Nagy Gábor Olivér

Tisztelt Belügyminisztérium!

2022. szeptember 13-án a közérdekű adatigénylést terjesztettem elő a Belügyminisztérium irányába a a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2022. (IX. 12.) BM rendelet előkészítésével kapcsolatos dokumentumokról.
Az ügyfélszolgálatuk aznap automatikus üzenetben befogadta az adatigénylésemet és 2022. szeptember 16-án válaszoltak erre. (Iktatószám: BM/13861-4/2022.)

Válaszuk nem tartalmazott egyértelmű és adatigénylésemben megfogalmazott kérdéseimre pontos válaszokat, így aznap, 2022. szeptember 16-án pontosítással éltem, melyet szintén közérdekű adatigénylés formájában tettem meg. Erre a pontosító közérdekű adatigénylésemre a válasznak az Infotv. 29. § (1)-a alapján legfeljebb 15 napon belül, azaz 2022. október 1-ig eleget kellett volna tenniük, ám ez a mai napig nem történt meg.

Kérem szíveskedjenek válaszolni a közérdekű adatigénylésemre a pontosító kérdések alapján egyértelműen, és figyelembe véve a kérdésekben szereplő szavak, mondatok nyelvtani és logikai jelentését. A kérdések érthetőségének nyomatékául hat, azaz 6 darab számozott kérdést tettem és teszek fel Önöknek, melyekre a pontos és kimerítő választ szeretném megismerni.

Az alábbiakban újból leírom a kérdéseket, a pontosító levelem és első válaszuk alapján módosítva:

1. Igaz az az állítás, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § szerinti előzetes hatásvizsgálat nem készült a fent hivatkozott BM rendelet vonatkozásában? Ha mégis készült, kérem szíveskedjenek elküldeni részemre!

2. Igaz az az állítás, hogy hatásvizsgálati lap nem készült, nem létezik a fent hivatkozott BM rendelet vonatkozásában? Ha mégis készült, kérem szíveskedjenek elküldeni részemre!

3. Igaz az az állítás, hogy a jogszabály szakmai tartalmának és jogrendszerbe illeszkedésének biztosításával kapcsolatban dokumentumok nem születtek? Ha mégis készültek ilyenek, kérem szíveskedjenek megküldeni részemre

4. Igaz az az állítás, hogy a Jat. 18. § szerinti indokolás nem született? Ha mégis született, kérem szíveskedjenek megküldeni részemre!

5. Igaz az az állításs, hogy a rendelettervezet véleményeztetése bővebben nem történt meg és ezzel kapcsolatban írásbeli dokumentumok az első válaszukban (Iktatószám: BM/13861-4/2022.) említett Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottsága 5 mondatos véleményén túl nem születtek?

6. Igaz az az állítás, hogy egyéb, további rendeletelkőkészítéssel kapcsolatos dokumentumok nem születtek? Ha mégis születtek ilyenek, kérem szíveskedjenek megküldeni részemre maradéktalanul!

Kérem ezeket a kérdésfeltevéseket is, csakúgy, mint az előzőeket, közérdekű adatigénylésként kezeljék. Mivel már késedelembe estek, válaszukat haladéktalanul várom, de legfeljebb 15 napon belül.

Techniakai okokból más címről érkezik az adatigénylésem, mint az előzőek, de kérem ez ne befolyásolja a válaszadás határidejét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 3.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor Olivér

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ!

 

Belügyminisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Nagy Gábor Olivér

Tisztelt Belügyminisztérium Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály!

Felhívnám szíves figyelmüket arra, hogy a 15/2021. (V. 13.) AB határozatban (a továbbiakban: AB határozat) az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) a hivatkozott 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) összefüggésben megállapította, hogy az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy a Rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

Az Alkotmánybíróság azt is rögzítette, hogy a Rendelet " csak szükséges esetben alkalmazható, akkor, ha az adott szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatának ellátását veszélyeztetné a korábbi válaszadás", illetve, hogy a rendelet szövegezéséből egyértelmű, hogy "az Infotv. rendelkezéséhez képest későbbi válaszadás elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő szerv eredményesen működjön közre a koronavírus-járvány leküzdésében".

Az AB rámutatott arra is, hogy nem csupán e kormányrendelet szövegéből, hanem az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből is következik, hogy a meghosszabbítás lehetősége nem jelentheti a válaszadási határidő automatikus meghosszabbodását a különleges jogrend időtartama alatt. Az AB szerint a szabályozás csak akkor marad az alkotmányos értelmezési tartományban, "ha az adatkezelő nem csupán általánosan hivatkozik a veszélyhelyzetre, hanem valóban valószínűsíti, hogy milyen közfeladatának ellátása került volna veszélybe, ha az Infotv.-ben rögzített határidőn belül kellett volna teljesítenie a válaszadási kötelezettségét". A testület értelmezésében a valószínűsítés "nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell".

Könnyen megérthető, hogy amikor az AB határozatban a járvány kerül említésre, akkor az ugyanazt a Rendeletet alkalmazó másik típusú veszélyhelyzet -ukrajnai fegyveres konfliktus és humanitárius katasztrófa- is értendő ezen alkotmányos elvárások alatt.

Nem feltételezem, hogy a Belügyminisztériumnak az AB határozattal ellentétes és ezáltal alapjogsértő a gyakorlata, ezért tisztelettel kérem, hogy mihamarabbi válaszlevelükben rögzítsék azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az Infotv-ben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna és emiatt 45 nappal meghosszabbították a válaszadás határidejét, továbbá ténylegesen nevesítsék a veszélyeztetett, ellátatlanul maradó közfeladatot a Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály közérdekű adatigénylésekért felelős dolgozóinak, köztisztviselőinek, munkavállalóinak vonatkozásában, és ne csak a ukrajnai konfliktust és humanitárius katasztrófára általános jelleggel hivatkozzanak érvként, indokként.

Kérem válaszukban az fentebbiek rögzítését, ellentétes esetben várom a válaszukat közérdekű adatigénylésemre mihamarabb, azaz törvényes hosszabbítási indok hiányában haladéktalanul.
Amennyiben az AB határozatra hivatkozásomat alaptalannak találják, kérem, ennek közlésével tájékoztassanak erről.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

Tarczi-Ábrahám Dominika Erika dr., Belügyminisztérium

3 Attachments

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ!

Belügyminisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.