Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

____________________

Budapest Főváros Közgyűlésének 54/1993. (1994. II. 1.) sz. önkormányzati rendelete helyi védettséget adott a VII. kerület, Erzsébet körút mindkét oldala, a Rákóczi úttól a Király utcáig tartó épületegyüttes számára.

Budapest Főváros Közgyűlésének 54/1993. (1994. II. 1.) sz. önkormányzati rendelete szerint:
"13. § (1) A főjegyzőt szakértőként be kell vonni:
a) a helyi védelem alatt álló épületeket és építményeket érintő bármely építési (felújítási, átalakítási, bővítési stb.) vagy bontási külső vagy belső munkával,
[...]
c) a helyi védelem alatt álló együttesek területén és a védett épületek, illetve építmények tágabb környezetében bármely városképi megjelenést érintő beavatkozással, építési, bontási és felújítási munkával,
d) a helyi védettség alatt álló területeket érintő általános és részletes rendezési tervek jóváhagyásával kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokba.
(2) A főjegyző 30 napon belül köteles szakértői véleményét megadni."

Az 54/1993. (1994. II. 1.) sz. önkormányzati rendeletet a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 37/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete helyezte hatályon kívül. Utóbbi így rendelkezik:
"9. § (5) Helyi védettségű építészeti örökségen és a helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezetében hirdetés, reklám nem helyezhető el, kivéve az építményben lévő funkciókkal összefüggő reklámot vagy cégért."

Az érintett épületeken több reklámeszköz is található, a reklámtartó berendezések kihelyezésének pontos dátuma nem ismert. Az épületek tetején lévő reklámtáblák már 2009. májusában is az épületeken voltak, míg a házak homlokzatán lévő reklámmolinók 2014. júniusa után kerültek kihelyezésre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyes reklámok (molinók, épületek tetején lévő reklámeszközök) kihelyezésekor még hatályos 54/1993. (1994. II. 1.) sz. önkormányzati rendelet hivatkozott pontjainak megfelelően a reklámtartó berendezések és a reklámfelületek kihelyezésével kapcsolatos, a főjegyző által kiállított szakértői véleményt.

Amennyiben az érintett ügyben nem került bevonásra a főjegyző, vagy nem készült el a kötelező szakvélemény, kérem, ezt jelezzék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 6.

Üdvözlettel:

Kovács Barnabás

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Kovács Barnabás!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-99708/2024-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Kovács Barnabás!

 

Csatoltan megküldöm közérdekűadat-igénylésére vonatkozó főjegyzői levelet.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt Kovács Barnabás!

 

Csatoltan megküldöm közérdekűadat-igénylésére vonatkozó főjegyzői
válaszlevelet és mellékletét.

 

Üdvözlettel,

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda