Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló környezetvédelmi engedély

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) 2000 óta észlelhető trícium-szivárgás, és a megemelkedett trícium-koncentráció folyamatosan érzékelhető a tároló területén lévő megfigyelő-kutakban.

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011-ben kiadta a környezetvédelmi működési engedélyt (KTVF 7395-5/2011) az RHFT számára.

2016-ban a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály új környezetvédelmi működési engedélyt adott ki a telephelyre (3271-12/2016 sz. határozat).

Egyrészt kérem, szíveskedjenek elküldeni számomra az említett engedélyek, határozatok elektronikus másolatát.

Másrészt kérem, szíveskedjenek megválaszolni az alábbi kérdéseket:
- A 10-15 éve fennálló, ismert és mindmáig megoldatlan trícium-szivárgás ellenére miért adta ki a hatóság újra és újra a környezetvédelmi engedélyt?
- Végzett-e a hatóság méréseket Püspökszilágy területén annak ellenőrzése céljából, hogy a felszín alatti és feletti vizek tartalmaznak-e trícium-szennyeződést? Amennyiben igen, kérem ismertesse az ellenőrző mérések módszertanát, időpontját és eredményét! Amennyiben nem, kérem indokolja, hogy erre miért nem került sor.
- Milyen intézkedéseket tett ill. tesz a hatóság a trícium-szivárgás megszüntetése érdekében?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a választ, az igényelt információkat és dokumentumok másolatát elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 21.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Baranya Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelettel:
Müllerné dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
Cím:7623 Pécs, József A. u. 10.
+ 7602 Pécs, Pf. 405.
Tel.: +36 72 507-008 IP 45008
Fax: + 36 72 507-012
E-mail.: [email address]
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya