Polgármesteri fizetés és juttatások

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Nagy Attila polgármester fizetésére vonatkozó 2014. évi adatokat havi bontásban, valamint költségtérítési összegének adatait 2014. évre vonatkozólag havi bontásban, és a 2014. évben kapott jutalom, prémium, cafeteria etc. egyéb kifizetések összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 5.

Üdvözlettel:
Kovács Béla

Tisztelt Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az adatigenylesem 215. Június 20.-an lejár. Kérem az adatigénylésem határidőre teljesítését.

Üdvözlettel:

Kovács Béla

hivatal, Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő !

Tájékoztatom, hogy Selye Város Polgármesterének 2014.évi jövedelmére
vonatkozó közérdekűnek minősülő adatokat 2015. június 20-i határidőig
megküldöm, azzal Önt terhelő külön költség nem merül fel.
Az adatigénylés teljesítéséhez azonban tisztelettel kérem, hogy az
igénylő nevén túlmenően legalább minimális, az iktatási programunkhoz
is szükséges
azonosító adatokat megadni szíveskedjenek (ha magánszemély, akkor a
lakhely, szervezet esetén annak neve, székhelye) , amelyre adatigénylés
esetén az adatközlő joggal tarthat igényt.
Tájékoztatom továbbá, hogy a polgármesteri jövedelmek és egyéb személyi
juttatásnak minősülő költségtérítések megállapítása csak 2014. október
12. napjáig
tartozott a képviselő-testület tényleges döntési hatáskörében, 2014.
október 13. napjától mind a polgármester illetményére, mind a
költségtérítésére a Mötv. hatályos
cogens rendelkezéseit kell alkalmaznia a testületnek, így a törvényi
előírástól eltérés nem lehet.

Tisztelettel: Dr.Szalóky Ildikó jegyző

Kovács Béla hozzászólt ()

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelettel felhívom figyelmét, hogy az általam kért adatok vonatkozásában legyen kiemelt figyelemmel a következőkre:
Részletek az INFOTV.-ből:
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak.
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy az iktatás a 335/2005. ( XII.27.) Korm.rendelet alapján elvégezhető, ahhoz több adatra nincs szükség, másfelől van az iratnak feladója, van tárgya és van határideje.
Az elektronikus úton érkezett iratokra vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni az iktatást.
Másrészt az adtokat szeretném megkapni a legútóbbi választásokat követően is, hiszen az Info tv. szerint irreleváns milyen jogszabály alapján állapítják meg a PM illetményét.
A kért adat a Hivatal birtokában van, közérdekű adat, hiszen közfeladatot ellátó szerv vezetője, így a fizetési és egyéb pénzügyi adatai a hivatal ellátásával kapcsolatban nyilvánosak.
Amennyiben 2014. októbere utáni adatokat nem kapom meg, az Info tv. szerint :
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.
A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

A fentiek figyelembevételével kérem az adatkérésem teljesítését, mert ezen adatokat az Infotv. szerint IV. fejezete szerint a honlapon közzé kellett volna tennie a PH-nak, de nem tett eleget ennek, sőt a közérdekű adatok fül nem is található a honlapon.

Üdvözlettel:
K. Béla

hivatal, Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2015.06.05. 11:09 keltezéssel, Kovács Béla írta:

idézett részek megjelenítése

A csatolt táblázat szerint tájékoztatom Nagy Attila Sellye Város
Polgármesterének 2014.évi személyi juttatásairól.
Tájékoztatom, hogy az adatközlés a bérnyilvántartás alapján történt, az
abban
foglaltak valósak, és teljes körűek.
dr.Szalóky Ildikó jegyző

--------------030503080805000104020805
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;
name="Nagy Attila 2014. =?ISO-8859-2?Q?=E9vi_juttat=E1sok=2Exlsx?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
filename*0*=iso-8859-2''%4E%61%67%79%20%41%74%74%69%6C%61%20%32%30%31%34;
filename*1*=%2E%20%E9%76%69%20%6A%75%74%74%61%74%E1%73%6F%6B%2E%78%6C%73;
filename*2*=%78

UEsDBBQABgAIAAAAIQDfz5sukgEAAJQGAAATANwBW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCi2AEo
oAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzFXJTsMwEL0j8Q+Rr6hx
KRJCqCkHliMgtXyAsaeNVce2PFNo/55JSitAIQjSA5dEWfw2P9vjq3XlshdIaIMvxGk+FBl4
HYz1i0I8ze4GFyJDUt4oFzwUYgMoribHR+PZJgJmPNpjIUqieCkl6hIqhXmI4PnLPKRKET+m
hYxKL9UC5Gg4PJc6eAJPA6oxxGR8A3O1cpTdrvn1Vsmz9SK73v5XUxVCxeisVsRC5Ys3X0gG
YT63GkzQq4qhc4wJlMESgCqXx2SZMU2BiI2hkJPxA5tO1kD2qBLdq4oZ5NpJYgewvZ7m7KGX
iAbspEb5nhBp4wB7U332uwXdMbfEm8Dh76y9T2DOI5s5wNJG7GDozq47k9eQls8hLA+dSt2G
vFLW73S3lYAr9JhCRMmF6y0A6kYbMIPIkJDIwj6zNm4uYO29qS3K5jbqreFzNfb4XRm06Dj7
Jzr6r8q/5aGV09cld+fAOexxf5gPLFUCMyXeyRYH3y4+Ynfp2K8NHRL8PojdHlKPblkRsjlT
Jm8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC1VTAj9QAAAEwCAAALAM4BX3JlbHMvLnJlbHMgosoB
KKAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMks9OwzAMxu9IvEPk++puSAihpbtMSLshVB7A
JO4ftY2jJED39oQDgkpj29H2588/W97u5mlUHxxiL07DuihBsTNie9dqeK2fVg+gYiJnaRTH
Go4cYVfd3mxfeKSUm2LX+6iyi4saupT8I2I0HU8UC/HscqWRMFHKYWjRkxmoZdyU5T2Gvx5Q
LTzVwWoIB3sHqj76PPmytzRNb3gv5n1il06MQJ4TO8t25UNmC6nP26iaQstJgxXznNMRyfsi
YwOeJtpcT/T/tjhxIkuJ0Ejg8zzfinNA6+uBLp9oqfi9zjzip4ThTWT4YcHFD1RfAAAA//8D
AFBLAwQUAAYACAAAACEA9PUHOxsBAABZBAAAGgAIAXhsL19yZWxzL3dvcmtib29rLnhtbC5y
ZWxzIKIEASigAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvJTP
SsQwEMbvgu8Q5m7TdnUV2XQPirBXXR8gpNOmbJuUTPzTtzcUSS0s9VL2EpgZ8n2/TDLZ7b+7
ln2io8YaAVmSAkOjbNmYWsD78eXmARh5aUrZWoMCBiTYF9dXu1dspQ+bSDc9saBiSID2vn/k
nJTGTlJiezShUlnXSR9CV/NeqpOskedpuuXurwYUM012KAW4Q7kBdhz64Py/tq2qRuGzVR8d
Gn/Ggn9ZdyKN6IOodDV6ATFFfKxskkAM/DzM/ZowSrbqScvGTDAxtQSRrwkRjz9BxNRvR/Il
mOzCMNkSzHZNGNLSYfnmXRgFmrozSy/B3K0K44c2TF58tTTGS/a3a9r7MM84uY8hH9d4H3z2
IRQ/AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAWQ04714BAABwAgAADwAAAHhsL3dvcmtib29rLnht
bIxSy07DMBC8I/EPlu80iZu0UDWphADRA4hDac8m3jRWHTuyHdL+PZtUCUVw4LSv8Xh27OXq
WCnyCdZJo1MaTUJKQOdGSL1P6fvm6eaWEue5FlwZDSk9gaOr7Ppq2Rp7+DDmQJBAu5SW3teL
IHB5CRV3E1ODxklhbMU9lnYfuNoCF64E8JUKWBjOgopLTc8MC/sfDlMUMocHkzcVaH8msaC4
R/mulLWj2bKQCrbnjQiv61deoe6jokRx5x+F9CBSGmNpWvjRsE1930jVTZNwRoNsXPLNEgEF
b5Tf4HoDO/rFYsZ6ZGfFVkLrvg91JTnupBamTSmL0drTUMUJJW0/2UnhSxyHUTT2nkHuS5/S
+d1d0skILth7//CWPhLdL/fS6AOP8KE6b9eoH3O7kJjYtYg6hl9odoHGfESzP9HTCzTmI3ra
qxsk5Vzl6FQXehEsmbOz/uGzZF8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQB2bfXkhQYAAFMbAAAT
AAAAeGwvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZTW8bRRi+I/EfRntvbSe2G0d1qtixG2jTRrFb1ON4
Pd6denZnNTNO6htqj0hIiIK4IHFDCAGVWolLOfFTAkVQpP4F3pnZXe/Ea5KUCATUh8Q7+7zf
H/PO+Oq1BxFDh0RIyuO2V7tc9RCJfT6mcdD27gz7lzY8JBWOx5jxmLS9OZHeta2337qKN1VI
IoKAPpabuO2FSiWblYr0YRnLyzwhMbybcBFhBY8iqIwFPgK+EausVavNSoRp7KEYR8D29mRC
fXJJ/fhVhL2tjHmPgYRYSb3gMzHQrIlDYbDjaU0j5Fx2mUCHmLU9kDPmR0PyQHmIYangRdur
mo9X2bpawZspEVMraAt0ffNJ6VKC8XTNyBTBKBda69dbV3Zy/gbA1DKu1+t1e7WcnwFg3wdL
rS5FnvX+Rq2T8SyA7Ndl3t1qo1p38QX+60s6tzqdTqOV6mKZGpD9Wl/Cb1Sb9e01B29AFt9Y
wtc7291u08EbkMU3l/D9K61m3cUbUMhoPF1C64D2+yn3HDLhbLcUvgHwjWoKX6AgG/Ls0iIm
PFarci3C97noA0ADGVY0RmqekAn2IYu7OBoJirUAvElw4Y1d8uXSkpaFpC9ootreuwmGiljw
e/X8m1fPn6JXz58cP3x2/PD740ePjh9+Z3k5hLs4DoqEL7/86PfP30e/Pf3i5eNPyvGyiP/5
2w9++uHjciBU0EKjF58++eXZkxefffjr149L4NsCj4rwIY2IRLfIETrgEdhmHONqTkbifBTD
EFOHAofAu4R1T4UO8NYcszJch7jOuyugeZQBr8/uO7oOQjFTtETyjTBygHucsw4XpQ64oWUV
PDycxUG5cDEr4g4wPiyT3cWxE9reLIGumSWl4/tuSBw19xmOFQ5ITBTS7/iUkBLr7lHq+HWP
+oJLPlHoHkUdTEtdMqQjJ5EWRLs0grjMy2yGUDu+2buLOpyVWb1DDl0kFARmJcoPCXPceB3P
FI7KWA5xxIoOv4lVWKbkYC78Iq4nFUQ6IIyj3phIWUZzW4C9haDfwNCvSsO+x+aRixSKTst4
3sScF5E7fNoNcZSUYQc0DovYd+QUUhSjfa7K4HvcrRD9DHHA8cpw36XECffpjeAODRyVFgmi
38yEjiU0aqf/RjT+s2bMKHRjmwNvmnHb24atqawkdk+04FW4f2Hj3cGzeJ9Ari9vPG/67pu+
6/3n++6qWj5rt100WOi9eniwc7GZkqOVQ/KEMjZQc0ZuSjMnS9gsxn1Y1HTmgEjyQ1MSwte0
uTu4QGBDgwRX71EVDkKcwIxd8zSTQKasA4kSLuFsZ5ZLeWs8zOnKngwb+sxg+4HEao+P7fK6
Xs6OBjkbs+UE5vyZCVrXDM4qbP1KyhTMfh1hNa3UmaXVjGqm1TnScpMhhsumwWLuTZhCEMwu
4OUmHNG1aDibYEbG2u92A87CYqJwkSGSIR6TNEba7uUY1UyQslwxlwGQOyUx0ue8U7xWkNbS
bP+CtLMEqSiuvkJcFr2/EqUsgxdR0nV7ohxZXCxOFqOjttdqrDU85OOk7U3gWAtfowSiLvXg
h1kAd0O+EjbtTy1mU+WLaLYyw9wiqMFNhfX7ksFOH0iEVDtYhjY1zKs0BVisJVn91xrg1osy
wGb6a2ixvgHJ8I9pAX50Q0smE+KrYrALK9p39jFtpXymiBiE4yM0YjNxgCH8OlXBnjGVcDth
OoJ+gKs07W3zym3OadEVL7AMzq5jloQ4bbe6RLNKtnBTx7kO5qmgHthWqrsx7vymmJK/IFOK
afw/M0XvJ3BdsD7WEfDhJldgpOu17XGhQg5dKAmp3xcwOJjeAdkC17HwGpIK7pPNf0EO9X9b
c5aHKWs49akDGiBBYT9SoSBkH9qSyb5TmNXSvcuyZCkjk1EFdWVi1R6RQ8KGugc29d7uoRBS
3XSTtA0Y3Mn8c5/TChoFesgp1pvTQ/K919bA3z352GIGo9w+bAaazP+5iiW7qqU35NneWzRE
v1iMWfWsKkBYYStopWX/miqcc6u1HWvJ4rVGphxEcdliWMwHogQufZD+A/sfFT4jJo31hjrk
B9BbEfzWoJlB2kBWX7KDB9IN0i6OYHCyizaZNCvr2nR00l7LNusLnnRzuSecrTU7S7zP6ex8
OHPFObV4kc5OPez42q6tdDVE9mSJwtIkO8iYwJhftYo/PPHRfQj0Dlzxz5iSJpngZyWBYfQc
mDqA4rcSDenWHwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhADttMkvBAAAAQgEAACMAAAB4bC93b3Jr
c2hlZXRzL19yZWxzL3NoZWV0MS54bWwucmVsc4SPwYrCMBRF9wP+Q3h7k9aFDENTNyK4VecD
YvraBtuXkPcU/XuzHGXA5eVwz+U2m/s8qRtmDpEs1LoCheRjF2iw8HvaLb9BsTjq3BQJLTyQ
YdMuvpoDTk5KiceQWBULsYVRJP0Yw37E2bGOCamQPubZSYl5MMn5ixvQrKpqbfJfB7QvTrXv
LOR9V4M6PVJZ/uyOfR88bqO/zkjyz4RJOZBgPqJIOchF7fKAYkHrd/aea30OBKZtzMvz9gkA
AP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhALhKSy0TAQAAtwEAABgAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL3NoZWV0
Mi54bWyMUMFKxDAQvQv+Q5i7TVdZlaXtIiyLHgQR9Z5tJ23YJBOSWVf/3rRlF8GLt3l5b17m
vWr95az4xJgM+RoWRQkCfUud8X0N72/bq3sQiZXvlCWPNXxjgnVzeVEdKe7TgMgiO/hUw8Ac
VlKmdkCnUkEBfWY0Rac4w9jLFCKqblpyVl6X5a10yniYHVbxPx6ktWlxQ+3BoefZJKJVnO9P
gwkJmqozmRsDiYi6hocFyKaavv0weEy/ZjGm2BHtR+Kpq6EcpfKPdjuleImiQ60Oll/p+Iim
HzhXtjy7bxSrvB5Uj88q9sYnYVFnTVncgYizfpqZwvS6BLEjZnInNOSCMBdRFjcgNBGfwHjW
ufLmBwAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAuEpLLRMBAAC3AQAAGAAAAHhsL3dvcmtzaGVldHMv
c2hlZXQzLnhtbIxQwUrEMBC9C/5DmLtNV1mVpe0iLIseBBH1nm0nbdgkE5JZV//etGUXwYu3
eXlvXua9av3lrPjEmAz5GhZFCQJ9S53xfQ3vb9urexCJle+UJY81fGOCdXN5UR0p7tOAyCI7
+FTDwBxWUqZ2QKdSQQF9ZjRFpzjD2MsUIqpuWnJWXpflrXTKeJgdVvE/HqS1aXFD7cGh59kk
olWc70+DCQmaqjOZGwOJiLqGhwXIppq+/TB4TL9mMabYEe1H4qmroRyl8o92O6V4iaJDrQ6W
X+n4iKYfOFe2PLtvFKu8HlSPzyr2xidhUWdNWdyBiLN+mpnC9LoEsSNmcic05IIwF1EWNyA0
EZ/AeNa58uYHAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQB/hW5WGwQAACkOAAAYAAAAeGwvd29ya3No
ZWV0cy9zaGVldDEueG1sjJddr5s4EIbvK+1/QL7qXjRgPgKJQqom9Gi7UqVVT7u95oCToAJm
wTlp99fv2CbEdhy0NwkM74wfj+2xvXn/s6mdV9IPFW1ThBceckhb0LJqjyn69vXpXYKcgeVt
mde0JSn6RQb0fvvbm82F9j+GEyHMgQjtkKITY93adYfiRJp8WNCOtPDlQPsmZ/DaH92h60le
Cqemdn3PW7pNXrVIRlj3/ycGPRyqgmS0ODekZTJIT+qcAf9wqroBbTdlBd94h5yeHFL0Aa8/
4hVytxvR9N8VuQzKs8Pyl2dSk4KREjKAHN6zF0p/cOEnMHkQchACHjIvWPVK9qSuU/SnD/Lh
H9EKf4Ym3KkN9fna3pPIxl+9U5JDfq7ZF3r5g1THE4OGI+5e0Bq08Os0FR8P5DT5T0lVlewE
T6tFEkXhMokj5BTngdHm+/hl9Jee/ugJ/5fxe7TAobf0we+FDOyp4o3OxgjGGPA/xvD9RRR7
AeZBZhoPR0f4vzYezzm6stsidVnO8u2mpxcH5gNPb5fz2YXXEQxDwY0fuDVFMDGhB3y8X7c4
3rivkPBilOykRAy68Nmbhsw0fFQMLjQ/MUDvLQzcmiJIw40hMRgskkiX7C2SpS7JLJJwkmig
kG0LKLeKRE6g3uQuUrOTCl8kMvL8yDMEe1WAIy8OjG5kmsD3E39qQQOEbFkAuVUHxJO7BJSK
GUBVYAXUBI8Bl1ZAbtUBb/2TgFIxA6gKrICa4DFgbAXkVh0wMDIoFTOAqsAKqAkeA/Ld4n7B
cqsOeJvCMoNSMQOoCqyAmuAx4MoKyK06oDHFd1IxA6gKrICa4DEghh3YkkJh1hGNSrEbJTOM
msIKqStmKHm1vB9oLIso/E7V5q4yS8kcpaqwU2qKGUrY/WyU3Kzn0qzdWErmKFWFnVJTzFDy
Em/Jpaz8ai6xWRmx1EhMHIdxYqz8vaaI/DAwins2CgK5j85Q8iJvoZS1X6M0yyNW9wd/5S9N
iL2mCL0gMZZfNgpCccRSd2c4NlmxZMVXsVZGTRSeKZK5C8Mkvtv3NMUyDjwjRKYJ8EzueHm3
5E5WfRUSG8Ozw+rOYKdUFVZKVTBHyWv8lTK8nbZk6Ycg05rGxizbYamJwemwff72+e0uXAP6
7xv3wI9nUZLEgem0v3Pah+v9zQlHSeiFxsLM7pyycJ0pTmEcJLfNRTt+wB3A2j9ZmHnlu3Xw
NtIyhDzWy7NpQ/qjuAAMTkHPLTjxOTRZ5aUD1hVwiflqfBHXETGPpw9w5O/yI/mc98eqHZya
HCCot4Ck9vJyIJ4Z7YQVpvYLZXDwv76d4FZF4GDsLaAcHChl1xe4UPC4z4SdO6fLO9I/V//C
JQ56TPsK7k/i2pSijvaszysG7a2rMkX9p1JeZqZL3vY/AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA
dsSbFr4BAABeAwAAFAAAAHhsL3NoYXJlZFN0cmluZ3MueG1sbJO/btswEMb3An2Hg6Y2qP5Y
cd3AkBUUBYJOXZp2p6WzTJkiVd3JqP0g2T166BQgQ1e+WC8t4BSSFoH83cfjd3dUdvuzMbDH
jrSzq2AWJQGgLVypbbUKvt3fhTcBECtbKuMsroIDUnCbv36VETHIWUurYMvcLuOYii02iiLX
opXIxnWNYtl2VUxth6qkLSI3Jk6TZBE3StsACtdbXgWpXNtb/aPHTxeQZ6TzjPNa2d6fuizm
PIuf0T+8wXU3xRvRFrqnod6f2k4bPeKir8fq2v+2E0kEmwms+qqnI4/T0BFbxmaNI/vW7Sd5
icUkdzv2j5IHZmkU6mpY3Uv4OgpFaYYC/0BihtAuh5FCbZCx0+pqEHke75JaVcjYZX6E3R6D
XLrOcgGs/bmDwYlLcOefDJM/Vywq/0u+o75/RWMOCN9lXI7AP9idvBd/soejYoAvqjrAR2Zt
FLTOVKJqkMQmpMlsHoE/7zXU4kSxP5HSQyOf/aNVrdsN+RWoI/inv72AS+UvmRjeyOuMkiSB
Ow5n8w/XN3NZvYX3abSYLd6FsgFVSv1SEtRiqzf+vANxtkXzn41Y/o/8DwAAAP//AwBQSwME
FAAGAAgAAAAhAGehpfZiAwAAmg0AAA0AAAB4bC9zdHlsZXMueG1s1FfdatswFL4f7B2ECrsY
S52kXelW29lWFhhspdAMdlEISiwnAlnyZKVL8jZ7lr3YzpHin6RJm1JG2I0tyefnO/9y2Jtn
ktxxUwitIto5blPC1VgnQk0i+n3Qb51TUlimEia14hFd8IL24pcvwsIuJL+Zcm4JiFBFRKfW
5u+DoBhPecaKY51zBV9SbTJmYWsmQZEbzpICmTIZdNvtsyBjQtE4VLOsn9mCjPVM2Yh2qyPi
v3xJInp6QomXdqkTgDJsvSZHb46O2sft9i0Z9od22Lq43XaIlK9+zrS9aPlXr1cxDFsfhi0a
lBAa+jpnpzsUVsyVtupkL1XBytw4TLWqrT4Fq/EgDosluWMS4tFBZGMttSEW3ApWuxPFMu4p
LpkUIyOQLGWZkAt/3HV8U2YKiI8T1T05xzMXnRVvJpQ2eBh4rYfXPUKEB7RdHEy/C0EBQRRS
rpUBHsRhzqzlRvVhQ1brwSKHdFBQlT6Eju4R6olhi073bYMhcArjcKRNAl2gLEBMRX8Uh5Kn
FvxixGSKb6tzeI60tTqDRSLYRCsmYRmUHOUbOaF7QKOIqJ26Qve5LFTC5xxqGkoMGZFwpWEv
eofFQdmLHCCXiPei98b9d7YdPhqAwPvu2W5e5RJUxJhLeYM59COt0hPnwzxt9GoYW9i9cEzg
EmphtfSp6DeAbo3JDxTP1dnJRViey0UfpDvZfgcK6t0nVzv1/qMUE5XxJsO10ZaPrRuybZfy
TbO8kQ37oO9vYN3LQDJPt1u6Bzc4oOT2FpdWuYGz5rfVYHzY3ZU8WDifXc2yETd9dx3AMdb0
a7l7ps5uaUMp72k6PaJG9DAKMF99MMlUG7GENMDBPIbocj875+lGqPZyD9xlvLsPCrWRF+C7
rWUD+NbzwldCCXt3xBqycbmtJB+R3XdV9rimNYcD+cO6SnlPy43N3tGwbpfngOQhzz0lz8gv
w/IBn0MLcuUY3Eu6Bp5d3r6H558hwIv6tnjfQ1DmEng3wIYILbDR8NfafdUvCV5+I/p5aeBX
pC6i0UxIKxT2vxNssJv0V9B4/vyWJQdAaXBstGQAkczraeO+WjaC/x2cQxUskJHwlM2kHVQf
I1qvv/FEzLJ3FdW1uNPWiYhovf6K96rOmRsK7q7kfqrivwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAh
AHGJmM11AgAAOCoAACcAAAB4bC9wcmludGVyU2V0dGluZ3MvcHJpbnRlclNldHRpbmdzMS5i
aW7sWtFqE0EUPZOkWIkogiD6FPDFItrYxg+IS6zFNIZk0X0QTCRBAiaBxLbkQfA7+u6L4B/5
AfYr6rkzk6W73UBEAybcWfbu3HvPzM49M7O7F/YVXqOBQwSoooQj1hq01BFafR/PUMYu9uJr
mXoJbxARI8UUYH7i3c6tXeQMruOsWNnuweAaIuqGMk9UFRWL/rfCsLscTyOVjDKirbkDtJv1
SCBSf9EOD1qXsM2gHrlILhlZrX8uW4PEVNk+Kz6CO6wi/hLw4zHQN+J11rnNoMf4F43KdhsL
YwsOR+GkO3sam9MV6SwB3UsjYp20J6H7sStdyaehi2epkIbWgzDdndd/ccYTYz3qjo67n7LQ
BRo9NMt9xebIumLOMqwUKitbyyYysEbzKjtyLaZAdgu3o0iOl+fN5LiXe1LGoeZRcC3kzRJz
YE09PnmBLzwsRnBy43N50FmRvLFtr+L/Y8DgJTqdTsbA3Bry7336ZULdypKJdnUx2In20ls9
2sN9S/pcc3rngPnV9SfmiwuRf1JyfghLtPGjzPFbKco18/ygktciC++fCMPwY8canFvlihjw
62lFvWu3U7RwgOdKhDKwdgy854O9OhlkpzM+mmB8PBn0J6VG/zQzvnAw7E/FW2qNh13JUpOl
PRt+GGfmSw73djD62OM5TTZTTRnYCAa2infv3M+OZMmtl92YVt16C6lRhzIAbJGEcyYZD5iD
DKicMOf47hLtldAj+YzmNCuhVjtVBpQBZUAZUAaUAWVAGVAGlAFlQBlQBpQBZUAZ2AQG7O+H
X/86khr/6AxQ41+dTygjnslyg+rsW752r3v7oXh+AwAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA53pq
3JsAAAC8AAAAEAAAAHhsL2NhbGNDaGFpbi54bWw8js0KwjAQhO+C7xD2btN6UJEmBSs+gT5A
SNcmkGxKNoi+vQF/bt/MwMz0wzMG8cDMPpGCrmlBINk0eZoV3K6XzQEEF0OTCYlQwQsZBr1e
9dYEOzrjSdQGYgWulOUoJVuH0XCTFqSa3FOOplSZZ8lLRjOxQywxyG3b7mSsBaB7K7KCc7cH
4esJkF9nrM6PTx+W/139BgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAPVOd51gBAACRAgAAEQAIAWRv
Y1Byb3BzL2NvcmUueG1sIKIEASigAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAjJJfT8MgFMXfTfwODe8tZV3nQtou/sl8cckSZzS+IdxtxEIbQLt9e1m71hp9
8BHOuT/OuSFbHFQZfIKxstI5IlGMAtC8ElLvcvS0WYZzFFjHtGBlpSFHR7BoUVxeZLymvDKw
NlUNxkmwgSdpS3mdo71zNcXY8j0oZiPv0F7cVkYx549mh2vG39kO8CSOZ1iBY4I5hk/AsB6I
6IwUfEDWH6ZsAYJjKEGBdhaTiOBvrwOj7J8DrTJyKumOte90jjtmC96Jg/tg5WBsmiZqkjaG
z0/wy+rhsa0aSn3aFQdUZIJTboC5yhT37E1meHRxWl7JrFv5PW8liJtjcS2MBK0z/Fvq3Wsj
tQNRTGKShvEsJOmGJDRJ6fTqdZjrTf79tm4XAkTgC9Cubq88J7d3myUa8+I5TSeUTD2vd7Ul
/KsDUJ1D/4/YJUyTEbEHFG3on5+o+AIAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAENBIdWJAQAANAMA
ABAACAFkb2NQcm9wcy9hcHAueG1sIKIEASigAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnJNPa+MwEMXvC/sdjO6NnLSUJcgqpd3Sw5YNJO19Ko8TEUUS0sQk
/fQ7tknj7J/L+jSa93j8NBqru8POFS2mbIOvxHRSigK9CbX160q8rp6uvokiE/gaXPBYiSNm
cae/flGLFCImspgLjvC5EhuiOJcymw3uIE9Y9qw0Ie2A+JjWMjSNNfgYzH6HnuSsLG8lHgh9
jfVV/AwUQ+K8pf8NrYPp+PLb6hgZWKv7GJ01QHxL/WJNCjk0VHw/GHRKjkXFdEs0+2TpqEsl
x0e1NODwgYN1Ay6jkueGekbohrYAm7JWLc1bNBRSke0Hj20minfI2OFUooVkwRNjdbbh0Ncu
Zkr6Ze+34CCGrZJsGJp9OfaOa3ujr3sDF5fGLmAAYeEScWXJYf7ZLCDRX4ivx8Q9w8A7YpyO
+T5Je/zZv6WBdHyrflDM9xvRD+u3+TWuwiMQniZ+2VTLDSSs+ZFO+rmhnnnYyXUhDxvwa6xP
nj+Fbj/ehp9AT2eTkr9+LU49Jc/rrn8BAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAN/Pmy6SAQAA
lAYAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAA
ACEAtVUwI/UAAABMAgAACwAAAAAAAAAAAAAAAACfAwAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYA
CAAAACEA9PUHOxsBAABZBAAAGgAAAAAAAAAAAAAAAACLBgAAeGwvX3JlbHMvd29ya2Jvb2su
eG1sLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAWQ04714BAABwAgAADwAAAAAAAAAAAAAAAADmCAAA
eGwvd29ya2Jvb2sueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAHZt9eSFBgAAUxsAABMAAAAAAAAAAAAA
AAAAcQoAAHhsL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAO20yS8EAAABCAQAA
IwAAAAAAAAAAAAAAAAAnEQAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVscy9zaGVldDEueG1sLnJlbHNQ
SwECLQAUAAYACAAAACEAuEpLLRMBAAC3AQAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAApEgAAeGwvd29ya3No
ZWV0cy9zaGVldDIueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALhKSy0TAQAAtwEAABgAAAAAAAAAAAAA
AAAAchMAAHhsL3dvcmtzaGVldHMvc2hlZXQzLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQB/hW5WGwQA
ACkOAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAALsUAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL3NoZWV0MS54bWxQSwECLQAU
AAYACAAAACEAdsSbFr4BAABeAwAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAMGQAAeGwvc2hhcmVkU3RyaW5n
cy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAZ6Gl9mIDAACaDQAADQAAAAAAAAAAAAAAAAD8GgAAeGwv
c3R5bGVzLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQBxiZjNdQIAADgqAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAIke
AAB4bC9wcmludGVyU2V0dGluZ3MvcHJpbnRlclNldHRpbmdzMS5iaW5QSwECLQAUAAYACAAA
ACEA53pq3JsAAAC8AAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAABDIQAAeGwvY2FsY0NoYWluLnhtbFBLAQIt
ABQABgAIAAAAIQA9U53nWAEAAJECAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAwiAABkb2NQcm9wcy9jb3Jl
LnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQBDQSHViQEAADQDAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAJskAABkb2NQ
cm9wcy9hcHAueG1sUEsFBgAAAAAPAA8A8AMAAFonAAAAAA==

Tisztelt Jegyző asszony!

Köszönettel vettem a semmit, éppen ezért jelzem, hogy szívesen veszem az adatok megküldését olvasható és magyarul értelmezhető formában, egyúttal jelzem, hogy vizsgálat kezdeményezését kértem a Nemzeti adatvédelmi és információszabadság hivatalnál.
A közérdekű adatok megismeréséhez mindenkinek joga van az Alaptörvény VI. cikke szerint (2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi.

Üdvözlettel:
[email address]
Kovács Béla