Polgármesterek szabadságolása

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kttv. 225/C. §  (2), (3), (4) bekezdéseiben foglaltak szerint

- a nagymarosi polgármesterek éves szabadságolási tervéről szóló előterjesztéseket a 2015-ös évtől,

- a nagymarosi polgármesterek éves szabadságolási tervéről szóló képviselő-testületi határozatokat a 2015-ös évtől,

- a nagymarosi polgármesterek tájékoztatóit a képviselő-testületek felé a szabadságaik igénybevételéről a 2015-ös évtől,

- a nagymarosi polgármesterek előzetes bejelentéseit az éves szabadságolási terveiktől való esetleges eltérésekről a 2015-ös évtől,

- a nagymarosi polgármesterek a nagymarosi jegyző által vezetett szabadság nyilvántartásait a 2015-ös évtől,

- valamint a 2019-ben távozó nagymarosi polgármester járandóságairól szóló elszámolást és az ehhez tartozó kifizetések dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 1.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt, adatigénylő Takács Borbála úrhölgy!

Az alábbi 2024. 03.01.-én érkezett közérdekű adatigénylése teljesítésére rendelkezésemre álló határidőt az Infotv. 29. § (2) bekezdése által biztosított lehetőség alapján ( mivel az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár ) egy ízben 15 nappal meghosszabbítom.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Eőryné Dr. Mezei Orsolya
Jegyző Asszony!

A meghosszabbított határidő lejárt, kérem, ha idejük engedi, szíveskedjenek válaszolni az adatigénylésemre.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 11.

Üdvözlettel:

Takács Borbála