Ferenczi Krisztina

Tisztelt Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a felcsúti polgármester vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 6.

Üdvözlettel:

Ferenczi Krisztina

Felcsút Jegyző, Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ferenczi Krisztina!

2013. november 6. napján elektronikus levélben érkezett adatigénylési megkeresésére válaszolva az alábbi észrevételeket teszem:

Mindenekelőtt szeretném felhívni a figyelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (2) bekezdésének 2013. július 21. napjától hatályos módosítására, mely a közérdekből nyilvános személyes adatok körében a célhoz kötött adatkezelés elvét és ennek alkalmazását vezette be. A törvény indokolása alapján a közérdekből nyilvános személyes adatok tekintetében megismerésükre ugyan a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, de ezen adatok személyes adat jellege a nyilvánosság ellenére megmarad. Az adatvédelem legfontosabb garanciáját, a célhoz kötött adatkezelés elvének követelményét be kell tartani. A törvény a nyilvánosságnak az eredeti jogalkotói szándékkal nyilvánvalóan ellentétes felhasználását, például személyes adatokat is tartalmazó adatbázisok nyilvánosságra hozatalát kívánja törvényi keretek közé szorítani ezzel a módosítással.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján közérdekből nyilvános személyes adat csak és kizárólag célhoz kötötten terjeszthető, valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében. Kérem válaszlevelében hitelt érdemlően igazolni, hogy milyen jogos cél vagy kötelezettség teljesítése érdekében van szüksége a vagyonnyilatkozat adataira.

Amennyiben az adatkérés célja pontosításra kerülnek, úgy természetesen a vagyonnyilatkozat tartalma, mint közérdekből nyilvános adat megismerhetővé válik. Ebben az esetben a nyilvánosságra hozatalra kizárólag a személyes betekintés lehetőségét tudjuk biztosítani mivel a vagyonnyilatkozatok bontását – a betekintés céljának igazolása mellett – az arra határkörrel rendelkező önkormányzati bizottság teheti meg. Ezen időpontig a vagyonnyilatkozatokat elzártan kezeljük: a nyilvánosság fogalma a bárki által történő megismerhetőséget, nem pedig a közzétételi kötelezettséget takarja, összhangban a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A § (3)-(4) bekezdéseivel. A bizottság elnöke az általa meghatározott időpontra biztosítja a betekintés lehetőségét, a hozzá érkezett kérelem benyújtását követően, amennyiben a kérelem a fentebb írt jogszabályhely rendelkezéseinek megfelelő.

Felcsút, 2013. november 12.

Tisztelettel:

dr. Sisa András
jegyző

idézett részek megjelenítése

V2Cruiser hozzászólt ()

Az információ megtagadásával kapcsolatban a következő észrevételt tenném:

"A vagyonnyilatkozat-tétel célja a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése..."

Ebből a szempontból az összes kormányzati/közigazgatási alkalmazott (így a polgármesterek is) a vagyoni helyzetükről, annak gyarapodásának mikéntjéről és hogyanjáról elszámolással tartoznak nekem, mint adófizető magyar állampolgárnak - elvégre az én szavazatommal/támogatásommal/jóváhagyásommal kerültek az adott pozícióba és az általam (is) befizetett adóforintokból kapják a fizetésüket.
Ennek megfelelően ha egy ilyen személy (az átlagember szemszögéből) finoman szólva "érdekes" vagyoni gyarapodáson megy keresztül, az igenis közérdeklődére számot tartó dolog ; engem, mint átlagembert igen is érdekel, hogy az a vagyon honnan származik (hacsak nem napi 12-14 órányi izzadságos munkából, garast foghoz verve, zsíroskenyéren tengődve) ; hogy vajon nem-e hivatali/társadalmi pozíciójával visszaélve szerezte.
Természetesen egy ilyen személy lehet mondjuk másodállásban (hiszi a piszi) jól menő vállalkozó is - ebben az esetben viszont nincs mit titkolózni. Aki viszont titkolózik, annak vaj van (nem csak) a füle mögött... Főleg, hogy ha az adott személy (jelen esetben) Magyarország 100 leggazdagabb embere között van!

Nem vagyok jogász, közgazdász, senki és semmi. Fentieket a "józan paraszti eszem" után írtam, mert bosszant, hogy a közszereplők lenézik azokat, akiknek a jóvoltából vannak ott, ahol.