Pilismarót Duna-parti területén végrehajtott fakivágással kapcsolatos dokumentációk

Az igénylés sikeres volt.

Banicz Adrienn Zsuzsanna

Tisztelt Pilismarót Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a bérleti szerződést és annak az összes kiegészítését, mely az önkormányzat és a kemping bérlője között köttetett, különös tekintettel a bérlő által vállalt kötelezettségekre

- az önkormányzat 8/2021.(III.23.) határozatához hivatkozásul csatolt emlékeztetőt,mely a Duna-parti fák teljes megújítását célzó szakmai véleményeket is tartalmazza

- 1816,1826 valamint az 1827 HRSZ -ú területeken a fák megújítását célzó tevékenység során kivágott fák pontos darabszámát

Levelem további részében a korábbi (2021 májusában írt) adatigénylésemben kért ,majd részemre megküldött válaszaira -okkal itt- reflektálnék :

• a fakivágási engedélyeket és az azt megelőző kérelmeket- a 346/2008. Korm. rendelet 2.sz.melléklete szerint- az összes Duna-parti területre, ahol fakivágás történt, különös tekintettel a 1816, 1826, 1827 és 1815 /1,2,3 hrsz-ú területekre vonatkozóan ,valamint a kérelmek és az ezt követő engedélyek helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatalának helyét,idejét ,

VÁLASZ: A fakivágási kérelmet nem kell közzé tenni a kormányrendelet szerint. Amit
közzé kell tenni az a nyomtatvány formátuma. Továbbá az önkormányzat Web oldalán, illetve ugyanott az önkormányzati
újságban mindent megtalál.
[1]Lakossági tájékoztató a pilismaróti szabadstrand faültetési tervéről |
Pilismarót (lgov.hu)
[2]pilismaroti_hirek_2021_01.pdf (lgov.hu)
Továbbá a DunaKÉKE, KÉP, , és más közösségi Web oldalakon is
megtalálhatja a kért iratokat.

MEGLÁTÁSOM SZERINT: az említett tájékoztatók az általam kért iratokat nem tartalmazzák,csak a fák csonkítását engedélyező határozatot. Továbbá a közérdekű adatigénylés során arra hivatkozni, hogy facebook csoportokból,civilek által létrehozott oldalakról ollózzam össze a közérdekű adatigénylésben kért információkat,minimum nonszensz.

• a hivatalos szakértői véleményt, mely a fák csonkolását alátámasztotta, különös tekintettel arra, hogy pontosan hány fa került kivágásra az önkormányzat tulajdonában levő területen, illetve a magánkézben levő 1815/1,2,3 hrsz-ú területeken,

VÁLASZ: Magánterületen ha nincs helyi rendelet, de az sem állapíthat meg szigorúbb
szabályokat mint a magasabb rendű jogszabály a jegyzőnek nincs hatásköre. Tehát a magánterületen történő eseményekkel kapcsolatban forduljon
bizalommal a tulajdonos(ok)hoz.

MEGLÁTÁSOM SZERINT: Az eddig ismert iratokból a kivágott fák darabszáma továbbra sem derül ki,a kérdésem erre irányult,az adott válasz számomra értelmezhetetlen.

• a fák állapotfelmérésekor készült dokumentumokat, fényképeket azok állapotáról, fakatasztert

VÁLASZ: Tájékoztatom arról is hogy az önkormányzatnál három hónapja dolgozom, így
sok mindennel most ismerkedek.
De azt már látom hogy bizonyos hiányosságok megoldása pénz és létszám
kérdés, ami nincs, vagy korlátozott mértékben áll rendelkezésre.
Ezért kataszter, tervek stb. készítése folyamatban van.

MEGLÁTÁSOM SZERINT: a fás szárú növények védelme fontos,esetünkben a fák kivágását ,állapotfelmérés nélkül indok nélkülinek kell tekinteni. A fák állapotáról egyetlen néhány soros,az egyik helyi képviselő által írt észrevételeket tartalmazó levelet találtam,ami álláspontom szerint nem minősül sem szakvéleménynek,sem állapotfelmérési jegyzőkönyvnek.
Munkájához természetesen további sok sikert kívánok,de az Ön által a hivatalban eltöltött idő a kért adatok tekintetében nem feltétlenül releváns.

• a hivatalos szakértői véleményt, mely a fák kivágását alátámasztotta, illetve a megmaradt fák faápolásával kapcsolatos tennivalókat, dokumentumokat, számlákat,
VÁLASZ: nincs

• az ominózus terület újrafásítási tervét, különös tekintettel a 346/2008. XII.30. Korm. rendeletben meghatározott 8.§ (1) bekezdés szerinti kivágott növény szakszerű pótlásáról (egy fa kivágás-egy fa ültetés),

VÁLASZ: nincs

MEGLÁTÁSOM SZERINT: amíg a kivágott fák pontos darabszámára vonatkozólag nincs adat,addig a kormányrendelet betartását nem lehet számonkérni. Ráadásul egy másik helyi rendelet , -(3/2018(III.14.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről növények telepítésére vonatkozó rész és annak mellékletei – sem ellenőrizhetőek a kért újrafásítási terv ismerete nélkül.

• a már telepített fák (12 db) költségéről és azok származásáról szóló iratokat,amennyiben az eddig közzétett tájékoztatókban említettek szerint a fák pótlása az önkormányzat saját költségén történt,az erről szóló önkormányzati határozatot
VÁLASZ: nincs

• Pilismarót Önkormányzatának a fás szárú növények védelméről szóló rendeletét,
VÁLASZ:nincs

• a kivágott és elszállított faanyag tárolási helyéről és módjáról, valamint későbbi felhasználásáról szóló dokumentumokat,
VÁLASZ:nincs
MEGLÁTÁSOM SZERINT: fontos tisztázni,hogy a nagy mennyiségű kivágott fa,ami az önkormányzat tulajdona, hogyan kerül felhasználásra,esetleg a rászorulók szociális tűzifa támogatását kiegészítendő

• a bérleti szerződést és annak az összes kiegészítését, mely az önkormányzat és a kemping bérlője között köttetett, különös tekintettel a bérlő által vállalt kötelezettségekre,
VÁLASZ: nincs
MEGLÁTÁSOM SZERINT: Az önkormányzat a 833-2-2021 számú határozatában a fák egészségügyi visszametszését engedélyezte a Kincsesbarlang Kft. képviselőjének Elsik Józsefnek. A cég nyilvános adataiból azonban nem derül ki, hogy Elsik József -aki a kérelmet a fák csonkításáról benyújtotta- ,milyen minőségben kapcsolódik a területet feltételezhetően bérlő Kft-hez,mert a cégadatok szerint az említett Kft-nek évek óta nem képviselője,alkalmazottja,vezetője.

• az összes olyan iratot, melyek az önkormányzathoz befutott fel- és bejelentések, amikre hivatkozott „kényszerhelyzetként” a település jegyzője az önkormányzat honlapján megjelentetett tájékoztatójában
VÁLASZ:Az "összes iratot" az Info. Tv alapján nem tudom értelmezni. Azon
ügyiratok esetében nem tudok információval szolgálni amelyek nem itt
keletkeztek.
MEGLÁTÁSOM SZERINT: érdemi válasz,nincs.

• azokat az iratokat, melyek alátámasztják, hogy a fák kivágása más területet is érintett Pilismarót Duna-parton, akár az Észak Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (0213/1 hrsz-ú területével kapcsolatosan),
VÁLASZ: Nincs.

• az erdészeti hatóság továbbiakban, az ügy kivizsgálásával kapcsolatosan beérkezett vizsgálati anyagait,
VÁLASZ: Külterületen az erdészeti hatóság jár el.
MEGLÁTÁSOM SZERINT: érdemi válasz,nincs.

• a megmaradt fák faápolásával kapcsolatos további dokumentumokat, számlákat
VÁLASZ: Nincs.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 27.

Üdvözlettel:

Banicz Adrienn Zsuzsanna

Együd Bertalan, Pilismarót Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!

 

A 2021. 06. 27-én kelt újabb közérdekű adatigénylésére az alábbi
tájékoztatót adom:

 -a bérleti szerződést és annak az összes kiegészítését, mely az
önkormányzat és a kemping bérlője között köttetett, különös tekintettel a
bérlő által vállalt kötelezettségekre

 A bérleti szerződés másolata Pdf-ben csatolva.

 -              az önkormányzat 8/2021.(III.23.) határozatához
hivatkozásul csatolt emlékeztetőt, mely a Duna-parti fák teljes
megújítását célzó szakmai véleményeket is tartalmazza az alábbi
hivatkozott webes elérhetőségen minden más kért adatot iratmásolatot
megtalál.

 [1]https://pilismarot.asp.lgov.hu/lakossagi...

Az adatigényléssel kapcsolatos összes keletkezett irat a fenti web
elérhetőségen megtalálható, egyben csatolom a Pilismaróti Hírek áprilisi
számát Pdf-ben ahol szintén megjelentettük a kért adatokat.

 Ugyanakkor tájékoztatom, hogy a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített
vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat (pl.: ez adott
esetben lehet az emlékeztető is) a keletkezésétől számított tíz évig nem
nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a
megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az
azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.

A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - a fent
meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor
utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is
szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes
működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső
befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető
álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését
veszélyeztetné.

 -              1816,1826 valamint az 1827 HRSZ -ú területeken a fák
megújítását célzó tevékenység során kivágott fák pontos darabszámát

 21 db fa kivágása történt meg.

 

Pilismarót, 2021. 07. 02.

Együd Bertalan
Jegyző - Pilismaróti Polgármesteri Hivatal
Tel: +36-30-608-6958 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15.

References

Visible links
1. https://pilismarot.asp.lgov.hu/lakossagi...