Pilisborosjenői-patak karbantartási munkálatok elvégzése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

-Azokat a fényképeket és készre jelentéseket,amelyeket megküldtek az FKI-KHO részére.Mely szerint Üröm Község Önkormányzata elvégezte a fenntartási és karbantartási munkálatokat az FKI-KHO kötelezése alapján.

Az FKI-KHO levelében leírta,hogy 2020 április 28.napján helyszíni szemlét tartott az érintett Pilisborosjenői patak tárgyi szakaszán.A szemle során megállapítást nyert,hogy Üröm Község Önkormányzata a korábbi szemle során meghatározott karbantartási és fenntartási munkálatokat nem végezte el.
Az FKI-HKO kötelezte Üröm Község Önkormányzatát,mint a Pilisborosjenői patak kezelőjét a fenntartási és a karbantartási munkák elvégzésére,melynek határideje 2020.július 1 napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 1.

Üdvözlettel:

Májer István

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Májer István!

Közérdekű adatigénylésére csatoltan megküldöm válaszomat és hozzá tartozó mellékleteket.

Tisztelettel

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

idézett részek megjelenítése

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Májer István!

Közérdekű adatigénylésére csatoltan megküldöm válaszom mellékleteinek folytatását, sajnos a képek nagy felbontása miatt csak kettő darab e-mailben lehetett elküldeni

Tisztelettel

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

idézett részek megjelenítése