Pilisborosjenő önkormányzatával, polgármesteri hivatalával történt megegyezések, egyeztetések és tartalmuk

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1) A Pilisborosjenő Község Önkormányzatával illetve Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalával vagy Polgármesterével 2015. január 1-ét követően megkötött megállapodások listáját és tartalmát.

(2) A Pilisborosjenő Község Önkormányzatával illetve Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalával vagy Polgármesterével 2015. január 1-ét követően történt egyeztetések időpontját, napirendi pontjait, a résztvevők neveit, jegyzőkönyveit, összefoglalóit.

(3) A Pilisborosjenő Község Önkormányzatával illetve Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalával érvényben lévő megállapodások tartalmát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 2.

Üdvözlettel:

Nagy Péter

Ugyfelszolgalat, Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az üzenetét megkaptuk, megkeresésének érdemi válaszadásáig türelmét
kérjük.

 

Tisztelettel:

DMRV Zrt.

Ügyfélkapcsolati Központ

Ez egy automatikus válaszüzenet, kérjük erre ne válaszoljon!

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Nagy Péter Úr!

Közérdekű adat kiadása tárgyában hozzánk intézett, 2018. február 2-án kelt e-mail levelére az alábbi kéréssel fordulunk Önhöz:

Kérjük, az Info tv. 28.§.(3) bekezdése alapján szíveskedjék pontosítani, hogy milyen megállapodások kiadását kéri, amely Pilisborosjenő és a DMRV Zrt. között létrejött, továbbá mit ért azon, hogy küldjük meg a megállapodások tartalmát.
Válaszának ismeretében tudunk visszamenőlegesen utána keresni, a kiadni kért dokumentumoknak.

Egyidejűleg már most tájékoztatjuk, hogy a (2) pontban kért" A Pilisborosjenő Község Önkormányzatával illetve Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalával vagy Polgármesterével 2015. január 1-ét követően történt egyeztetések időpontját, napirendi pontjait, a résztvevők neveit, jegyzőkönyveit, összefoglalóit" - még abban az esetben sem áll módunkban kiadni, ha a pontosítást követően megtudjuk, milyen megállapodások kiadását kéri, mivel ezek az anyagok olyan döntéselőkészítő anyagnak minősülnek amelyek az Info tv. 27.§.(6) bekezdése alapján nem nyilvánosak.

Tisztelettel:

Virág László
vezérigazgató

Tisztelt DMRV Zrt.!

Az 1-es ponttal kapcsolatban azokat a megállapodásokat kérem megküldeni, melyek 2015.01.01 után köttettek, jelenleg érvényben vannak és kapacitás bővítésre illetve kapacitás kihasználásra vagy kapacitás lekötésre vonatkoznak. Ezek hiányéban kérném valamennyi érvényben lévő megállapodás listáját megküldeni.

A 2. ponttal kapcsolatban amennyiben a jegyzőkönyveket illetve összefoglalókat jelenleg nem áll módukban megküldeni, kérem küldjék el a találkozók napirendi pontjait, a résztvevők neveit, lehetőség szerint meghívóit.

Üdvözlettel:

Nagy Péter

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Nagy Péter Úr!

Közérdekű adat kiadására irányuló kérelmére az alábbiakat tudjuk válaszolni:

1.) Pilisborosjenő Önkormányzatával a DMRV Zrt.-nek egy szerződése áll fenn, amely az önkormányzati tulajdonú szennyvízrendszer üzemeltetésének kérdéseit rendezi.
Ez a szerződés nyilvános, így annak hozzáférése biztosított.
Kérjük keresse fel a www.dmrvzrt.hu honlapot, ahol az alábbi elérési útvonalon találja a kért dokumentumot:

Nyitó oldal:

idézett részek megjelenítése

> Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
> Tulajdonos önkormányzatokkal kötött megállapodások
> Pilisborosjenő használatba adási szerződés szennyvíz

Ezen elérhetőségen megtalálható, letölthető és kinyomtatható a szerződés.

2.) A szerződés megkötésével kapcsolatban írásban készült előkészítő anyag nem áll rendelkezésre, így azt nem áll módunkban csatolni.

Kérjük közérdekű adatkérésre irányuló kérelmét jelen adatszolgáltatásunkkal teljesítettnek tekinteni szíveskedjen!

Tisztelettel:

Virág László
vezérigazgató

idézett részek megjelenítése