Perenyei és Társa ügyvédi iroda kifizetések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat, illetve az adatokra vonatkozó válaszokat:

1. Igaz az az állítás, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt. 2012-ben megbízást adott a Perenyei és Társa ügyvédi irodának, hogy képviselje a BKV-t a 4-es metró kapcsán keletkezett jogvitákban?

2. Kérem nevezzék meg, hogy ki volt a BKV vezérigazgatója a Perenyei és Társa ügyvédi irodával megkötött szerződés aláírásakor!

3. Igaz az az állítás, hogy a Perenyei és Trsa ügyvédi iroda a mai napig képviseli a BKV-t 4-es metrós ügyekben?

4. Igaz az az állítás, hogy a Perenyei és Társa ügyvédi irodával fennálló szerződése alapján a BKV 2012-ben és 2013-ban átlagosan havi 5 millió forintot meghaladó összegben eszközölt kifizetéseket a Perenyei és Trsa ügyvédi irodának?

5. Kérem tegyék elérhetővé az eredeti szerződést a BKV és a Perenyei és Trsa ügyvédi iroda között!

4. Kérem közöljék, hogy milyen összegű kifizetések keletkeztek a BKV részéről a Perenyei és Trsa ü.i. részére 2012-ben és 2013-ban!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 27.

Üdvözlettel:
Komár Ildiko

Ügyszám: 0038/0015158/2013 

Komár Ildikó

[1][FOI #1511 email]

 

 

 

 

 

Tisztelt Komár Ildikó!

 

A Társaságunkhoz 2013. augusztus 27. napján érkezett adatigénylését
megvizsgáltuk, és a vizsgálat eredményeképpen megállapítottuk, hogy a kért
információk vonatkozásában adatokkal a BKV Zrt. rendelkezik.

 

A fentiekre tekintettel az adatigényét a mai napon továbbítjuk a BKV Zrt.
felé további válaszadás céljából.

 

 

Budapest, 2013.09.11.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

dr. Láng-Nemes Zsófia

Levelezési Ügyfélszolgálat szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Dr. Gallai Pál, Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Komár Ildikó úrhölgy!

 

Tárgybani ügyben érkezett, és Társaságunk részére 2013. szeptember 12.
napján továbbított megkeresésére hivatkozással ezúton tisztelettel
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján (figyelemmel arra, hogy igényében jelentős terjedelmű adat
kiadását kéri), az adatigénylés teljesítésének határidejét 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Gallai Pál

jogtanácsos

BKV Zrt.

Jogi Igagatóság

telefon: 461-6500/11666

e-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Dr. Környei Éva, Budapesti Közlekedési Zrt.

1 Attachment

 

Tisztelt Komár Ildikó Úrhölgy!

 

Társaságunkhoz küldött, a lentiekben megjelölt közérdekű adatigénylésére
az alábbi válaszokat adjuk:

 

1. Igaz az az állítás, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt. 2012-ben
megbízást adott a Perenyei és Társa ügyvédi irodának, hogy képviselje a
BKV-t a 4-es metró kapcsán keletkezett jogvitákban?

 

A Perenyei és Társa Ügyvédi Iroda a Budapesti Közlekedési Zrt-vel nem
2012.év óta, hanem 2010. év óta áll ügyvédi megbízási jogviszonyban a
Budapesti 4-es Metróval kapcsolatos ügyekben.

 

 

2. Kérem nevezzék meg, hogy ki volt a BKV vezérigazgatója a Perenyei és
Társa ügyvédi irodával megkötött szerződés aláírásakor!

 

Dr. Kocsis István

 

3. Igaz az az állítás, hogy a Perenyei és Trsa ügyvédi iroda a mai napig
képviseli a BKV-t 4-es metrós ügyekben?

 

A Perenyei és Társa Ügyvédi Iroda és az ügyvédi törvény rendelkezéseinek
megfelelően társügyintézőként bevont ügyvédi irodákkal és ügyvédekkel
együtt a mai napig képviseli a BKV Zrt-t a 4-es metrót érintő jogi
ügyekben. (8-16 fő folyamatos munkavégzése mellett.) Az Ügyvédi Iroda:

-          Fővállalkozó;

-          Szakmai koordinátor;

-          Felelős (Dr. Perenyei Tamás irodavezető ügyvéd).

Ezek a metróberuházáshoz kötődő vállalkozói és megbízói követelések
kezelésével kapcsolatos ügyek, ide értve a FIDIC szerződéses rendszer
sajátosságaiból következő, a FIDIC Mérnök határozataival, az azokkal
kapcsolatban lefolytatott Döntőbizottsági eljárásokkal, és ezek
folyományaként a különböző bíróságokon indult peres ügyek képviseletével
kapcsolatos munkák.

Ezek közül a legfontosabbak:

- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Választottbíróságon indult 16 nagy pertárgyértékű per;

- A franciaországi bíróságon indult bankgarancia per (ALSTOM);

- A Fővárosi törvényszék előtt folyamatban lévő 2 kártérítési per.

A vitás ügyek közül az alábbiakat sikerült lezárni:

-          Az ALSTOM bankgarancia peres eljárást, ahol 129.436.127. EUR
(38.830.840.000.- Ft)kötbért fizetett meg az ALSTOM;

-          A BAMCO Kkt-val kapcsolatos bankgarancia lehívásból befolyt
10,37 millió EUR (3 111 m Ft);

-          A BPV PORR bankgarancia lehívásából befolyt 630.000. EUR (189 m
Ft);

-          A BAMCO Kkt-val a Választottbíróságon folyt egyik eljárásban a
felperes követelését 40 %-kal sikerült mérsékelni részleges
pernyertességgel;

-          A SIEMENS-szel kötött egyezség során az erdeti 67,7 millió EUR
(20 310 m Ft) követelést 30,25 millió EUR-ra ( 9 075 m Ft) sikerült
mérsékelni;

-          A Swietelsky-vel kötött egyezség alapján a 21,5 milliárd
forintos követelést 9,7 milliárd forintra sikerült mérsékelni. Ezen
ügyekben az egyezségkötésben közreműködtünk, és az egyezség létrejötte
alapvetően az azt megelőző szakszerű pervitelnek köszönhető.

Jelenleg folyamatban van még az Alstom Transport S. A-val 27 millió EUR (
8 100 m Ft) kötbér és járulékai iránti peres eljárás, amely befejezéséhez
közeledik, és pernyertességünket valószínűsítjük.

 

4. Igaz az az állítás, hogy a Perenyei és Társa ügyvédi irodával fennálló
szerződése alapján a BKV 2012-ben és 2013-ban átlagosan havi 5 millió
forintot meghaladó összegben eszközölt kifizetéseket a Perenyei és Trsa
ügyvédi irodának?

 

Az M4-es ügyekben továbbra is a Perenyei és Társa Ügyvédi Iroda látja el
az ügyek képviseletét, amint arra utaltunk az ügyek intézésébe
társügyintézőként – a Megbízóval egyeztetve- a szükséges mértékben több ,
más ügyvédet vont be, hiszen a megbízás jellegéből és nagyságrendjéből
adódóan szükség van több szakterületet ismerő, nagy tapasztalttal
rendelkező ügyvéd közreműködésére.

 

A BKV Zrt.-nek a 4-es metró projekt kapcsán felmerülő költségei kapcsán
tájékoztatjuk, hogy azok  elszámolhatóak európai úniós támogatás terhére.
Erre tekintettel a költségek a BKV részére megtérülnek.

 

Egyéb megbízásaink alapján tájékoztatjuk, hogy a Perenyei és Társa Ügyvédi
Irodával fennálló szerződések kapcsán kifizetett megbízási díj nem éri el
átlagosan a havi 5 millió forintot.

 

5. Kérem tegyék elérhetővé az eredeti szerződést a BKV és a Perenyei és
Trsa ügyvédi iroda között!

 

A kért szerződést scannelve tisztelettel megküldjük.

 

6. Kérem közöljék, hogy milyen összegű kifizetések keletkeztek a BKV
részéről a Perenyei és Trsa ü.i. részére 2012-ben és 2013-ban!

 

Kérdésére a 4-es metró projekt vonatkozásában a 4. pontban foglaltaknál
válaszoltunk.

 

Az egyéb kifizetések jogcímén az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A 2012-2013. években a Perenyei és Társai Ügyvédi Iroda részére általános
jogi tanácsadás jogcímén  összesen nettó 5.443.750,-Ft, büntetőeljárásban
(Hagyó ügy stb.) történő képviselet jogcímén nettó 2.000.000,-Ft (mely
magában foglal 2011-es ügyvédi szolgáltatást is, csupán a kifizetés
valósult meg a 2012. évben), a Siemens-szel szemben folyamatban lévő
perrel kapcsolatban átlagosan havi nettó 600.000,-Ft, az Alstom-per
kapcsán pedig átlagosan havi nettó 3.000.000,-Ft került kifizetésre. Ez
utóbbi kifizetés kapcsán rá kívánunk mutatni arra, hogy az Alstom-per 27
millió (8100mFt) EUR és járulékai összeg érvényesítésére van folyamatban.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Környei Éva

jogi igazgató

vezető jogtanácsos

Jogi Igazgatóság

Budapesti Közlekedési

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1980 Budapest, Akácfa u. 15.

Telefon: 06-1-461-6500/12-153

Fax: 06-1-461-6500/114-72

E-mail:[email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése