Perbeli képviselet költségei

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre valamennyi olyan megállapodást – azok esetleges mellékleteivel együtt –, amely az MTVA perbeli képviseletének ellátása tárgyában jött létre az MTVA és az atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. között, az MTVA székházhitel-szerződésének kiadására vonatkozó közérdekűadat-igénylés miatt indított perre vonatkozóan. Amennyiben nem kifejezetten e konkrét eljárásra, hanem az MTVA perbeli képviseletének ellátására nézve általában létesített keretmegállapodás(oka)t az MTVA, amely(ek) alapján a konkrét perben a képviseleti feladatokat ellátták, kérem, ez(eke)t a keretmegállapodás(oka)t szíveskedjen megküldeni. Kérem továbbá, hogy szíveskedjen az e perre vonatkozóan az MTVA jogi képviselőjével keletkezett valamennyi elszámolásra irányuló dokumentumot is megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 17.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

4 Attachments

Tisztelt dr. Bodoky Tamás, Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

Perbeli képviselet költségei tárgyú közérdekű adatigénylésére az alábbiak
szerint nyilatkozunk:

 

Az MTVA-t a konkrét – a Fővárosi Törvényszék 22.P.22.496/2013. számú
ügyben atlatszo.hu felperesnek MTVA alperes ellen közérdekű adat kiadása
iránti (a székház adásvételével és a hitelfelvétellel kapcsolatos
dokumentumok, mint közérdekű adatok kiadására irányuló) – perben a Trinn
Ügyvédi Iroda képviselte.

 

Az MTVA még 2011-ben egy gazdasági per vitelére kötött ügyvédi megbízási
szerződést a Trinn Ügyvédi Irodával, ezt a megbízási szerződést a felek
2013. januárjában módosították, és a megbízás tárgyát kiterjesztették
további – munkaügyi és egyéb - perek vitelére, valamint egyéb ügyvédi
tevékenység, pl. jogi tanácsadás-szakértés folytatására. A
szerződésmódosítás, annak 2. pontjában, a megbízást határozatlan idejűvé
tette. Ez a két szerződés rögzíti a Trinn Ügyvédi Iroda díjazására, a
teljesítés igazolására, továbbá a számlázásra vonatkozó, és az általános
megbízásra irányadó szabályokat. A Trinn Ügyvédi Iroda tehát ezen említett
– 2013. januárjában készült – szerződés módosítás keretében látta el az
atlatszo.hu által indított 22.P.22.496/2013. számú ügyben a perbeli
képviseletet.

Az elszámolás akként történt – ahogy azt az alapszerződés szabályozza –,
hogy az ügyvédi iroda a per vitelével kapcsolatos munkaidő ráfordításáról
havonta utólag munkalapot készített, amely munkalapot a megbízó MTVA-hoz
teljesítés igazolás céljából benyújtott.  Az MTVA teljesítés igazolása
esetén és azt követően volt jogosult az ügyvédi iroda a megbízási
szerződés szerinti 30.000,- Ft + Áfa/óra munkadíj leszámlázására.

Tekintettel arra, hogy - a már említettek szerint - az alap megbízási
szerződés és annak módosítása több, az atlatszo.hu által indított perhez
nem kapcsolódó olyan konkrét perekre vonatkozó adatokat is tartalmaz,
melyek személy és cégneveket és ügyek tárgyát rögzítik, ezek olyan adatok,
melyekre egyrészt az Önök adatigénylése nem vonatkozik, másrészt
személyhez fűződő jogokat érintenek, így ezen adatokat a csatolt megbízási
szerződésből, és annak módosításából kitakartuk. 

 

Miután Önök kérik a tárgybeli perbeli jogi képviseletet ellátó Ügyvédi
Iroda díjazásával összefüggő elszámolásra irányuló dokumentumait is, ezért
ezzel összefüggésben tájékoztatjuk Önöket arról, hogy - mint ahogy az az
előzőekben leírtakból következik -, az ügyvédi iroda által havi bontásban
készített, az időráfordítást és az ahhoz kapcsolódó munkadíjat tartalmazó
munkalapok számos, az Önök adatigénylésével érintett per vitelével össze
nem függő adatokat is tartalmaznak, ezért a 22.P.22.496/2013. számú ügy
2013. szeptemberi megindításától kezdődően kivonatot készítettünk a Trinn
Ügyvédi Iroda által hozzánk benyújtott munkalapokból. A kivonatban
kigyűjtöttük az Önök által kért adatokat, tehát az időráfordítást és az
ahhoz kapcsolódó ügyvédi munkadíjat, a „korabeli munkalapokból” szó
szerint átvéve az ott szereplő adatokat. Ebből teljes pontossággal
láthatják, hogy az MTVA mennyi ügyvédi munkadíjat fizetett ki az Önök
által indított perrel összefüggésben. A kivonat tartalmazza a másodfokú
tárgyalásra való felkészülés, és a tárgyalás időtartamára vonatkozó
ügyvédi munkaidő ráfordítást és díjazást is, melyet a Trinn Ügyvédi Iroda
nem számlázott ki az MTVA felé.

 

Egyébiránt jelezzük, hogy számlaszintű adatszolgáltatásra az ismert bírói
gyakorlat szerint az MTVA nem köteles. 

 

Tisztelettel,

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]