Pedagógus és egyéb munkaviszonyt megszüntetők és létesítők száma

Az igénylés részben sikeres volt.

Civil Közoktatási Platform

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. 2023. szeptember 15. és szeptember 29. között összesen hány pedagógus tett a 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 157.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot arról, hogy a jogviszonyváltást nem fogadja el, és szűnt meg így 2023. november 30-ával a foglalkoztatási jogviszonya?

2. 2023. szeptember 15. és szeptember 29. között összesen hány Púétv. 158. § (1) bekezdés a) pontja szerinti dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, illetve laboráns tett a Púétv. 157.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot arról, hogy a jogviszonyváltást nem fogadja el, és szűnt meg így 2023. november 30-ával a foglalkoztatási jogviszonya?

3. 2023. szeptember 15. és szeptember 29. között hány Púétv. 158. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gondozónő és takarító, szakorvos, úszómester, műszaki vezető, továbbá gazdasági, ügyviteli, műszaki, illetve kisegítő munkakörben foglalkoztatott tett a Púétv. 157.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot arról, hogy nem kíván a 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonyban dolgozni, és szűnt meg így 2023. november 30-ával a foglalkoztatási jogviszonya?

4. 2023. június 15. és szeptember 15. között összességében hány köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógus foglalkoztatási jogviszonya (közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya) szűnt meg?

5. 2023. június 15. és szeptember 15. között összességében hány köznevelési intézményben foglalkoztatott nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott személy foglalkoztatási jogviszonya (közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya) szűnt meg?

6. 2023. június 15. és szeptember 15. között összességében hány fő létesített közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt köznevelési intézményben?
Kérem, hogy kérdéseim megválaszolásán túl bocsássa rendelkezésemre az összes közérdekű adatot, amit a kérdésekben igényelt adatokkal kapcsolatban kezel, beleértve a kért adatokra vonatkozó összes döntést, megállapodást, hatástanulmányt és egyéb keletkezett dokumentációt is.

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 61.§ (6) bekezdése szerint ,,a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a munkáltatói jogokat az illetékes tankerületi központ vezetője gyakorolja.” A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.§ (1) bekezdés 29. pontja alapján a Belügyminiszter a Kormány köznevelésért felelős tagja, a 92.§ (2) bekezdés b) pontja alapján felel az iskolai rendszerű köznevelés irányításáért. Ebből fakadóan, a Belügyminisztériumnak a fenti közérdekű adatok nyilvántartása jogszabályi kötelezettsége, így adatkezelőnek minősül.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a Kúria Pfv.20278/2023/6. számú határozata szerint “az alperes irányítása körében az alárendelt szervezet által kezelt közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok felett is rendelkezési joggal bír. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogra figyelemmel a közfeladatot ellátó szerveknek proaktív magatartást kell tanúsítaniuk, és mindent el kell követniük annak érdekében, hogy az adatigényléseket teljesítsék. A professzionális apparátussal rendelkező alperes a Kúria álláspontja szerint alappal nem hivatkozhat arra, hogy az irányítása alatt álló szervezettől nem képes a kiadni kért közérdekű adat beszerzésére, begyűjtésére, az számára különleges nehézséget okozna.” (kiemelés az Adatigénylőtől)

Adatigénylésem az Infotv. 26. § (1), 28. § (1) és a 29. § (1) bekezdésein alapul, kérem, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget.

Amennyiben a kért adatokkal nem rendelkezik, úgy kérem, hogy az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló 2009. évi CXXXI. törvény 5. cikk 2. pontja értelmében továbbítsa adatigénylésem az adatokat kezelő szervhez, vagy nevezze meg az adatkezelő szervet válaszában.

Kérem, hogy előzetesen, elektronikus úton tájékoztasson, amennyiben a kért adatokkal kapcsolatban az Infotv. 29. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban részletesen tüntesse fel, hogy a megállapított költség milyen esetleges költségelemekből tevődik össze.

Amennyiben az interneten elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni az Infotv. 30. § (2) bekezdésével összhangban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 8.

Üdvözlettel:

Civil Közoktatási Platform

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ!

Belügyminisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.