Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 10. § (3) szerint: "Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki."

Óbuda önkormányzata ennek ellenére a mai napig kiad lakossági várakozási engedélyeket a kerületben lakásonként kettőnél több autóra is, melyről az alábbi közérdekű bejelentésben tettek nyilatkozatot:

https://kimittud.hu/request/lakossagi_en...

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Fővárosi Önkormányzat álláspontja szerint jogszerű-e az Óbudai Önkormányzat a Főváros parkolási rendeletével ellentétes gyakorlata.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 22.

Üdvözlettel:

Kovács Barnabás

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Kovács Barnabás!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-136937/2024-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Novákné Matula Mária, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Kovács Barnabás Úr!

Mellékeletlen megküldöm a tárgyi ügyben írt megkeresésére Főjegyző Úr válaszát.

Üzenetével kapcsolatosan ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelet alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról, amelyet a http://einfoszab.budapest.hu/form/adatke... linken megtalál (Adatkezelési tájékoztató-panaszok, közérdekű bejelentések alpont)

Beck Melinda osztályvezető megbízásából,

Üdvözlettel:

Novákné Matula Mária
vezető-főtanácsos
telefon: +36 1 999 81 60
e-mail: [email address]
Főpolgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Főosztály

idézett részek megjelenítése