Parkolási díjak

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az Újpesti Piac mélygarázsára és
- az Újpesti Piac felszíni, sorompóval leválasztott területen levő parkolójára

vonatkozóan a következő adatokat:

- az aznap beszedett díj
- az aznap kiszolgált parkoló járművek száma.

Az adatokat szíveskedjen a két parkolóra vonatkozóan külön-külön megadni, 2020. január 1-től az adatigénylés napjáig bezáróan, napi bontásban:

mélygarázs
< dátum1 > < x1 Ft > < n1 db gépjármű >
< dátum2 > < x2 Ft > < n2 db gépjármű >
< dátum3 > < x3 Ft > < n3 db gépjármű >
...

felszíni parkoló
< dátum1 > < x1 Ft > < n1 db gépjármű >
< dátum2 > < x2 Ft > < n2 db gépjármű >
< dátum3 > < x3 Ft > < n3 db gépjármű >
...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 22.

Üdvözlettel:

Imre András

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tájékoztatom T. Hivatalukat, hogy az adatigénylésem megválaszolásra nyitva álló határidő annak megválaszolása nélkül eltelt.

Kérem, szíveskedjenek az igénylésnek haladéktalanul eleget tenni.

Üdvözlettel:
Imre András

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. november 22. napján elektronikus úton benyújtott, az
Újpesti Piac parkolási díjaira vonatkozó közérdekű adatigénylésével
kapcsolatosan a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Lehoczky Balázs Aljegyző Úr,

Az Ön által válaszában is citált 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerint a határidő meghosszabbításáról az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Mivel válasza egyértelműen a 15 napos határidőt meghaladva érkezett, a határidő meghosszabbítására vonatkozó utólagos megállapításait nem áll módomban figyelembe venni.

Adatigénylésemet változatlan formában fenntartom. Kérem, szíveskedjenek ezt haladéktalanul teljesíteni.

Üdvözlettel:
Imre András

Tisztelt dr. Lehoczky Balázs Aljegyző Úr,

Tájékoztatom, hogy az adatigénylés nem teljesítése okán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményeztem a hatósági eljárás megindítását az igénylés teljesítésére való kötelezés érdekében.

Üdvözlettel:
Imre András

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. november 22. napján elektronikus úton benyújtott, az
Újpesti Piac mélygarázsára és az Újpesti Piac felszíni, sorompóval
leválasztott területen lévő parkolójára vonatkozó közérdekű
adatigénylésére dr. Dallos Andrea jegyző asszony megbízásából a csatolt
választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

Bognár Ferencné

 

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

e-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]