Pályafenntartás a 62, 106, 121, 125 sz. vasútvonalakon

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 121-es számú vasútvonal Mezőhegyes(kiz)-Újszeged(bez), a 125 számú vasútvonal Mezőhegyes(kiz)-Battonya(bez), a 106-os számú vonal Sáránd(kiz)-Létavértes(bez), valamint a 62 sz. vonal Villány elágazás(kiz)-Középrigóc(kiz)(Sellye állomás kivételével) szakaszain 2003 évtől 2020-ig mindennemű karbantartási, üzemeltetési, állagmegóvási és fejlesztési munkálatokra fordított összegeket vonalankénti, évenkénti és munkánkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 23.

Üdvözlettel:

Király Bence

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Megkeresésére hivatkozással a MÁV Zrt. válaszát az alábbi link használatával tette letölthetővé:

https://download.mav.hu/k7klyaOo6rNOXQer...

A feltöltött tartalom elérhető az ott megjelölt időpontig, 2021. április 1-ig.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése