Őszi hacacáré

A(z) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kezelésében álló, az "Őszi Hacacáré" (https://oszihacacare.hu) koncertsorozat megszervezésével - kiváltképpen a programsorozat kapcsán az MTÜ által megrendelt szolgáltatások, ideértve az esetleges külső lebonyolító igénybevételével - összefüggő dokumentumok másolatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 8.

Üdvözlettel:
Kovács János

Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Érdeklődnék, hogy az adatigénylésemet megkapták-e, és ha igen, arra mikor várhatok választ.

Üdvözlettel:
Kovács János

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az Ön által benyújtott közérdekű adatigényre a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésére előírt határidők betartásával küldjük meg a választ.

Üdvözlettel:

MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
E-mail: [Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

idézett részek megjelenítése

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv - a gazdaság
COVID-válságot követő újraindításával kapcsolatos kiemelt feladataira
tekintettel - az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Kérésének megválaszolásáig további szíves türelmét kérjük.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

[2]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG
[1]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia... Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23.
E-mail:
[3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]
 

 

 

 

References

Visible links
2. http://itthon.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Tisztelt MTÜ!

Jelzem, hogy a 15/2021. (V. 13.) AB határozatban az Alkotmánybíróság a hivatkozott 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelettel összefüggésben megállapította, hogy az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

Az Alkotmánybíróság azt is rögzítette, hogy az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet " csak szükséges esetben alkalmazható, akkor, ha az adott szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatának ellátását veszélyeztetné a korábbi válaszadás", illetve, hogy a rendelet szövegezéséből egyértelmű, hogy "az Infotv. rendelkezéséhez képest későbbi válaszadás elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő szerv eredményesen működjön közre a koronavírus-járvány leküzdésében".

Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy nem csupán e kormányrendelet szövegéből, hanem az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből is következik, hogy a meghosszabbítás lehetősége nem jelentheti a válaszadási határidő automatikus meghosszabbodását a különleges jogrend időtartama alatt. Az Alkotmánybíróság szerint a szabályozás csak akkor marad az alkotmányos értelmezési tartományban, "ha az adatkezelő nem csupán általánosan hivatkozik a veszélyhelyzetre, hanem valóban valószínűsíti, hogy milyen közfeladatának ellátása került volna veszélybe, ha az Infotv.-ben rögzített határidőn belül kellett volna teljesítenie a válaszadási kötelezettségét". A testület értelmezésében a valószínűsítés "nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell".

A KiMitTud-on fellelhető igényléseket is áttekintve egyértelműnek tűnik, hogy az MTÜ joggyakorlata az, hogy az Infotv. főszabálya szerinti 15. napi válaszadás előtt (általában az utolsó pillanatban) az MTÜ a koronavírus-járványra hivatkozva meghosszabbítja az adatigényeket, általában általánosan utalva a járvánnyal összefüggő - vélelmezett - feladatait. Jelzem, hogy ez a joggyakorlat nem csupán az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet céljával és rendeltetésével ellentétes, hanem kifejezetten alapjogsértő is, hiszen az egyébként könnyen (többnyire elektronikusan is) a rendelkezésére álló adatok megküldését - az igénylő hátráltatása és az információk elzárása érdekében - akadályozza.

Az MTÜ nem jelölte meg, hogy az - egyébként szinte esetszám nélküli járványban - milyen feladatellátása sérülne, ha az igényelt csekély számú dokumentumot be kellene szkennelnie és elektronikus formában meg kellene küldenie (sőt, ezeknek az Infotv. szerint az oldalán is fent kellene lennie).

Mivel nem tartom elegendőnek a hivatkozottakat, azt beleilleszthetőnek látom az MTÜ által egyébként folytatott - a közérdekű adatok megismeréséhez való jog kiüresítéséhez vezető - gyakorlatba. Ezzel az értelmezéssel és gyakorlattal nem nem értek egyet, hiszen a közérdekű információkhoz való hozzáférés ilyen okból nem korlátozható.

Várom szíves válaszukat az okok megjelölésével, egyébként ezzel párhuzamosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezem az ügyben.

Üdvözlettel:
Kovács János

Tisztelt MTÜ!

Mikor küldik meg a dokumentumokat? Nyilvánvaló, hogy egy elektronikusan is rendelkezésre álló iratot kellene e-mailben elküldeniük. Semmilyen járványügyi feladatuk nem akadályozhatja önöket ebben az egyszerű műveletben.

A 45. napon vajon további 45 nappal fogják meghosszabbítani az igénylést?

Üdvözlettel:
Kovács János

Tisztelt MTÜ!

Továbbra is várom a válaszukat.

Üdvözlettel:
Kovács János

Tisztelt MTÜ!

Még mindig várom az adatokat. Meglepne, ha egy szerződés beszkennelése akkora problémát okozna, hogy ahhoz a 15 napon felül további 45 nap volna szükséges.

Mikor küldik meg az adatokat?

Kovács János

Tisztelt MTÜ!

Miért nem kapok választ?

Kovács János

Tisztelt MTÜ!

A 45 napos határidő is lejár 23-án, tehát gondolom, még ma választ fognak adni. Vagy netán még most - munkaidejük végén - fog jönni majd az e-mail a további 45 napról?

Kovács János

Tisztelt MTÜ!

Lejárt a meghosszabbított határidő is. Mivel ez a határidő is eltelt már, további hosszabbításra sincs lehetőség.

Kérem, küldjék meg az adatokat, ennek hiányában bejelentést teszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Üdvözlettel:
Kovács János

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése
alapján a közérdekű adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő egy
alkalommal 45 nappal meghosszabbítható.

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a gazdaság COVID-válságot követő
újraindításával kapcsolatos kiemelt feladataira tekintettel a kérésének
megválaszolásáig további 45 nap szíves türelmét kérjük.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

[2]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG
[1]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia... Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23.
E-mail:
[3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]
 

 

 

References

Visible links
2. http://itthon.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Tisztelt MTÜ!

A vonatkozó kormányrendelet értelmében:

"Az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, a (3) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az igénylőt a (3) bekezdésben meghatározott határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell."

Nem tájékoztattak 45 napon belül. A 45 nap utáni további 45 napos hosszabbítás akkor működik, ha még 45 napon belül tájékoztatnak a további hosszabbításról. Önök ezt elmulasztották.

Azt sem mondják meg, hogy ez a közfeladat-ellátást miben akadályozza. A korábbiakban is kérdeztem, és még mindig nem kaptam ezekre reakciót. Miért nem?

A leveleimre egyáltalán nem válaszolnak, csak néha idedobnak egy levelet a hosszabbításról. Egy közpénzből működő szervezettől ez egyszerűen elfogadhatatlan.

Kovács János

toma hozzászólt ()

A cikk a kitartó adatigénylőről: https://blog.atlatszo.hu/2021/10/egy-lev...

Respect!

Ugyanakkor majd nyilván a https://kikap.kormany.hu/ portálon keresztül válaszolnak, ahonnan csak egyszer tölthető le az adat, és innen nem lesz elérhető...

Tisztelt MTÜ!

Miért nem válaszolnak a kérdéseimre?

Kovács János

Tisztelt MTÜ!

Az Infotv. 32. §-a szerint a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Felszólítom önöket, hogy haladéktalanul tegyenek eleget a fenti kötelezettségeiknek, valamint vegyék a fáradtságot, és válaszoljanak a korábbi e-mailjeimre. Elfogadhatatlan, hogy ennyire nyíltan és kendőzetlenül ignorálnak egy adatigényt törvényesen előterjesztő adatigénylőt.

Üdvözlettel:

Kovács János

Tisztelt MTÜ!

Holnap lejár a 90 napos határidő is. Azon túl, hogy semmilyen levelemre nem reagálnak, érdeklődve várom, hogy holnap 16:30-kor (hiszen a munkaidő gondolom addig tart) megkapom-e majd a teljes elutasítást (vagy valami teljesen elodázott választ), amivel megadhatják a végső kegyelemdöfést is az információszabadságnak.

Üdvözlettel:
Kovács János

Tisztelt MTÜ!

Letelt a 90 nap is, de válasz továbbra sincs.

Már a 45 napos lehetőséget is jogellenesen hosszabbították meg - késve - újabb 45 nappal, de ez már tényleg mindennek a legalja.

A levelekre nem válaszolnak, a hosszabbításokat nem indokolják, sértik az Infotv.-t, az Alaptörvényt és az AB vonatkozó határozatában előírt követelményt is. Adatot pedig nem adnak. Pedig csak egy szerződés-másolatot kellene megküldeni.

Végtelenül szomorú, hogy 2021 végén ezt jelenti önöknél a nyilvánosság.

Kovács János

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

 

Az Őszi Hacacáré koncertsorozat rendezvényei lebonyolítására az alábbi
keretszerződés terhére került sor:

 

[1]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/k...

 

Az adatigénylés további kérdéseinek vonatkozásában az MTÜ nem adatkezelő.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

[3]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG
[2]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia... Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23.
E-mail:
[4][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]
 

 

 

References

Visible links
1. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/k...
3. http://itthon.hu/
4. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Tisztelt MTÜ!

Először is, hadd gratuláljak, hogy 91 nap után reagáltak egy adatigénylésre egy link elküldésével. Elképzelem, ahogy az MTÜ dolgozói verejtéket nem kímélve azon dolgoztak 91 napon keresztül, hogy egy nyilvánosan, az EKR-ből elérhető szerződés linkjét összetegyék!

Másodszor, továbbra is szomorúnak tartom, hogy ignorálják a leveleimet, úgy reagáltak erre is, mintha korábban semmilyen más levelet nem írtam volna.

Harmadszorra, ugyanakkor elégtelennek tartom a megküldött adatokat. Az igényem így szólt:

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kezelésében álló, az "Őszi Hacacáré" (https://oszihacacare.hu) koncertsorozat megszervezésével - kiváltképpen a programsorozat kapcsán az MTÜ által megrendelt szolgáltatások, ideértve az esetleges külső lebonyolító igénybevételével - összefüggő dokumentumok másolatait."

A megküldött keretszerződést nem az MTÜ kötötte. Ezt még el is tudom fogadni (az Őszi Hacacáré weboldalán persze az MTÜ logója szerepel, de úgy látszik más tollával ékeskednek), ugyanakkor a megküldött szerződés csak egy keretszerződés, így a konkrétumok, azaz a Hacacáré rendezvény _egyedi megrendelője_ nincs benne. Hogyan lehetséges az, hogy az MTÜ adatkezelője a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság keretszerződésének, de a továbbiaknak nem? Épp a keretszerződés rendelkezik úgy, hogy a terhére elvégzendő projektekeket az egyedi megrendelők alapján kell megrendelni.

Másrészről a szerződés 4. melléklete üres, feltételezhetően azt kitakarták. Mi az oka a kitakarásnak? Nem kaptam az e tekintetben való korlátozásnak indokait. Furcsa, hogy ezekre a rendelkezésükre álló 91 nap alatt nem jutott idő, pedig az ember azt gondolná, hogy 91 nap egy link előbányászása mellett azért még néhány más feladat elvégzésére is elegendő, pláne, ha az adott társaság közpénzből működik.

A fentiek alapján tehát vitatom, hogy az MTÜ ne volna adatkezelője az adatoknak, illetve kétségeim vannak afelől, hogy az MTÜ minden, a témában releváns információt megosztott-e. Nem derül ki, hogy az MTÜ hogyan vált a program szervezőjévé (azaz, a nevezett, a tul. joggyakorlása alá tartozó társaság hogyan lett kijelölve e feladatok ellátására), az egyedi megrendelő nem került be az igény teljesítésébe, illetve a keretszerződés 4. mellékletét kitakarták. Ezen túlmenően hiányoznak a teljesítésigazolási dokumentum is a Hacacáréval kapcsolatban, amely(ek)et - ha a keretszerződésnek az MTÜ adatkezelője - szintén meg kellett volna kapnom.

Természetesen ezeket is továbbítom a NAIH-nak, ha kell, akkor pedig a későbbiekben bírósághoz is fordulok.

Üdvözlettel:
Kovács János

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hátrányos hatásai
alapvetően érintették a turisztikai ágazatot. A gazdasági élet
újraindítása megnövekedett terheket ró a turizmussal kapcsolatos
közfeladatok ellátása körében a Magyar Turisztikai Ügynökségre, amely
részt vállal az újraindulás stratégiai lépéseinek megvalósításában, a
szektor gazdasági szereplőinek megsegítésében, és a gazdasági növekedés
elősegítésében.

 

A turizmussal kapcsolatos állami feladatok meghatározását a turisztikai
térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak
meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
61/2017. Korm. rendelet) tartalmazza.

A 61/2017. Korm. rendelet 4-7. §-ában foglalt feladatok teljesítése
többletfeladatok vállalását jelenti a koronavírus-világjárvány által
leginkább sújtott ágazat talpra állítása érdekében valamennyi feladat
tekintetében.

 

További kérdései vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért adatokról a
Magyar Turisztikai Ügynökség nem vezet nyilvántartást. A válaszadással egy
új minőségű adat létrehozása történne, amelyre az Alkotmánybíróság IV.
2898/2015. számú AB határozatában foglaltak alapján az adatkezelő nem
köteles. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számos
állásfoglalásában megerősítette, hogy a közérdekű adat iránti igények
teljesítése körében a közfeladatot ellátó szervek nem kötelesek –
kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – új, a rendelkezésre
állókhoz képest minőségileg más adatot előállítani.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

  
   [1]HUNGARIAN TOURISM AGENCY 
   Address: H-1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Tisztelt MTÜ!

Az idézett alkotmánybírósági döntés egyértelmű abban, hogy a kimaradó közfeladatot nem csupán nevesíteni kell, hanem ennek a közfeladatnak a járvány leküzdéséhez kell kapcsolódnia.

Idézem:

"A szubjektív teleologikus értelmezésből is az következik, hogy a törvényhozó a veszélyhelyzeti kormányrendelet intézkedésével szemben elvárja, hogy az a veszély elhárításához szükséges és a veszéllyel arányos legyen. Az igazságügyi miniszter amicus curiae beadványa is evidenciaként kezeli, hogy a rendkívüli intézkedésnek a veszélyhelyzet leküzdése érdekében szükségesnek és az elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie." [35]

"Az R. tehát nem kívánja a közérdekű adatok megismeréséhez való jog gyakorlását felfüggeszteni, hanem csupán korlátozza olyan esetben, ha az a járványveszély leküzdéséhez szükséges." [36]

"Általánosságban kijelenthető: a koronavírus-járvány leküzdése, ezen belül az egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásainak a csökkentése, a károk enyhítése olyan célok, amelyek alkotmányosan igazolják az alapjogok korlátozását, így a közérdekű adatok megismeréséhez való jognak a korlátozását is." [39]

"Az R. szövegezéséből egyértelmű, hogy az Infotv. rendelkezéséhez képest későbbi válaszadás elkerülhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő szerv eredményesen működjön közre a koronavírus-járvány leküzdésében." [40]

"Az Alkotmánybíróság az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapított panasz keretei között csak a szabályozás alkotmányosságát vizsgálhatta; e vizsgálat alapján jutott arra a következtetésre, hogy nem sérti a válaszadási határidő felemelése a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot, ha az valóban szükséges a járvány leküzdéséhez." [43]

Önök nagyon részletesen felsorolták az MTÜ feladatait, de ezek közül egyik sem kapcsolódik a járvány leküzdéséhez. Az MTÜ a járvány leküzdésében nem vesz részt, ilyen feladata nincs. Az MTÜ így például nem egy kórház, akit ha elözönlenek az adatigények, akkor esetleg veszélybe kerül a betegek ellátása.

Továbbra sem derült ki, hogy egyetlen PDF-hez tartozó hivatkozás elküldése miért került az MTÜ-nek 91 napjába. Azon túl, hogy még így is jogsértő volt a válaszadás (hiszen 90 napon túlment), nem gondolhatják komolyan, hogy azért küldtek meg egy linket 91 nap alatt, mert a járvány miatt le vannak terhelve.

Az e-mailjeimre tudtak válaszolni. Ugyanennyi energiába telt volna ezt az egy linket megküldeni. Végtelenül cinikus és kiábrándító ez a hozzáállás. Több energiát pazaroltak el a fenti felsorolás összegyűjtögetésére, mint hogy tisztességesen kiadják az adatokat, azaz hogy betartsák a jogszabályokat.

Üdvözlettel:
Kovács János