Tisztelt Kulturális és Innovációs Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban a 2015 és 2022 októbere közötti örökbefogadásokkal kapcsolatos alábbi adatokat:

a.) Az összes örökbe fogadható gyermek száma
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb gyerekek száma
b.) Az összes lezárult örökbefogadás száma
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson keresztüli, nemzetközi nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
c.) A házastársak általi lezárt örökbefogadások száma összesen
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson keresztüli, nemzetközi nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
d.) Nem rokon vagy házastárs általi magyar állampolgárságú gyermekre
irányuló egyéni (egyedülállóak általi) lezárt örökbefogadások száma összesen
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson, nemzetközi nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
e.) A házastársak által kérvényezett összes örökbefogadás száma
o ebből azon házastársak száma, akiknek engedélyezték az örökbefogadást
o ebből azon házastársak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmatlanságot állapít meg, valamint ezeknek az indokai
o ebből azon házastársak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmasságot állapít meg, viszont a gyámhivatal utána alkalmatlanságot állapított meg, valamint ezeknek indokai
f.) Nem rokon vagy házastárs általi magyar állampolgárságú gyermekre
irányuló egyéni (egyedülállóak általi) kérvényezett összes örökbefogadás száma
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek engedélyezték az örökbefogadást
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmatlanságot állapított meg, és ezeknek az indokai
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmasságot állapított meg, viszont a gyámhivatal alkalmatlanságot állapított meg; és ezek indokai
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a kérvényét továbbítják a családügyi miniszternek, illetve ezek közül az elutasítottak száma és indokai
g.) az örökbefogadásra felkészítő 40 órás tanfolyamot elvégzők száma
h.) Az összes felbontott örökbefogadás száma
o ebből az örökbefogadott nagykorúvá válása után felbontott örökbefogadások száma
o ebből adatok arról, hogy hány évesen fogadták örökbe és mennyi idő után/hány évesen bontották fel az örökbefogadását ezeknek a gyerekeknek
o ebből 3 év alatti, 3-9 év közötti, 10 éves idősebb gyerekek száma, akik visszakerültek a szakellátásba
 ebből hány gyereket fogadtak újból örökbe
i.) azon gyerekek száma, akiknél nem bontották fel az örökbefogadást, viszont visszakerültek a szakellátásba
o adatok arról, hogy hány évesen fogadták örökbe és mennyi idő után/hány évesen került vissza a szakellátásba az örökbefogadott
o ebből 3 év alatti, 3-9 év közötti, 10 éves idősebb gyerekek száma, akik visszakerültek a szakellátásba
 ebből azok száma, akik visszakerültek az örökbefogadó családba
j.) a sikertelen ( vagyis a felbontott örökbefogadások; és nem felbontott, de szakellátásba visszakerülő gyerekek) örökbefogadások okai
k.) mennyi örökbefogadásra felkészítő tanfolyamot indítottak, megyei bontásban

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 28.

Üdvözlettel:

Bakó Bettina

Közadat (KIM), Kulturális és Innovációs Minisztérium

Tisztelt Bakó Bettina!

 

 

A kultúráért és innovációért felelős miniszterhez - az örökbefogadást
érintő kérdésekben - benyújtott közérdekű adatok megismerése iránti igénye
tárgyában az alábbi tájékoztatást adom.   

 

 1. Az örökbe fogadható és már örökbefogadott gyermekekre, az örökbe
fogadni szándékozókra, és a felbontott örökbefogadásokra, valamint az
örökbefogadások felbontásának okaira vonatkozóan kért adatok
tekintetében a következő választ adom.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (8) - (11) bekezdése alapján a
Kulturális és Innovációs Minisztérium országos örökbefogadást elősegítő
szervként és központi hatóságként kezeli az ott meghatározott adatokat. Az
adatokat kezelő rendszer a Gyvt. 141/E. § (3) bekezdése értelmében nem
minősül hatósági nyilvántartásnak és ezek az általunk kezelt adatok
semmilyen művelettel nem alkalmasak az Ön által kért adatok előállítására.

 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Gyvt. 127. § (4) bekezdése alapján a
gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásban hozott döntések – a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység ellenőrzésével kapcsolatos döntés
kivételével – nem nyilvánosak, ezért e döntések indokai – ideértve az
örökbefogadások felbontását is - nem ismerhetőek meg.

 

 2. Az egyedül örökbe fogadni szándékozó személyek örökbefogadásra való
alkalmasságának gyámhatósági megállapításához történő miniszteri
hozzájárulással kapcsolatos kérdésére a következő tájékoztatást tudom
adni.

 

A jogszabályi rendelkezések szerint az egyedül örökbe fogadni szándékozó
személy örökbefogadásra való alkalmasságának megállapításáról szóló
döntéshez – meghatározott kivételekkel – a családpolitikáért felelős
miniszter hozzájárulása vált szükségessé 2021. március 1-jétől, majd 2022.
május 26-ától a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter feladat-
és hatáskörébe került a hozzájárulás megadása. A gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. § (2d)
bekezdése szerint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter - a
részére megküldött iratok alapján, az azok beérkezésétől számított 15
napon belül - nyilatkozik arról, hogy a Gyvt. 101. § (6) bekezdésében
meghatározottak szerint hozzájárul-e a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján
egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való
alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A gyermek- és
ifjúságpolitikáért felelős miniszter a nyilatkozatát megküldi a
gyámhivatalnak.

 

A fenti jogszabályok alapján 2021. március 1. napjától 2021. december 31.
napjáig 19 esetben, 2022. január 1. napjától 2022. október 31. napjáig 66
esetben, tehát mindösszesen 85 esetben született miniszteri hozzájárulás
az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való
alkalmasságának gyámhatósági megállapításához, és mindegyik eset pozitív
döntéssel zárult.

 

 3. A 40 órás örökbefogadói tanfolyamot elvégzők számára vonatkozóan az
alábbiakról tájékoztatom.

 

Az egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő
módosításáról szóló 2020. évi LXV. törvény 2020. szeptember 1-jétől
önkéntessé és – a részvétel ösztönzése érdekében – ingyenesen elérhetővé
tette az örökbefogadói tanfolyamot. A 2020. szeptember 1-i
jogszabályváltozást megelőzően az örökbefogadásra való alkalmasság
megállapításának feltétele volt az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam
elvégzése, azaz minden örökbe fogadni szándékozó házaspárnak és egyedül
örökbe fogadni szándékozónak kötelező volt elvégezni a tanfolyamot.

A résztvevők számára ingyenes tanfolyam megszervezéséhez a minisztérium
központi költségvetési támogatást nyújt a tanfolyamszervező közhasznú
szervezetnek, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknak. A
tanfolyamszervezők beszámolója alapján 2021-ben összesen 94 ingyenes
örökbefogadói tanfolyam került megszervezésre, melyen 2445 fő vett részt.
2022. évre vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre adatok, tekintettel
arra, hogy az elszámolás 2023 év elején fog megvalósulni.

 

 

Üdvözlettel:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Feladó: Bakó Bettina <[1][FOI #21250 email]>
Dátum: 2022. október 28. 8:41:47 CEST
Címzett: "Sajtó (KIM)" <[2][Kulturális és Innovációs Minisztérium request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Örökbefogadásokkal kapcsolatos
statisztikák

Tisztelt Kulturális és Innovációs Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves
bontásban a 2015 és 2022 októbere közötti örökbefogadásokkal kapcsolatos
alábbi adatokat:

a.) Az összes örökbe fogadható gyermek száma
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb gyerekek száma
b.) Az összes lezárult örökbefogadás száma
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott
gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson keresztüli, nemzetközi
nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
c.) A házastársak általi lezárt örökbefogadások száma összesen
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott
gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson keresztüli, nemzetközi
nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
d.) Nem rokon vagy házastárs általi magyar állampolgárságú gyermekre
irányuló egyéni (egyedülállóak általi) lezárt örökbefogadások száma
összesen
o ebből 3 év alatti, 3–9 év közötti, 10 éves és idősebb örökbefogadott
gyerekek száma
o ebből nyílt és titkos örökbefogadások száma
o ebből megyén belüli, országos nyilvántartáson, nemzetközi
nyilvántartáson keresztüli örökbefogadások száma
e.) A házastársak által kérvényezett összes örökbefogadás száma
o ebből azon házastársak száma, akiknek engedélyezték az örökbefogadást
o ebből azon házastársak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmatlanságot
állapít meg, valamint ezeknek az indokai
o ebből azon házastársak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmasságot
állapít meg, viszont a gyámhivatal utána alkalmatlanságot állapított
meg, valamint ezeknek indokai
f.) Nem rokon vagy házastárs általi magyar állampolgárságú gyermekre
irányuló egyéni (egyedülállóak általi) kérvényezett összes örökbefogadás
száma
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek engedélyezték az
örökbefogadást
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a szakszolgálat
alkalmatlanságot állapított meg, és ezeknek az indokai
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a szakszolgálat alkalmasságot
állapított meg, viszont a gyámhivatal alkalmatlanságot állapított meg;
és ezek indokai
o ebből azon egyedülállóak száma, akiknek a kérvényét továbbítják a
családügyi miniszternek, illetve ezek közül az elutasítottak száma és
indokai
g.) az örökbefogadásra felkészítő 40 órás tanfolyamot elvégzők száma
h.) Az összes felbontott örökbefogadás száma
o ebből az örökbefogadott nagykorúvá válása után felbontott
örökbefogadások száma
o ebből adatok arról, hogy hány évesen fogadták örökbe és mennyi idő
után/hány évesen bontották fel az örökbefogadását ezeknek a gyerekeknek
o ebből 3 év alatti, 3-9 év közötti, 10 éves idősebb gyerekek száma,
akik visszakerültek a szakellátásba
§ ebből hány gyereket fogadtak újból örökbe
i.) azon gyerekek száma, akiknél nem bontották fel az örökbefogadást,
viszont visszakerültek a szakellátásba
o adatok arról, hogy hány évesen fogadták örökbe és mennyi idő után/hány
évesen került vissza a szakellátásba az örökbefogadott
o ebből 3 év alatti, 3-9 év közötti, 10 éves idősebb gyerekek száma,
akik visszakerültek a szakellátásba
§ ebből azok száma, akik visszakerültek az örökbefogadó családba
j.) a sikertelen ( vagyis a felbontott örökbefogadások; és nem
felbontott, de szakellátásba visszakerülő gyerekek) örökbefogadások okai
k.) mennyi örökbefogadásra felkészítő tanfolyamot indítottak, megyei
bontásban

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 28.

Üdvözlettel:

Bakó Bettina

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #21250 email]

Is [4][Kulturális és Innovációs Minisztérium request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Kulturális és Innovációs Minisztérium? If so, please contact us using
this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése