Önkormányzati tulajdonú telkek értékbecslése

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre :

a gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 6036/54 és 6036/59 hrsz-ú, ingatlanokra vonatkozóan készültek-e hivatalos értékbecslői szakvélemények, amennyiben készültek, az alábbi adatokat szíveskedjen megadni ingatlanonként:
- az értékbecslő neve
- az értékbecslés dátuma
- az értékbecslés során megállapított forgalmi érték
Kérem részemre elektronikus formában megküldeni az értékbecslési szakvéleményeket..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

"Panoráma partszakasz üzemeltetése" tárgyú kérelmével kapcsolatban mellékelten megküldöm Jegyző asszony levelét.

Tisztelettel:
Jegyzői Titkárság
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

e-mail: [Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Telefon: +36-22-570-235
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzata!

Tisztelt Jankovics Zoltánné Jegyző Asszony!

Közérdekű adatigénylésemre adott válaszát nem tudom elfogadni.
A beadványom tárgya „Önkormányzati tulajdonú telkek értékbecslése ”, amelyben a következőket kértem:

A gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 6036/54 és 6036/59 hrsz-ú, ingatlanokra vonatkozóan készültek-e hivatalos értékbecslői szakvélemények, amennyiben készültek, az alábbi adatokat szíveskedjen megadni ingatlanonként:
- az értékbecslő neve
- az értékbecslés dátuma
- az értékbecslés során megállapított forgalmi érték
Kérem részemre elektronikus formában megküldeni az értékbecslési szakvéleményeket..

A válaszlevelében ezzel szemben az áll, hogy a kérelmem tárgya: „Panoráma partszakasz üzemeltetése”
A megállapított költségtérítés értelem szerűen nem releváns, mivel a válaszlevél nem a kérelmemre vonatkozik, vélelmezésem szerint tévedésből csatolták a kérelmemhez.
Kérem, hogy az Önkormányzati tulajdonú telkek értékbecslése ” tárgyú kérelmemre a kért adatokat és dokumentumokat a legrövidebb időn belül küldje meg részemre, figyelemmel a 15 napos határidő 2020.szeptember 27-i lejáratára.

Megjegyezni kívánom továbbá, hogy válaszlevelében jogellenesen szerepeltetett a nevemből képzett E-mail címet. Az én E-mail címem egyébként nem ez, de a https://kimittud.atlatszo.hu/ weboldalon benyújtott kérelmemen sem ezt, sem a tényleges E-mail címemet nem tüntettem fel.
Felhívom figyelmét arra, hogy a 2011. évi CXII. törvény szerint az E-mail cím személyes adatnak minősül. engedély nélküli közzététele törvényt sért.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jankovics Zoltánné Jegyző Asszony!

A közérdekű adatigénylésemmel kapcsolatban megállapított költségtérítés megállapítását indoklás nélkül nem tudom elfogadni, meglátásom szerint az nem jogszerű és joggal való visszaélést valósít meg.

A vonatkozó törvényi előírások és a NAIH joggyakorlata szerint is költségtérítés megállapítása esetén a közfeladatot ellátó szervnek részletesen alá kell támasztania a megállapított költséget.

A közfeladatot ellátó szervek a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást nyújtanak. Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen igényel, ez a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának velejárója, így annak költségei csak különösen indokolt esetben háríthatók át az adatigénylőre.
Három fajta költségelem számítható fel: a felhasznált adathordozó, a kézbesítés, valamint a munkaerő-ráfordítás költsége (egyéb költségelem nem vehető figyelembe). Az adatok felkutatásához, összesítéséhez, rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez szükséges időtartamból az első 4 munkaóra nem számítható fel.

Munkaerő ráfordítás esetében az intézménynek ki kell mutatnia azt, hogy hány fő, hány munkaóráját számolták el, és munkakörhöz kapcsolódó személyenkénti bontásban munkaóránként mekkora összeget vettek figyelembe. Az adatkezelőnek pontosan le kell írnia azokat a munkafolyamatokat is, amelyeket elvégez, vagy el fog végezni az adatigénylés teljesítéséhez. Jelentős terjedelmű másolat készítésénél arról is tájékoztatást kell adnia, hogy az adatigénylés mekkora iratmennyiséget ölel fel. Közölni kell az adatigénylővel az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeit is.

Forrás: https://www.naih.hu/files/Infoszab_tajek...

Mivel az értékbecslési adatokat és dokumentumokat elektronikus formában kértem, kizárólag a munkaerő-ráfordítás merül fel.

Nyomatékosan kérem a megállapított költségtérítési igényük tételes alátámasztását a törvénynek megfelelően!

Tájékoztatom, hogy amennyiben törvényben előírt kötelezettségüknek nem tesz eleget, a NAIH eljárását fogom kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16329-3/2020. számú levelét.

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Doroszlay Zsuzsanna

Tisztelt Jankovics Zoltánné Jegyző Asszony!
Ismételten szeretném jelezni, hogy a https://kimittud.atlatszo.hu/-n 2020. szeptember 12-én küldött beadványom tárgya „Önkormányzati tulajdonú telkek értékbecslése ”. A beadványomban nem tüntettem fel az E-mail címemet.
Szeptember 24-i válaszlevelükben feltüntettek egy z s uz s anna. dor o s zl ay @gma il. c o m E-mail címet, továbbá azt írták, hogy a „Panoráma partszakasz üzemeltetése” tárgyú kérelmem teljesítéséért 17 600 Ft összegű költségtérítést állapítanak meg. Ezen levelük nem tartalmazott a tényleges beadványomra vonatkozó választ.
Szeptember 27-én a https://kimittud.atlatszo.hu/-n, megírtam, hogy „Panoráma partszakasz üzemeltetése” tárgyban nem adtam be közérdekű adatigénylést, valamint azt is, hogy az –E mail címem nem az, amit Önök a szeptember 24-i levelükben feltüntettek, de a https://kimittud.atlatszo.hu/ weboldalon benyújtott kérelmem semmilyen E-mail címet nem tartalmazott.
Szeptember 29-i válaszlevelükben 22 ezer Ft költségtérítés megállapításról tájékoztattak az „Önkormányzati tulajdonú telkek értékbecslése” tárgyú kérelmemre hivatkozással, de nem tüntették fel , hogy az összeg milyen számítás alapja.
Szeptember 29.-én a https://kimittud.atlatszo.hu/-n, keresztül megírtam Önöknek, hogy a vonatkozó törvényi előírások és a NAIH joggyakorlata szerint is költségtérítés megállapítása esetén a közfeladatot ellátó szervnek részletesen alá kell támasztania a megállapított költséget.
A fentiek alapján nem tudom sem értelmezni, sem elfogadni a szeptember 13-n érkezett válaszukat. Megismételni tudom, hogy „Panoráma partszakasz üzemeltetése” tárgyban nem adtam be adatigénylést, sem a https://kimittud.atlatszo.hu/-n, keresztül , sem E-mailen, z s uz s anna. dor o s zl ay @gma il. c o m E-mail címem pedig nincs.
Ezúton továbbra is hivatkozom a vonatkozó jogszabályokra, mely szerint költségtérítés megállapítása esetén a közfeladatot ellátó szervnek részletesen alá kell támasztania a megállapított költséget. Ezt azonban Önök nem tették meg.
Amennyiben nem kapok a jogszabályok által előírt választ az „Önkormányzati tulajdonú telkek értékbecslése ”tárgyban beadott közérdekű adatigénylésemre , azt jogi úton fogom kikényszeríteni.
Üdvözlettel:
Doroszlay Zsuzsanna
2020.10.14

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16329-5/2020 számú levelét.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]