Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balla Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

We're waiting for Balla Judit to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat:

1. A XII. kerület területén az Önkormányzat 2024. január 31. napján összesen hány lakás tulajdonosa és ezeknek a lakásoknak milyen a komfortfokozata?

2. A 2024. január 31. napján üresen álló, kiadatlan lakások száma és ezek címlistája, valamint annak feltüntetése, hogy a lakás/helyiség mióta üres.

3. Kérem, szíveskedjék tájékoztatni továbbá éves bontásban, hogy 2019. január 1. és 2024. január 31. napja között az Önkormányzatnak összesen mekkora kiadást jelentett az üresen álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartása, ide értve a fizetett közös költséget, közműszolgáltatási díjakat, állagmegőrzési és karbantartási költséget, őrzési díjakat, az esetleges engedély nélküli használattal kapcsolatos költségeket, stb.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 28.

Üdvözlettel:

Balla Judit

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Balla Judit!

Jegyző asszony megbízásából - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban - tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel
dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Balla Judit!

Jegyző asszony megbízásából - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett megkeresésére hivatkozással –
tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk tulajdonában 1111 lakás ingatlan áll.
Az üresen álló, bérbeadásra alkalmas lakások száma 6, azonban azok
címlistáját - vagyonbiztonsági okokból - nem tudjuk rendelkezésre
bocsátani.

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésben megjelölt további adatok a kért
bontásban nem állnak rendelkezésünkre.

Tisztelettel

dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [1][email address]
[2]www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balla Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.