Önkormányzati tulajdonban levő telkek értékesítése

Ács Zsuzsanna made this Közérdekűadat request to Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 6036/54 és 6036/59 hrsz-ú, ingatlanokra vonatkozóan az alábbi adatok:
-az ingatlanok értékesítést megelőző HÉSZ szerinti besorolása
- az értékesítési szándék kihirdetésének időpontja
- mely nyilvános csatornákon hirdették ki az értékesítési szándékot
- a pályázat nyílt vagy meghívásos volt
- az ingatlanok meghirdetett eladási ára
- hány pályázat érkezett be
- pályázatok kiértékelésének időpontjai
- az ingatlanok tényleges - adás- vételi szerződés szerinti -eladási ára
- vevő neve, és egyéb az adás-vételi szerződésben foglalt adatai
- megtörtént-e az adás-vételi szerződés aláírása, ha igen, a szerződéskötés dátuma
Az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek megküldeni részemre:
- kihirdetett pályázat
- adás-vételi szerződés
- ingatlanok tulajdoni lapja

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 17.

Üdvözlettel:

Ács Zsuzsanna

Tisztelt Jankovics Zoltánné!

Az „Önkormányzat tulajdonában levő telkek értékesítése” tárgyban beterjesztett kérelmemre nem fogadom el a megállapított költségtérítést. Egyfelől, amennyiben az önkormányzat eleget tesz a 1995. évi LXVI. törvény által előírt az irattározási szabályoknak, valamint a 3/2018. (II. 21.) BM rendeletben foglaltaknak, akkor a munkaidő ráfordítás nem lehet 24 óra. Másfelől az általam kért adatoknak elérhetőknek kellene lenniük az önkormányzat honlapján. Amennyiben az adatok megismerését költségtérítés nélkül nem teszi lehetővé , a törvényességi ellenőrzést gyakorló kormányhivatalhoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni.

Kelt: 2020. október 15.

Üdvözlettel:

Ács Zsuzsanna