Önkormányzati tulajdonban lévő cégek szerződéseinek kikérése

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.,
2. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.,
3. Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.,
4. Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.,
5. Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.,
6. Óbudai Parkolási Kft.,
7. Óbuda Békásmegyer Piac Kft.
valamint a(z)
a, RF Production Hungary Kft.-között
b, Sight-Tech Hungary Kft.-között
c, Key Price Kft.-között

2019. októberétől 2022. áprilisáig megkötött valamennyi szerződést, az azokhoz tartozó teljesítés igazolásokkal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 21.

Üdvözlettel:

Gyepes Ádám

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Gyepes Ádám Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) 28. § (1) bekezdése
alapján 2022. április 21-én benyújtott közérdekű adatigénylésével
kapcsolatosan, melyben az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit
Kft., az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft., az Óbudai Sport és
Szabadidő Nonprofit Kft., az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., az
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., az Óbudai Parkolási Kft.,
és az Óbuda Békásmegyer Piac Kft. valamint az  RF Production Hungary Kft.,
a Sight-Tech Hungary Kft., és a Key Price Kft. - között kötött
szerződéseket és azokhoz kapcsolódó teljesítési igazolásokat kérte
tájékoztatom, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei és a tulajdonában
álló gazdasági társaságok önálló jogi személyek, amelyből adódóan az
általuk kötött szerződések tekintetében az Önkormányzat/Polgármesteri
Hivatal nem minősül adatkezelőnek, ezért a közérdekű adatigénylés
teljesítése iránti megkeresését el kell utasítanunk.

Levelemben foglaltakkal szemben bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) arra hivatkozással, hogy a
közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő
jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.

Az Info tv. 30.§ (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az adatigénylése
elutasítása miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest,
Markó u. 25. levelezési cím: 1887 Budapest, Pf.: 28) fordulhat az igény
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül.

 

Tisztelettel:

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése