Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi közérdekű adatokra szóló igénylést szeretném benyújtani.

Kérem, hogy az igényelt adatokat 3 évre visszamenőleg, 2021., 2022. és 2023. 12. 31. napjaira vonatkozóan küldje meg, elektronikus formában, a feladó email címére.

Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a kerületnek? Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!
Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?
Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?
Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi segítségnyújtás, étkeztetés.?
Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?
Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?
Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év fűtési időszakaiban?
Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér hozzájárulásban?
Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén?

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Előre is köszönöm az együttműködést.

Üdvözlettel,
Szöllősi Luca

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 28.§ (1) bekezdése
alapján 2024. január 17-én benyújtott közérdekű adatigénylésére a feltett
kérdések sorrendjében az alábbi válaszokat adjuk:

 

 

Hány db szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakása van a kerületnek?
Kérem a darabszámokat komfortfokozatonkénti bontásban küldjék!

Hány önkormányzati bérlő lakik a kerületben?

 

Az adatigénylés 1-2. kérdése tekintetében tájékoztatjuk, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány kezelése az Óbudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. feladata. Az Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok önálló jogi személyek, így az
Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal nem minősül adatkezelőnek, ezért ezekre
az adatokra vonatkozóan a közérdekű adatigénylés teljesítése iránti
megkeresését el kell utasítanunk. Kérjük, hogy ezen adatok tekintetében az
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-t szíveskedjen megkeresni az
[1][email address] e-mail címen.

 

Hány db Airbnb-ként bérbeadott lakás van a kerületben?

 

A kereskedelmi hatóság magánszálláshelyekről vezet nyilvántartást, az
airbnb hétköznapi szóhasználatú fogalom, a jogszabályok ezt a fogalmat nem
definiálják és nem használják.

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 39. pontja szerint a 
magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása
céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás
vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó
területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az
ágyak száma legfeljebb tizenhat.

 

A Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nyújtók nyilvántartásából a
megadott években az aktív magánszálláshelyek száma került leszűrésre.

 

2021.01.01.-2021.12.31. közötti időszakban az aktív magánszálláshelyek
száma: 88 db

2022.01.01.-2022.12.31. közötti időszakban az aktív magánszálláshelyek
száma: 80 db

2023.01.01.-2023.12.31. közötti időszakban az aktív magánszálláshelyek
száma: 81 db.

 

Hányan részesülnek a kerületben nappali idősellátásban (házi
segítségnyújtás, étkeztetés)?

 

Mellékelten csatoljuk a kért adatokat.

 

Mekkora a kerületi idősotthonok és egyéb idősgondozási létesítmények
kapacitása? Mekkora a kihasználtságuk?

Kérdésére nem tudunk konkrét választ adni, mert a kerületben sok magán,
illetve egyházi fenntartású intézmény van, amelyek férőhely számára
illetve kihasználtságára nincs rálátásunk.

Hányan részesültek a kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?

 

2021. 12. 31.                                      364 fő

2022. 12.31.                                       205 fő

2023. 12.31.                                       207 fő

 

Hányan részesültek a kerületben fűtés-/rezsitámogatásban az elmúlt 3 év
fűtési időszakaiban?

Hányan részesültek a kerületben lakhatási támogatásban, lakbér
hozzájárulásban?

Hányan részesültek rendkívüli támogatásban gázszolgáltatásból való
ideiglenes kizárás esetén?

 

 

támogatás neve 2021 2022 2023
óbudai lakhatási 397 482 335
támogatás
téli ------------- 617 474
rezsitámogatás
lakbérmódosítás 36 16 67
hátralékkezelési 33 21 15
támogatás

 

Gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén adható konkrét támogatás
nincs, különféle támogatások vannak  - hátralékkezelési támogatás,
rendkívüli családvédelmi/gyermekvédelmi támogatás - amelyeket akár ez
esetben is kérhetnek és felhasználhatnak az ügyfelek, de erre vonatkozóan
nincs adatunk.

 

Az Info tv. 30. § (3)  bekezdése szerint tájékoztatom, hogy az Info tv.
31. § értelmében az adatigénylés részbeni elutasítása miatt a Pesti
Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25., levelezési cím:
1887 Budapest, Pf. 28.) fordulhat az igény elutasításának közlésétől
számított harminc napon belül. 

Levelünkben foglaltakkal szemben az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerint
bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 9.). Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.  

 

Tisztelettel,

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el:
[2]https://obuda.hu/adatkezelesi-tajekoztat...

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése