Önkormányzati képviselők juttatásai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

egyenként Fekete Miklós, Frankné Farkas Gabriella, Hoffer Dávid, Nagy Béla önkormányzati képviselők számára Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok által folyósított juttatásokat: tiszteletdíjak, költségtérítések összegét, különösen a képviselői tiszteletdíjak (alap képviselői tiszteletdíjak és egyéb közgyűlési tisztségekért járó tiszteletdíjak), illetve felügyelő bizottsági tagságért járó tiszteletdíjak összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 1.

Üdvözlettel:

Tényi István

1 Attachment

Tényi István

részére

 

[FOI #18778 email]

 

Tisztelt Tényi István Úr!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére a válaszlevelemet.

 

Tisztelettel:

Dr. Verhóczki Zita
jegyző

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Telefon: [1]+36 34 515-732 | Mobil: [2]+36 30
877-62-24 | E-mail: [3][email address]
 

Figyelem! Jelen üzenet bizalmas információkat, üzleti titkokat és
személyes adatokat tartalmazhat, s azt kizárólag annak címzettje ismerheti
meg. Az üzenet illetéktelen megismerése, továbbítása, tárolása vagy az
azzal végzett bármely más művelet szigorúan tilos és azt a törvény
bünteti. Ha jelen üzenetet Ön tévedésből kapta, kérjük, értesítse a
feladót e-mailen vagy egyéb módon (Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 2800 Tatabánya Fő tér 6., tel.: 34/515-732), majd
törölje a kapott üzenetet. A jelen üzenet küldőjének elektronikus
levélcímére való üzenetküldéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a levél
tartalmát az Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a
címzetten kívüli kijelölt munkatársa megismerje.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3634515732
2. file:///tmp/tel:+36308776224
3. mailto:[email address]