Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a képviselőtestület tagjai, az önkormányzati képviselők hány alkalommal szólaltak fel a ciklus kezdetétől 2024.03.01. napig.

Kérem a következő módon küldjék meg:

- összesen hányszor szólt hozzá a képviselő a kérdezett időszakban;
- éves bontásban hányszor szólt hozzá a képviselő a kérdezett időszakban;
- továbbá elkülönítve a napirend előtti, illetve napirendi ponthoz fűzött hozzászólásokat.
- az ülésvezető polgármester megszólalásait nem kérem, csak abban az esetben, ha átadta az ülés vezetését és külön hozzászólást fűzött a napirendhez.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 12.

Üdvözlettel:
Farkas Petra

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére
tájékoztatom, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzathoz érkezett
adatigénylésére tekintettel az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

8 Melléklet

Tisztelt Farkas Petra,

 

Hivatkozással 2024. március 12-én érkezett, majd határidőt hosszabbított
közérdekű adatkérésére a mellékletként excel-ben csatolt tájékoztatást
adom az alábbi kiegészítéssel:

 

A kérelme tekintetében az utolsó 2 kérelme ilyen formában nem
teljesíthető, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületi ülések
levezetésére használt szavazatszámláló rendszer ilyen kimutatást nem tud
generálni.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 30. § (2a) bekezdés b) pontja szerint:

Az adatigénylésnek a közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni,
ha az igény teljesítése

b) a közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében lévő közérdekű adatok
vagy közérdekből nyilvános adatok összevetése útján a kezelésében lévő
adatokhoz képest új adat előállítását tenné szükségessé.

 

Tájékoztatom, hogy levelem nem minősül az adatigénylés megtagadásának, az
adatigénylés olyan adat kiadására irányult, amely - jogszabályi
felhatalmazás hiányában - nem áll az adatgazda rendelkezésére.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]