Önkormányzati határozatok weboldalon kereshető formában való megjelenítésére vonatkozó szerződés

Mészáros Szilárd made this Közérdekűadat request to Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Mészáros Szilárd

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A ferencvárosi polgármesteri hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló (https://www.ferencvaros.hu/wp-content/up...) 61. oldalán szerepel Váradi Gábor mint szerződő partner a 2021. évre vonatkozóan, "Határozatok megjelenítése a weboldalon kereshető formában" tárggyal.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi iratokat, információkat.
A fent megjelölt szerződés beszerzési dokumentációját, melyből egyértelműen kiderül, hogy mik voltak a beszerzési eljárás bírálati szempontjai.
A beszerzési eljárás bírálati adatlapját, melyből egyértelműen kiderül, hogy:
- az önkormányzat mely cégektől kért ajánlatot (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma);
- mely cégek nem adtak ajánlatot;
- mely cégek adtak érvénytelen ajánlatot;
- mi volt az érvénytelenség oka;
- mely cégek adtak érvényes ajánlatot;
- az érvényes ajánlatot adó cégek milyen ajánlati árat adtak meg;
- hogyan bírálta el az önkormányzat az érvényes ajánlatokat;
- milyen rangsort állított fel az érvényes ajánlatot tevő cégek között.

Kérem, hogy a Váradi Gáborral 2021. évben megkötött szerződést szíveskedjék megküldeni. Ha 2021-ben egy korábbi szerződés módosítására került sor kizárólag, akkor az eredeti szerződést és a szerződésmódosítást is szíveskedjék megküldeni.

Kérem, szíveskedjék tájékoztatást adni a szerződés teljesítésének állapotáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 26.

Üdvözlettel:

Mészáros Szilárd

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül
pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata