Önkormányzati bizottsági ülések nyílt tárgyalásáról készült hangfelvételek

Bódis Lajos nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága ülései alábbi nyílt napirendjeinek hangfelvételét:

1. 2020. február 20-i ülés, 9. napirend (Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata)

2. 2021. július 6-i ülés, 6. napirend (Egyebek)

3. 2022. szeptember 27-i ülés, 11. napirend (Javaslat pályázati felhívás elfogadására az állami támogatással épült Budapest II. kerület Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. szám alatti épület üres lakásai bérleti jogának elnyerésére)

4. 2022. szeptember 27-i ülés, 16. napirend („Csináld Magad Társadalom” - lakossági közösségépítő pályázat kiírására a pályázati maradvány összegek terhére)

5. 2022. november 15-i ülés 1. napirend (A „Csináld Magad Társadalom” - lakossági közösségépítő pályázat kiírására beérkezett pályázatok elbírálása)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 2.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozással 2022. december 2-án küldött adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60.
§-a alapján a bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kel készíteni, melynek
tartalmát a hivatkozott jogszabály 52. §-a tartalmazza. 2022. November
16-án küldött e-mailemben erről már egyszer adtam tájékoztatást, melyet
most ismét mellékelek:

 

60. § A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára,
határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a
bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv
tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt,
továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző
kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles a jegyzőkönyvet
megküldeni a kormányhivatalnak.

 

52. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amely tartalmazza:  

a) a testületi ülés helyét;

b) időpontját;

c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;

f) az előterjesztéseket;

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;

i) a döntéshozatalban résztvevők számát;

j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;

k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;

l) a szavazás számszerű eredményét;

m) a hozott döntéseket és

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.

 

Fentiek alapján a Bizottsági elnök és jegyzőkönyv hitelesítő által aláírt
jegyzőkönyvek tanúsítják az ülésen elhangzottakat. A hanganyag használata
és tárolása nem kötelező feladat, nem vezethető le jogszabályból, az csak
a jegyzőkönyv elkészítését segíti, mely a jegyzőkönyv elkészítését
követően törlésre kerül, tekintettel arra, hogy az sok helyet foglal a
tárhelyen.

 

A bizottsági ülések jegyzőkönyvei megtalálhatóak az alábbi link alatt.

 

http://archiv.masodikkerulet.hu/hirdetot...

 

Fenti tájékoztatás nem minősül sem az adatkérés megtagadásának, sem annak
elutasításának, tekintettel arra, hogy az adatkérés olyan anyag kiadására
vonatkozik, melynek a vezetését jogszabály nem teszi kötelezővé.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm tájékoztatásukat, melyre az alábbiakat regálom:

Az 57/2000. (XII. 19.) AB határozatra hivatkozva, annak indoklását idézve reagálok a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság jogi álláspontjára, és felszólítom önöket, hogy a kötelezettségüknek tegyenek eleget:

„Az Ötv. 12. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülése nyilvános. Ez alól csak a 12. § (4) bekezdésében foglalt esetetekben lehet eltérni. A képviselő-testületi ülésen elhangzott előterjesztések, nyilatkozatok, az ott történt események (különös tekintettel az egyes képviselők szavazataira) közérdekű adatnak minősülnek, így főszabályként bárki által szabadon, korlátozás nélkül megismerhetők és terjeszthetők. A képviselő-testületi ülések nyilvánossága éppen ezt a célt szolgálja. Nem igényel különösebb bizonyítást az, hogy ha a képviselő-testületi nyilvános ülésen hallgatóként történő részvétel alkalmával az ott elhangzottakat és a képviselők által leadott szavazatokat bárki megismerheti, azokról feljegyzéseket, sőt felvételeket készíthet és azokat később szabadon terjesztheti, akkor ugyanígy bárkinek joga van arra, hogy az elhangzottakat rögzítő magnó- (esetleg videó-) felvételek tartalmát megismerhesse, illetve, hogy a szavazások eredményét dokumentáló számítógépes listáról - arányos díj ellenében - másolatot kapjon. A képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készítése, illetve a számítógépes szavazógép használata nem kötelező az önkormányzatok számára. Ha azonban ilyen készül, akkor az általuk rögzítettek közérdekű adatnak minősülnek.”

Azzal kapcsolatban, hogy a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatósága nem tartja kötelező feladatnak az ülésről készült hanganyagok megőrzését, és a tárhely szűkösségére hivatkozva azokat törli, a tudomásom szerint hatályos, az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletre hivatkozom, mely szerint a képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag nem selejtezendők.

Arra nézve, hogy a jogszabály szerint nem selejtezendő dokumentumok megsemmisítése mióta, milyen széles körben zajlik az önkormányzatuknál, további adatot fogok igényelni, és átfogó vizsgálatot tartok szükségesnek. Felszólítom a jegyzőt és a polgármestert, hogy a jogszabály alapján nem selejtezendő dokumentumok, közérdekű adatok megsemmisítésével az önkormányzatuk hagyjon fel, és a közérdekű adatok megismerését ne akadályozza.

A problémát összefüggésbe hozom a bizottsági ülések nyilvánosságának általam tapasztalt hiányosságaival, úgymint a meghívó közlésének késői ideje, a vitajegyzőkönyvek hiányosnak, érthetetlennek, zavarosnak tűnő volta, a jegyzőkönyv alapján is megállapíthatóan az ülésen elhangzottak lényeges részeinek kihagyása, a jegyzőkönyv-hitelesítő távozása az ülés közben, amely gyakorlatokat szintén aggályosnak tartom az önkormányzatuknál.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő,

Adatkérésére az alábbiak szerint válaszolunk:

2023. április 20-án küldött e-mailünkben felajánlottuk a Bizottsági hanganyagokba történő belehallgatás lehetőségét, mely lehetőséggel ez idáig mind a mai napig nem élt.

Az abban az e-mailben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

Nem kívánunk élni a hanganyagok megvágásának és így a nálunk lévő adatok szerkesztésének lehetőségével, tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is a meglévő adatok kiadására és nem pedig azok szerkesztgetésére, meglévő adatokból újjak előállítására kötelez.

Egyúttal én is szeretnék hivatkozni Önnek egy 22/2022.(V.11.) AB határozatra, melyben az Alkotmánybíróság kifejtette álláspontját az Alaptörvény hatályba lépése előtt meghozott döntéseinek alkalmazhatóságáról.

Tisztel Bódis Úr,

Ön olyan szinten terheli le a Hivatalt a közérdekű adatigényléseivel, ami miatt a többi ügy elintézése hátrányt szenved, és a kollégáim túlórára, éjszakai munkavégzésre kényszerülnek magamat is beleértve.
Emiatt a jövőre nézve élni fogunk a fent hivatkozott tv. 29. § (3) bekezdésének lehetőségével, melynek ez idáig csupán a jóindulatunk miatt nem tettünk eleget.
29. § (3) ......................... Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. ..............................

Még egyszer szeretnénk felajánlani a jövőre nézve a Bizottsági hanganyagokba történő belehallgatás lehetőségét a 2023. április 20-i e-mailben előadott okok miatt. Kérem írja meg, hogy a jövő héten, vagy máskor melyik időpontok lennének Önnek megfelelőek, melyet egyeztetek a Bizottsági adminisztrátorral.

Egyúttal tájékoztatom, hogy a hivatkozott törvény 29. § (1a) pontja alapján:
Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Mindenkinek minden adatkérésére megadjuk a választ és kiadjuk azokat a közérdekű adatokat amire minket jogszabály kötelez, hiszen az Önkormányzat is elkötelezett az átláthatóság mellett, ezért kérem, hogy Ön is legyen partner ebben.

Fenti adatkérésre adott válasz nem minősül az adatok kiadása megtagadásának.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm a véleményét, úgy látom, hogy a fenti levelezésünkben is a Polgármesteri Hivatal részéről található ellentmondásokat együttműködéssel nem tudjuk feloldani.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő,

Mi úgy látjuk, hogy igen, ebben kértem az együttműködését.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése