Önkormányzati bizottsági ülések nyílt tárgyalásáról készült hangfelvételek

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága ülései alábbi nyílt napirendjeinek hangfelvételét:

1. 2020. február 20-i ülés, 9. napirend (Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata)

2. 2021. július 6-i ülés, 6. napirend (Egyebek)

3. 2022. szeptember 27-i ülés, 11. napirend (Javaslat pályázati felhívás elfogadására az állami támogatással épült Budapest II. kerület Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. szám alatti épület üres lakásai bérleti jogának elnyerésére)

4. 2022. szeptember 27-i ülés, 16. napirend („Csináld Magad Társadalom” - lakossági közösségépítő pályázat kiírására a pályázati maradvány összegek terhére)

5. 2022. november 15-i ülés 1. napirend (A „Csináld Magad Társadalom” - lakossági közösségépítő pályázat kiírására beérkezett pályázatok elbírálása)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 2.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozással 2022. december 2-án küldött adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60.
§-a alapján a bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kel készíteni, melynek
tartalmát a hivatkozott jogszabály 52. §-a tartalmazza. 2022. November
16-án küldött e-mailemben erről már egyszer adtam tájékoztatást, melyet
most ismét mellékelek:

 

60. § A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára,
határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a
bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv
tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt,
továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző
kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles a jegyzőkönyvet
megküldeni a kormányhivatalnak.

 

52. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amely tartalmazza:  

a) a testületi ülés helyét;

b) időpontját;

c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;

f) az előterjesztéseket;

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;

i) a döntéshozatalban résztvevők számát;

j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;

k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;

l) a szavazás számszerű eredményét;

m) a hozott döntéseket és

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.

 

Fentiek alapján a Bizottsági elnök és jegyzőkönyv hitelesítő által aláírt
jegyzőkönyvek tanúsítják az ülésen elhangzottakat. A hanganyag használata
és tárolása nem kötelező feladat, nem vezethető le jogszabályból, az csak
a jegyzőkönyv elkészítését segíti, mely a jegyzőkönyv elkészítését
követően törlésre kerül, tekintettel arra, hogy az sok helyet foglal a
tárhelyen.

 

A bizottsági ülések jegyzőkönyvei megtalálhatóak az alábbi link alatt.

 

http://archiv.masodikkerulet.hu/hirdetot...

 

Fenti tájékoztatás nem minősül sem az adatkérés megtagadásának, sem annak
elutasításának, tekintettel arra, hogy az adatkérés olyan anyag kiadására
vonatkozik, melynek a vezetését jogszabály nem teszi kötelezővé.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm tájékoztatásukat, melyre az alábbiakat regálom:

Az 57/2000. (XII. 19.) AB határozatra hivatkozva, annak indoklását idézve reagálok a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság jogi álláspontjára, és felszólítom önöket, hogy a kötelezettségüknek tegyenek eleget:

„Az Ötv. 12. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülése nyilvános. Ez alól csak a 12. § (4) bekezdésében foglalt esetetekben lehet eltérni. A képviselő-testületi ülésen elhangzott előterjesztések, nyilatkozatok, az ott történt események (különös tekintettel az egyes képviselők szavazataira) közérdekű adatnak minősülnek, így főszabályként bárki által szabadon, korlátozás nélkül megismerhetők és terjeszthetők. A képviselő-testületi ülések nyilvánossága éppen ezt a célt szolgálja. Nem igényel különösebb bizonyítást az, hogy ha a képviselő-testületi nyilvános ülésen hallgatóként történő részvétel alkalmával az ott elhangzottakat és a képviselők által leadott szavazatokat bárki megismerheti, azokról feljegyzéseket, sőt felvételeket készíthet és azokat később szabadon terjesztheti, akkor ugyanígy bárkinek joga van arra, hogy az elhangzottakat rögzítő magnó- (esetleg videó-) felvételek tartalmát megismerhesse, illetve, hogy a szavazások eredményét dokumentáló számítógépes listáról - arányos díj ellenében - másolatot kapjon. A képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készítése, illetve a számítógépes szavazógép használata nem kötelező az önkormányzatok számára. Ha azonban ilyen készül, akkor az általuk rögzítettek közérdekű adatnak minősülnek.”

Azzal kapcsolatban, hogy a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatósága nem tartja kötelező feladatnak az ülésről készült hanganyagok megőrzését, és a tárhely szűkösségére hivatkozva azokat törli, a tudomásom szerint hatályos, az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletre hivatkozom, mely szerint a képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag nem selejtezendők.

Arra nézve, hogy a jogszabály szerint nem selejtezendő dokumentumok megsemmisítése mióta, milyen széles körben zajlik az önkormányzatuknál, további adatot fogok igényelni, és átfogó vizsgálatot tartok szükségesnek. Felszólítom a jegyzőt és a polgármestert, hogy a jogszabály alapján nem selejtezendő dokumentumok, közérdekű adatok megsemmisítésével az önkormányzatuk hagyjon fel, és a közérdekű adatok megismerését ne akadályozza.

A problémát összefüggésbe hozom a bizottsági ülések nyilvánosságának általam tapasztalt hiányosságaival, úgymint a meghívó közlésének késői ideje, a vitajegyzőkönyvek hiányosnak, érthetetlennek, zavarosnak tűnő volta, a jegyzőkönyv alapján is megállapíthatóan az ülésen elhangzottak lényeges részeinek kihagyása, a jegyzőkönyv-hitelesítő távozása az ülés közben, amely gyakorlatokat szintén aggályosnak tartom az önkormányzatuknál.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos