Önkormányzati bizottság (KKSESzLB) szavazásának név szerinti eredménye a jegyzőkönyvezés módjáról

Bódis Lajos nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 344/2022.(XI.15.) határozata szavazásának név szerinti eredményét a jegyzőkönyvezés módjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 4.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozással Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSEB
344/2022.(XI.15.) határozatának név szerinti eredményére vonatkozó
közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A KKSEB 2022. november 15-i ülésének hitelesített bizottsági jegyzőkönyve
szerint Juhász Veronika Önkormányzati Képviselő azon javaslatára, mely
szerint szó szerinti jegyzőkönyv készüljön a KKSEB 2022. november 15-i
üléséről a Bizottság elnöke ügyrendi szavazást rendelet el, melynek
eredménye:

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési,
Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 344/2022.(XI.15.)
határozata

Kiss Roland felkéri a bizottságot, hogy szavazzon a szó szerinti
jegyzőkönyv elkészítéséről.

(2 igen, 5 tartózkodás)

 

Amint az a hitelesített bizottsági jegyzőkönyvből megállapítható a
szavazás tárgya a szó szerinti jegyzőkönyvvezetés eldöntése volt, melyre
vonatkozóan a fenti döntés született. A bizottságok döntéseiket nyílt
szavazással hozzák, a név szerinti szavazásról külön döntést kell hozni,
melyre vonatkozóan javaslat nem érkezett, illetve nem ez volt a szavazás
tárgya.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.
§ (1) bekezdése alapján:

A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással
hozza.  

(2) A nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési
szabályzat rendelkezik.

(3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők
egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon
döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást
javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma
és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával
összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti
szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezik.

 

60. § A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára,
határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a
bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv
tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt,
továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző
kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles a jegyzőkönyvet
megküldeni a kormányhivatalnak.

 

A bizottság jegyzőkönyve megtalálható az alábbi link alatt:

http://archiv.masodikkerulet.hu/hirdetot...

Fenti tájékoztatás nem minősül sem az adatkérés megtagadásának, sem annak
elutasításának, tekintettel arra, hogy az adatkérés nem létező adat
kiadására irányult.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

A válaszukkal kapcsolatos kérdés:

A bizottsági üléseken, konkrétan a KKSEB gyakorlatában szavazógépet használnak-e, vagy kézi szavazatszámlálás van? A gyakorlat érdekel, az SZMSZ-ben és az ügyrendben nem találtam utalást a bizottsági szavazás technikájára.

Köszönöm, ha erre a gyorsan megválaszolható ténykérdésre a hivatali szünet előtt tudnak válaszolni, mert a hivatali szünetben további beadványokat készítek, és célszerű lenne nem feltételesen fogalmazni. (A témáról a polgármesteri hivatal kommunikációsai által üzemeltetett közösségi internetes csoportban is próbálok gyors választ kapni, ott egyelőre nem sikerült.)

A válaszukkal kapcsolatos információ:

Figyelmükbe ajánlom az 57/2000. (XII. 19.) AB határozatot(1) és NAIH-5501-2/2022. állásfoglalást(2), melyek indoklásában szerepel, hogy az önkormányzati ülések szavazásainak név szerinti eredménye mindig közérdekű adatnak minősül, ha az technikailag megállapítható.

Érdemes volna idézni is a vonatkozó részeket, a lényeg: Az alapelv a nyilvánosság, és hogy az állampolgárok mindenről tájékozódhatnak, ami a nyílt ülésen történtekről és a döntésekről a hallgatóságként részt vevő állampolgárok számára technikailag kiderülhet. Ebben az összefüggésben, az önök tájékoztatási kötelezettsége nem korlátozódik azokra az információkra, amelyek kifejezetten a jogszabály vagy az önkormányzat szabályzata alapján keletkeznek. Például, nem függ a külön elrendelt név szerinti szavazás intézményétől sem, ha az egyes képviselők szavazatai egyébként megállapíthatók. Ennek szerepéről a képviselők felelős döntésében és számonkérhetőségében, a demokrácia érvényesülésében, lásd a hivatkozott határozat illetve állásfoglalás indoklását.

Emlékeztetem önöket, hogy az önkormányzat működésében és jogkövetésében problémásnak vélt, többedik - egyébként szerintem önmagában is jelentős - körülménnyel azért kezdtem foglalkozni, mert nem működtek együtt azoknak a körülményeknek a megismerhetőségében, melyek oda vezettek, hogy az ország egyik leggazdagabb településének önkormányzata 15 év után, október végén elérkezettnek látta az időt, hogy ne találja problémának, hogy az általa megrendelt Széll Kálmán tér ellátási helyen, a kötelező nappali melegedő szolgáltatás részeként, jogszabályban előírt mosakodásra és mosásra nincs lehetőség.

Bár távol áll tőlem a közigazgatási jogban való jártasság, de a technikai fejlődést és a gyakorlat alakulását igyekszem követni, az adatigénylés beadása előtt pedig igyekszem tájékozódni a releváns jogesetekről és döntésekről. Megalapozatlan igényekkel semmiképpen nem akarom az önök idejét lefoglalni. A tájékozódással próbálkozni és abból következtetéseket levonni pedig csak azzal a pár módszerrel tudok, amelyet a törvény az állampolgárnak - a polgármester politikai érdekeitől és akaratától autonóm módon - garantál. Ha a politikai döntéshozók úgy döntenek, hogy nem vállalják a tájékoztatást azoknak a döntéseknek a hátteréről, amelyekre az állampolgár kíváncsi, az a tájékozódásra igénybe vehető hivataltól és az állampolgártól egyaránt hatalmas plusz időráfordítást követel meg, a lehetséges egyszerű és hatékony kommunikációhoz képest.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

(1) http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0...

(2)
https://naih.hu/dontesek-infoszab-allasf...

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő!

A KKSEB ülésen a bizottsági tagok kézfelemeléssel szavaznak.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm az információt! Ezt az adatigénylést befejezem; a státuszát hagyom megválaszolatlannak, mert a kért információt nem kaptam meg. A bizottsági ülések jegyzőkönyvezése és átláthatósága tág témakörben a fenti indokolásokban hasznos közvetett információkat kaptam, amelyek segítenek megérteni a polgármester és a képviselők hozzáállását az Ez a Miniumum! vállalásokhoz. A tág témakörben további adatokat fogok kérni, konkrétan a szavazással kifejezett véleményüket a képviselőktől közvetlenül fogom megkérdezni, hivatkozva erre az egyeztetésre is.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos