Önkormányzati bérlakások - XXIII. kerület

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy:
2018-ban, 2019-ben és 2020-ban az év első hat hónapjában mennyi volt az önkormányzati bérlakások száma!
A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi van lakható állapotban!
A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és mennyit vásároltak, illetve építettek!
Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 9.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

dr. Török-Gábeli Katalin, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Alábbi közérdekű adatigénylésére a következő válaszokat adom.

 

Kérdés: 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban az év első hat hónapjában mennyi
volt az önkormányzati bérlakások száma?

Válasz: 2018-ban 40 db, 2019-ben és 2020-ban az év első hat hónapjában 45
db önkormányzati bérlakás volt a kerületben.

 

Kérdés: A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy
ezekből mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül
mennyi van lakható állapotban.

Válasz: 2018-ban 10 db önkormányzati lakás állt üresen (ezekből 9 db
állapota miatt lakhatásra nem volt alkalmas, 1 db pedig a hasznosítás
módjának meghatározásáról szóló döntés meghozatalára várt 2018.10.19.
napját követően, mivel ekkortól állt üresen).

2019-ben 14 db önkormányzati lakás állt üresen (ezekből 11 db állapota
miatt lakhatásra nem volt alkalmas, 3 db pedig krízislakás céljára volt
fenntartva).

2020-ban az év első hat hónapjában 13 db önkormányzati tulajdonú lakás áll
üresen (ezekből 11 db állapota miatt lakhatásra nem volt alkalmas, 2 db
pedig krízislakás céljára volt fenntartva).

 

Kérdés: A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást
indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és
mennyit vásároltak, illetve építettek.

Válasz: 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban az év első hat hónapjában
önkormányzatunk nem indított lakáskiürítési eljárást.

 

2018-ban önkormányzatunk nem adott el, nem vásárolt és nem is épített
önkormányzati bérlakást.

2019-ben önkormányzatunk 5 db önkormányzati bérlakást vásárolt. Lakás
eladására és építésére nem került sor.

2020-ban az év első hat hónapjában önkormányzatunk nem adott el, nem
vásárolt és nem is épített önkormányzati bérlakást.

 

Kérdés: Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2018-ban, 2019-ben és
2020-ban január 1. és június 30. között mennyi önkormányzati bérlakást
adtak ki.

Válasz: 2018-ban 3 db új bérleti szerződés megkötésére került sor a
korábbi bérlő elhalálozása okán bérleti jog folytatása jogcímen.

2019-ben 2 db új bérleti szerződés megkötésére került sor, 1 db
krízislakás jogcímen, 1 db méltányosságból pályázaton kívül történő
bérbeadás jogcímen.

2020-ban január 1. és június 30. között 1 db új bérleti szerződés
megkötésére került sor krízislakás jogcímen.

 

 

Üdvözlettel,

dr. Szabó Tibor jegyző

helyett és nevében eljárva:

 

dr. Török-Gábeli Katalin

osztályvezető-helyettes

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal

1239 Budapest

Hősök tere 12., II. em. 27.

Tel.: 06-1/289-2100/367. m.

Mobil: 06-30/911-2523

Email: [1][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése