Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kerekes Imre, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok

We're waiting for Kerekes Imre to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azon ingatlanok címe és helyrajzi száma amely, 2017. 01. 01 után az Önkormányzat tulajdonában volt és bérbe adta vagy eladta azt.
Kérem tüntessék fel az egyes ingatlanok mellett a bérleti díjat illetve, hogy mennyiért adta el az ingatlant az Önkormányzat.
A bérleti díj változása esetén a megváltozott díja(ka)t is tüntessék fel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 13.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Oroszi Melinda, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre Úr!

 

Közérdekű adatigénylésére vonatkozóan csatoltan küldöm dr. Tahon Róbert
jegyző válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

Oroszi Melinda

jegyzői titkárság

 

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

"Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok" című adatigénylésemre megküldött válaszukban közlik, hogy adatigénylésemet nem teljesítik az ügyfelek személyiségi jogaira hivatkozva.
Felhívom az Önkormányzat figyelmét a 2011. évi CXII törvény 26. § (3) bekezdésére, mely szerint:
"
26. §
(3) * Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
"

Tehát a kért adat nyilvánosságra hozása közérdek és nem minősül üzleti titoknak.
A kért adatok megküldése nem keletkeztet személyes adatot, hiszen a bérleti díj illetve az eladási árak megismeréséből nem lehet megfelelően alátámasztott következtetéseket levonni az ügyfeleik vagyoni helyzetére, így az ügyfelek személye csak az üzleti titok fogalmát kimerítő mértékben kapna szerepet az említett adatok összekapcsolásával. Azonban a fennt hivatkozott törvény alapján üzleti titoknak nem minősülnek a kért információk.
Kérem legkésőbb 5 napon belül küldjék meg a kért adatokat, ellenkező esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok, hogy mérlegelje álláspontjainkat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 21.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közérdekű adatigénylését jelen
levelemhez csatolt kimutatásokkal teljesítjük. (két levélben a mellékletek
mérete miatt) 1. levél

 

Üdvözlettel:

Budapest Főváros IV. ker Polgármesteri Hivatal

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közérdekű adatigénylését jelen
levelemhez csatolt kimutatásokkal teljesítjük. (két levélben a mellékletek
mérete miatt) 2. levél

 

Üdvözlettel:

Budapest Főváros IV. ker Polgármesteri Hivatal

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kerekes Imre, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.