Oltási kampány adatok

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Országos Kórházi Főigazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Országos Kórházi Főigazgatóság nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2021. december 1. és 2022. január 31. között hány állampolgár vette fel az oltást. Az adatokat napi bontásban, vakcinatípusonként és korcsoportonként küldjék el, és azt is tüntessék fel, hogy első, második, vagy harmadik oltásról van-e szó.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 31.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Hivatkozással Hivatalunk részére, 2022. január 31. napján megküldött
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az adatigénylés tekintetében az OKFŐ  a veszélyhelyzet idején az egyes
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.)
Korm. rendelet 1.§ 3. bekezdése alapján jár el. Így adatigénylését a
beérkezéstől számított 45 napon belül bíráljuk el.

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelt szerepet vállal a COVID-19
járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásában. A koronavírussal összefüggő
egészségügyi ellátás szervezése, a kórházakkal való folyamatos kapcsolat
fenntartása, a járvány kezelését elősegítő, rendszeres adatszolgáltatások,
valamint egyéb, a vírushelyzet kapcsán felmerülő kérdések megoldása olyan
fenntartói és szakmai többletfeladatokat képeznek, amelyek a tervezett és
rendelkezésre álló humánerőforrással is csak rendkívül feszített
körülmények között láthatók el.

 

Szíves megértését kérjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [1][email address]

 

 

>

idézett részek megjelenítése

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Hivatkozással Hivatalunk részére, 2022. január 31. napján megküldött
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az adatigénylése tekintetében az OKFŐ  a veszélyhelyzet idején az egyes
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.)
Korm. rendelet 1.§ 4. bekezdése alapján jár el. Így adatkérésének
megválaszolását a beérkezéstől számított további 45 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelt szerepet vállal a COVID-19
járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásában. A koronavírussal összefüggő
egészségügyi ellátás szervezése, a kórházakkal való folyamatos kapcsolat
fenntartása, a járvány kezelését elősegítő, rendszeres adatszolgáltatások,
valamint egyéb, a vírushelyzet kapcsán felmerülő kérdések megoldása olyan
fenntartói és szakmai többletfeladatokat képeznek, amelyek a tervezett és
rendelkezésre álló humánerőforrással is csak rendkívül feszített
körülmények között láthatók el. 

 

Szíves megértését kérjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [1][email address]

 

 

>

idézett részek megjelenítése

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
szerint az Országos Kórházi Főigazgatósághoz (a továbbiakban: OKFŐ) 2022.
január 31. napján, elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésére
hivatkozással alábbi tájékoztatást adom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében alábbi adatokat kérte megküldeni:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
2021. december 1. és 2022. január 31. között hány állampolgár vette fel az
oltást. Az adatokat napi bontásban, vakcinatípusonként és korcsoportonként
küldjék el, és azt is tüntessék fel, hogy első, második, vagy harmadik
oltásról van-e szó.”

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésben megjelölt adatok tekintetében az
OKFŐ nem minősül az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelőnek, ennek
megfelelően a közérdekű adatok megismerése iránti igényét elutasítom.

 

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az igénylő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében keresettel élhet, amelyet a Fővárosi
Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16, illetve 1055 Budapest, Markó utca
27.).

Az igénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.¸e-mail/levelezési cím:
[1]ugyfelszolgá[email protected], 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.

A keresetlevelet az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell benyújtani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem, tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [2][email address]

 

 

>

idézett részek megjelenítése