Olimpiai jutalmak kifizetésének elszámolása #2

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Olimpiai Bizottság által a sportpolitikáért felelős miniszternek küldött, az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott teljes elszámolást, annak valamennyi mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 1.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

info (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Címzett!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-a alapján megküldött kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A Magyar Olimpiai Bizottság a mai napig a 2012. szeptember 17. és 2012. október 19. közötti időszakban kifizetett olimpiai jutalmakra vonatkozó részleges elszámolását küldte meg, amely 2.045.014.000 forint kifizetését igazolja. A teljes összegre vonatkozó végelszámolás megküldésére még nem került sor, tekintettel arra, hogy a MOB Elnöksége - a sportolókat egész pályafutásuk során segítő sportszakemberek elismerésére vonatkozólag - kezdeményezte az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30. ) Korm. rendelet módosítását. A módosítás érintené az olimpiai játékokra felkészítő edzők nevelőedzőként történő jutalmazását, így egyes jutalmak kifizetését is. Erre tekintettel a teljes elszámolás még nem áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelkezésére. Annak MOB általi megküldését követően erről az Atlatszo.hu Nonprofit Kft.-t tájékoztatni fogjuk.

Jogorvoslati tájékoztató

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Üdvözlettel:

dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából

dr. Zselinszky Eszter belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Korábbi - 2013. február 13-án megküldött - levelemre hivatkozással, mellékelten megküldöm az állami olimpiai jutalmak kifizetésével kapcsolatban írt újabb levelet.

Üdvözlettel:

dr. Schlammadinger József főosztályvezető

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényre hivatkozással korábban benyújtott
adatigénylésére válaszul mellékelten megküldöm levelünket.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából

Dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

 

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 Attachments

Tisztelt Címzett!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megküldött, az állami olimpiai jutalmak kifizetésével kapcsolatos adatigénylésére hivatkozással mellékelten megküldöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt dr. Zselinszky Eszter!

Ezúton köszönöm az olimpiai jutalmak tárgyában a részemre megküldött adatokat. Tisztelettel felhívom a figyelmet ugyanakkor, hogy a megküldött adatok nem fedik teljes egészében az adatigénylés által érintett adatok körét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2013. szeptember 12-én ugyanebben a tárgyban részemre megküldött összesítés alapján több részletben történtek kifizetések. A 2014. február 28-án megküldött adatokból kiderül, hogy kik részesültek összesen 1 816 314 000 Ft értékű olimpiai jutalomban. Az összesítésből kiderül ugyanakkor, hogy
- 2012. 09. 12-én 290 950 000 Ft;
- 2012. 09. 20-án 29 800 000 Ft;
- 2012. 09. 21-én 4 000 000 Ft;
- 2012. 09. 24-én 46 950 000 Ft;
- 2012. 09. 26-án 12 000 000 Ft;
- 2012. 10. 05-én 20 600 000 Ft;
- 2012. 10. 19-én 1 000 000 Ft
kifizetésére került sor.

Kérem, hogy a fenti kifizetések tekintetében mihamarább szíveskedjen az eredeti adatigénylésben foglaltaknak megfelelően adatokat szolgáltatni. Ennek megtörténtéig az Emberi Erőforrások Minisztériumával szemben az igényelt adatok kiadása iránt folyamatban lévő pert nem áll módomban megszüntetni.

Szíves együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.