Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

Mennyi Dr. Kalmár-Nagy Tamás egyetemi docens fizetése (munkabére, egyéb illetménye)?
Kap-e rendszeresen, és ha igen milyen jogcímen és milyen összegben egyéb kifizetéseket, juttatásokat?

A BME állami fenntartású intézmény maradt, az oktatókat közpénzből fizetik, fizetésük összege így közérdekből nyilvános adat, bárki megismerheti.
Felhívom a szíves figyelmüket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/A. alcím 4. pont pontjára, mely szerint az 1. pontban felsorolt, alkalmazottakra vonatkozó adatokat, így az 1. pont cf), ch), ci) alpont szerinti munkabért, illetményt, kifizetéseket, juttatásokat mint közérdekből nyilvános adatokat az Infotv. szerinti adat-megismerési kérelem teljesítése céljából továbbítani kötelesek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 2.

Üdvözlettel:

Nagy Dávid

Tisztelt Adatigénylő!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [email address] elektronikus levélcímére 2021.09.02-án érkezett, „Oktatói fizetés” tárgyú adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Általában irányadó az az értelmezés, hogy az adatigénylés indoka közömbös, és az adatigénylő nem köteles számot adni arról, hogy mely okból kívánja a közérdekű adat vagy a közérdekből nyilvános adat kiadását. Ugyanakkor az Egyetemhez beérkező korábbi, az Ön által is megnevezett egyetemi docens személyét – közvetlenül és közvetve - érintő, sorozatosnak mondható adatigénylésekre, ezen és az Ön igénylésének tárgyára, tartalmára, az oktató személyes körülményeire tekintettel álláspontunk szerint megalapozottan levonható az a következtetés, hogy adatigénylése nem felel meg az alanyi jog társadalmi rendeltetésének, joggal való visszaélésnek minősül, amely emiatt ellentétes a Polgári Törvénykönyv alapelvi rendelkezéseivel [2013. évi V. törvény 1:3.§, 1:5.§ (1)], és mint ilyen sérti a közérdeket és ellentétes az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] céljával, rendeltetésével.

Fentiek alapján adatigénylését az Egyetem nem teljesíti.

Üdvözlettel,

Pál Tamás kabinetfőnök úr megbízásából

Dankó Szabina
Ügyvivő szakértő
Kancellári Kabinet
________________________________________________________________________________________

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület

idézett részek megjelenítése