ODT és ODP-vel kapcsolatos iratok

Az igénylés részben sikeres volt.

Nagy Gábor Olivér

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket, utalva a BM/17479-7/2022. ikt. számú levelükben adott válaszukra:
1. Levél - NAIH állásfoglalás kérése
2. Tájékoztatás, javaslat kérése az ODP 18, 43, 45. pontjaira vonatkozóan
3. Tájékoztatás kérése az ODP szakképzést érintő pontjait illetően, valamint tájékoztatás a soron következő ODP delegáltjai sorába a szakképző intézmények már nem delegálhatnak
4. A digitális munkarend során csak dolgozatírás céljából összehívott csoportos foglalkozások kérdése
5. Az ODP ajánlási pontokkal összefüggő tájékoztatás
6. Feljegyzés - útiköltség elszámolásának kérdése - 2021. 02. 18-i ODT
7. ODT kérés (tartsanak felkészítő foglalkozásokat a szakképzésben tanulóknak is) továbbítása
8. Álláspont kérése a Pedagógusok Szakszerveztétől az ODP 43. pontjára vonatkozóan
9. Állásfoglalás kérése az ODP 2. ajánlási pontjára vonatkozóan
10. Tájékoztatás kérés az ODP 7. és 9. pontjának megvalósításáról, jelenlegi helyzetérőlk
11. Tájékoztatás kérés az ODP13. pontjára vonatkozóan a KIFÜ-től
12. SZFVÁR MJV Önkormányzatának az Országos Diáktanács kihelyezett ülése tárgyában kiadott VIII/4203/2020/KOZNEVSTRAT ikt. számú támogatói okirat szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadásáról szóló értesítő
13. SZFVÁR MJV Önkormányzatának az Országos Diáktanács kihelyezett ülése tárgyában kiadott VIII/4203/2020/KOZNEVSTRAT ikt. számú támogatói okirat szakmai és pénzügyi elszámolásának elfogadására tett javaslat
14. Támogatói Okirat elszámolásához megküldött számlaösszesítő és egyéb pénzügyi dokumentáció
15. VIII/4203/2020/KOZNEVSTRAT ikt. számú Támogatói Okirat elszámolásában kiküldött hiánypótlás
16. Támogatói Okirat I. számú módosítása
17. VIII/2105-4/2022/KOZNEVINT sz. TO kiküldése
18. A VIII/2105-4/2022/KOZNEVINT sz. TO-hoz megküldött adatlap
19. VIII/4203/2020/KOZNEVSTRAT Támogatói okirat II. számú módosítása - SZFVÁR MJV Országos Diáktanács
20. Döntési feljegyzés a VIII/4203/2020/KOZNEVSTRAT Támogatói okirat II. sz. módosításához
21. Javaslat a 2020. évi szakmai beszámoló elfogadására
22. VIII/4203/2020/KOZNEVSTRAT azonosító számú támogatói okirathoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi elszámoláshoz hiánypótlás
23. VIII/4203-4/2020/KOZNEVSTRAT azonosító számú támogatói okirathoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi elszámolás
24. Támogatói Okirat 1. számú módosítása (VIII/191/2021. iktatószám)
25. Támogatói Okirat (VIII/4203/2020/KOZNEVSTRAT iktatószám)

Továbbá kérem tájékoztasson arról, hogy a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti jogutódlás során az EMMI Egyedi Iratkezelési Szabályzata 1. függeléke (EMMI Irattári Terve) Különös Részében meghatározott E105 tételszám alatti dokumentumok (azaz a fentebbiek) mely tételszám/tételszámok alá kerültek a A BM Hivatali Szervezetei (hivatali egységek) Irattári Tervében [27/2014. (XII. 23.) BM utasítás].

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával és annak indokolásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 13.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor Olivér

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ.

 

Tisztelettel:

Belügyminisztérium

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

BM, Belügyminisztérium

Tisztelt Igénylő!

Elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött.

Közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az Ön által kért adatokat az alábbi linken tekintheti meg:

https://kikap.kormany.hu?hash=c8d1c4c1a6...

 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Az igénylésében elektronikusan kért adat a [1]kikap.kormany.hu honlapon
került közzétételre.

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylésre küldött válasz kiküldése és
az igénylésében kért adat [2]kikap.kormany.hu honlapon történő nyilvános
közzététele céljából a Belügyminisztérium adatfeldolgozói megbízási
szerződés alapján a [3]kikap.kormany.hu honlap üzemeltetőjét a NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai u. 3.)
adatfeldolgozóként igénybe vette. A személyes adatokat az adatkezelő az
adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek nem adja át és nem továbbítja.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatokat az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján a Belügyminisztérium maximum 1 évig kezelheti. Amennyiben az
adatkezelés célja megszűnt a Belügyminisztérium a személyes adatait
haladéktalanul törli.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf.: 9.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2023-02-13 

Üdvözlettel:

Belügyminisztérium

References

Visible links
1. http://kikap.kormany.hu/
2. http://kikap.kormany.hu/
3. http://kikap.kormany.hu/