Nyilvános?

Szigeti Viktória made this Közérdekűadat request to Békéscsabaii Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Békéscsabaii Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a Tankerület saját honlapon közzétevő, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. § (2) bekezdése vagy a saját döntése alapján a közérdekű adatokat külön adatközlő közreműködése nélkül teszi közzé? Igen vagy nem?

2. a Tankerület közzétételre kötelezett szerv közzétételi kötelezettségének a szervek társulásai által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott honlapon történő közzététellel tesz eleget? Igen vagy nem?

3. a Tankerület közfeladatot ellátó szerv a közzétételi szabályzatban meghatározott szervezeti egysége útján folyamatba építve vizsgálja az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynek eredményéről évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést készít a szerv vezetője részére? Igen vagy nem? Ha igen, akkor igényelem a vizsgálat eredményéről a Tankerület fennállása óta készített összes átfogó jelentést, ha az közpénzből fizetett, közérdekű és nem személyes, nem magánérdekű tevékenység.

4. a honlapon valamennyi, az általános, különös és egyedi közzétételi listák szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adat elérhető? Igen vagy nem?

5. a közzétételi szabályzatban meghatározta a Tankerület a) a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes rendjét és b) az a) pont szerinti feladatok ellátására kijelölt munkaköröket, a munkakörök közötti együttműködés rendjét? Igen vagy nem? Ha igen, a szabályzatban pontosan hol?

6. a honlapon valamennyi, az általános, és ha van, a különös és egyedi közzétételi listák szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adat folyamatosan elérhető volt a Címzett fennállása idején az adatigénylés teljesítéséig? Igen vagy nem?

7. a közzétételre szolgáló honlapot a Címzett úgy alakította ki, hogy az a széles körben elterjedt, valamint a vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel is olvasható? Igen vagy nem?

8. a Tankerület a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást elhelyezett? Igen vagy nem? Ha igen, mikor?

9. a Tankerület az adat közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban naplózza az esemény bekövetkeztének dátumát és időpontját, valamint az esemény kiváltásában közreműködő felhasználó nevét? Igen vagy nem?

10. a naplózott adatállományt a Tankerület védi a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, illetve biztosítja, hogy a napló tartalmához csak arra feljogosított személyek férhessenek hozzá. A naplóról rendszeresen biztonsági másolatot készít a Tankerület?

11. a Tankerület az adatokat a közzététel idejének megjelölésével tette közzé? Igen vagy nem? Ha nem, igényelem a közzétettek közzétételének idejét.

12. amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tételét a megőrzési idő elteltéig megszüntette a Tankerület? Igen vagy nem?

13. a frissített adat mellett feltüntette a Tankerület az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint feltűnő módon azt, hogy az archívumban elérhető adat nem időszerű?

14. téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a Tankerület a téves vagy pontatlan adatot elérhetővé tette a honlapon vagy az egységes közadatkereső rendszer számára? Igen vagy nem? Ha igen, mely adatokat?

15. a frissített adat új állapota mellett feltüntette a Tankerület a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét? Igen vagy nem? Ha nem, igényelem ezeket az adatokat.

16. a közzétételi lista által előírt megőrzési kötelezettség lejártakor a Tankerület a közzétett, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket átadta a központi elektronikus jegyzék működtetője részére? Igen vagy nem?

17. a közzétett közérdekű adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása esetén, illetve ilyen közérdekű adatok feltárása esetén a Tankerület előállította a helyesbített vagy frissített közérdekű adatokat tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket, és azokat közzétette? Igen vagy nem? Ha igen, mely közzétételi egységeket és mikor?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 14.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Tisztelt Békéscsabaii Tankerületi Központ!

Válasza és nyilvános közadatok alapján tisztelettel tájékoztatom az alábbiakról.

Az adatigénylésben számozott kérdésekre a válasz:

1. Nem, a tankerületi központ honlapjának azon belül közadatainak közzététele közreműködője: kk.gov.hu - Klebelsberg Központ.

2. Igen.

3. Nem, mert a jogszabályban meghatározott és igényelt jelentések megismerésének biztosítását vagy megtagadását / elutasítását a Tankerületi Központ válaszába nem foglalta bele.

4. Nem. A válaszban megjelölt és nyilvános, a tankerületi központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló, a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon hatályba lépett szabályzata 1. számú melléklete I. 1-11., II. 1-25., III. 1-8. és 3. számú melléklete 1. I. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. 1., 2. A közérekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, 3. elérhetősége (elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen biztosításával. 4., 5., XI., 3. 3.1. I., II., III., IV., V., 3.2. I., II., III., 3.3. I., II., III., IV., V., VI., VII. közzétételi egységeket a meghatározott formai, tartalmi szerkezeti követelményeknek nem teljesen megfelelően, nem pontosan, nem helyesen, nem naprakészen, hiányosan tette közzé a szerv, azok nem teljesen megismerhetőek, nem hozzáférhetőek. A szabályzat 8. § (3)-ban foglalt követelmény sem teljesül, mert az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni a meghatározott helyen és módon, és jelezni kell, ha az a közadat a tankerületi központnál nem áll rendelkezésre.

5. Igen, de pontatlanul, nem hiánytalanul. A szabályzat szerint felelős szervezeti egység vezetője az adatfelelős. Az adatfelelős neve a szabályzat 13. § (2) a) alapján közérdekből nyilvános adat, mely azonban nem megismerhető, azt nem tartalmazza a Tankerületi Központ szabályzata sem. A szabályzat válaszban megadott fejezete nem tartalmazza még az igazgató által kijelölt adatközlő személye nevét, sem a honlap üzemeltetőjének adatát.

6. Nem.

7. Nem.

8. Nem. A Tankerületi Központ közfeladatot ellátó szerv itt nem létezik:

https://www.kozadat.hu/kereso/kozfeladat...

9. Válasza alapján nem.

10. Válasza alapján nem.

11. Nem. Minden közzétételi egység közzétételének idejét nem jelölte, nem tette közzé a Tankerületi Központ.

12. Igen.

13. Sem minden frissítés tényét, sem minden frissítés idejét nem tett közzé a Tankerületi Központ.

14. Igen, téves, pontatlan adatokat a Tankerületi Központ közzétett.

15. Nem. Minden közzétételi egység minden frissítésének tényét és idejét, az adat előző állapotának archív elérhetőségét minden új állapot mellett nem tüntette fel, nem tette közzé a Tankerületi Központ.

16. Nem. A Tankerületi Központ nem regisztrált a központi jegyzékben.

17. Nem. Pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné vált adatokat nem tárt fel a Tankerületi Központ. A Tankerületi Központ nem minden pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné vált adat esetén állított elő helyesbített vagy frissített közadatokat.

Továbbá, a közérdekből nyilvános adatok nem tartoznak az Info tv. 3.§ (5) pontja szerinti közérdekű adatok fogalmi körébe.

Igényelem pontosan

- az Info tv. 3.§ (6) pontja szerinti közérdekből nyilvános adatok pontos, hiánytalan, helyes, naprakész, a jogszabályi és szabályzati, szerkezeti, formai, tartalmi követelményeknek megfelelő közzétételét, azaz az
1. számú melléklete I. 1-11., II. 1-25., III. 1-8. és 3. számú melléklete 1. I. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. 1., 2. A közérekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, 3. elérhetősége (elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen biztosításával. 4., 5., XI., 3. 3.1. I., II., III., IV., V., 3.2. I., II., III., 3.3. I., II., III., IV., V., VI., VII. közzétételi egységek megismerésének biztosítását, figyelemmel a szabályzat 8. § (3)-ban foglalt követelményre is,
- a szabályzat 13.§ (2) a) alapján és jogszabályi előírások alapján a Tankerületi Központ kormánytisztviselői neve, azok munkaköre és nev.nevkukackk.gov.hu munkahelyi elektronikus címe megismerésének biztosítását,
és a közzététel pontos helyének egységenkénti megadását.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 19.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória
adatigénylő

Tisztelt Békéscsabaii Tankerületi Központ!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló, a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon hatályba lépett szabályzata 16. § alapján az adatigénylést legkésőbb az egy napon belüli iktatást követő 3 napon belül kellett megvizsgálja és intézkedjen.
A Tankerületi Központ Igazgatója az igénynek a legrövidebb idő alatt kellett eleget tegyen.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 27.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Szabó Nikolett, Békéscsabaii Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Szigeti Viktória!

Hivatkozással a Békéscsabai Tankerületi Központhoz 2023. április 14.
napján „Közérdekûadat igénylés - Nyilvános?” tárgyú elektronikus levélben
küldött megkeresésére az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28-31. §-ai alapján,
mellékelten megküldöm a válaszlevelet. 

Bánki András tankerületi igazgató megbízásából,
Üdvözlettel,

Szabó Nikolett
tanügy-igazgatási ügyintézõ
Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Fõosztály
Békéscsabai Tankerületi Központ
5600 Békéscsaba, Kiss Ernõ u. 3.
Telefon: +36 66 795 204
[email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstõl védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse errõl az
üzenet küldõjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszerébõl. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Szigeti Viktória

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

Igényeltem pontosan

a kötelezően közzéteendő

közérdekből

nyilvános

adatokat

azaz
- az Info tv. 3.§ (6) pontja szerinti közérdekből nyilvános adatok pontos, hiánytalan, helyes, naprakész, a jogszabályi és szabályzati, szerkezeti,

formai,

tartalmi

követelményeknek megfelelően közzétett, azaz
a szabályzat - melynek URL linkjét megküldte -

1. számú melléklete I. 1-11., II. 1-25., III. 1-8. és 3. számú melléklete 1. I. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. 1., 2. A közérekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, 3. elérhetősége (elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen biztosításával. 4., 5., XI., 3. 3.1. I., II., III., IV., V., 3.2. I., II., III., 3.3. I., II., III., IV., V., VI., VII.

közzétételi egységek
megismerésének
biztosítását,
figyelemmel a szabályzat 8. § (3)-ban foglalt követelményre is,

- a szabályzat 13.§ (2) a) alapján és jogszabályi előírások alapján a Tankerületi Központ vezetői neve, azok munkaköre és nev.nevkukackk.gov.hu munkahelyi elektronikus címe

megismerésének

biztosítását,
és

a közzététel

pontos

helyének (URL) és

idejének

egységenkénti

megadását.

További pontosítás:

Igényelem az

esetleges

megtagadás / elutasítás

és indokai

egységenkénti

közlését.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Szigeti Viktória

Tisztelt Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szabályzatának megfelelően
(13. § (1)) A Tankerületi Központnak – mint közfeladatot ellátó szervnek – lehetővé kell tennie,
hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv.-ben
meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2)
Közérdekből nyilvános adat a Tankerületi Központban
a)
kormánytisztviselő neve,
b) kormánytisztviselő állampolgársága,
c)
a kormánytisztviselőt alkalmazó szerv neve,
d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete,
e)
a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,
f)
a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama,
g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja,
h) címadományozás adatai,
i)
a kormánytisztviselő illetménye.

Adatigénylés

Kérem, szíveskedjen biztosítani
a fenti, 13. § (2) és jogszabály alapján a részleteiben kimásolhatóan, elektronikusan közzétett, közérdekből nyilvános adat megismerését a)- tól i)-ig kormánytisztviselőnként, a teljesítésig terjedő időszakra, részleteiben kimásolható, elektronikus másolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Tisztelt Tankerületi Központ!

Tájékoztatom a NAIH-nak a szerve közadataival kapcsolatos alábbi beadvány benyújtásáról.

“Tisztelt Információszabadság Hatóság!

A Hatóság feladata a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. […]”

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Szabó Nikolett, Békéscsabaii Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Szigeti Viktória!

 

Hivatkozással a Békéscsabai Tankerületi Központhoz 2023. szeptember 1.
napján „Közérdekűadat igénylés – Tankerületi juttatások” tárgyú
elektronikus levélben küldött megkeresésére az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28-31.
§-ai alapján, mellékelten megküldöm a válaszlevelet. 

 

Bánki András tankerületi igazgató megbízásából,

Üdvözlettel,

Szabó Nikolett
tanügy-igazgatási ügyintéző

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
Békéscsabai Tankerületi Központ
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: +36 66 795 204
[email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Adatfelelős!

1.
Közzétett, közérdekből nyilvános adategysége elérési URL-je:

http://kk.gov.hu/download/d/69/13000/BCS...

Közzétett, közérdekből nyilvános adategysége
tartalma:

Közfeladatot ellátó szerv vezetői és a szervezeti egységek vezetőinek adatai
Név: Beosztás: Postacím: Telefon: E-mail cím:
Név: Beosztás: Postacím: Telefon: E-mail cím:
Név: Beosztás: Postacím: Telefon: E-mail cím:
Név: Beosztás: Postacím: Telefon: E-mail cím:
Bánki András
tankerületi igazgató
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 66/795-215 andras.bankikukackk.gov.hu
Andrési Gábor György gazdasági vezető
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 66/795-207 gyorgy.gabor.andresikukackk.gov.hu
dr. Demecs Lívia
szakmai vezető
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 66/795-435 livia.demecskukackk.gov.hu
Monár Erika
humánpolitikai osztályvezető 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
66/795-227 zoltanne.molnarkukackk.gov.hu

Közérdekből nyilvános tényadat:

4 (négy) vezető van a Tankerületi Központban.

2.
Közzétett, közérdekből nyilvános adategysége elérési URL-je:
http://kk.gov.hu/download/0/d1/23000/Fog...

Közzétett, közérdekből nyilvános adategysége
tartalma:
2023. II. negyedév
A Békéscsabai Tankerületi Központ foglalkoztatottainak személyi juttatásaira vonatkozó adatok a 2023.04.01 - 2023.06.30. közötti időszakban
2023.06.30-án a Békéscsabai Tankerületi Központ létszáma: 1935 fő A 2023.04.01 - 2023.06.30. között kifizetett személyi juttatások összege: 2 492 809 795 Ft
Vezetők részére nyújtott juttatások
Juttatások összege
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
228 017 814 Ft
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
332 500 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
18 069 370 Ft
Végkielégítés, jubileumi jutalom
1 586 699 Ft
Béren kívüli juttatások
675 086 Ft
Költségtérítések
1 165 625 Ft
Támogatások
0 Ft
Egyéb személyi juttatások
6 664 339 Ft
Összesen
256 511 433 Ft
Egyéb alkalmazottak részére nyújtott juttatások fajtája és mértéke
Juttatások összege
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2 078 408 775 Ft
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
3 059 846 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
80 878 025 Ft
Végkielégítés, jubileumi jutalom
6 764 994 Ft
Béren kívüli juttatások
6 842 574 Ft
Költségtérítések
15 545 578 Ft
Támogatások
0 Ft
Egyéb személyi juttatások
44 798 570 Ft
Összesen
2 236 298 362 Ft

Közérdekből nyilvános tényadat:

A Tankerületi Központ
4 négy vezetője
havi illetménye 2023. II. negyedévében kerekítve
19 000 000 (tizenkilenc millió) forint.

Köszönöm a közadatokat tartalmazó oldalak helyének közlését egyben közadatigénylésem szíves részbeni teljesítését.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória