Tisztelt Építési és Közlekedési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 2014.01.01. és 2024.04.01. között megvalósult tanuszodák listáját, amely tartalmazza az épületek nevét és címét (település, utca, házszám).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Info (EKM),

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium részére
megküldött levelét megkaptuk.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Üdvözlettel,

Építési és Közlekedési Minisztérium

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Építési és Közlekedési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a 2024. május 6-án benyújtott adatigénylésemet maximum 15 napon belül, legkésőbb 2024. május 21-ig meg kellett volna válaszolniuk.

Kérem, szíveskedjenek teljesíteni törvényi kötelezettségeiket és mielőbb küldjék el részemre a kért adatokat.

Kelt: 2024. június 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Közadat (EKM),

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom:

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem,
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
2014.01.01. és 2024.04.01. között megvalósult tanuszodák jelentős részének
építtetője nem az Építési és Közlekedési Minisztérium vagy valamely
jogelődje volt, ezen beruházások tekintetében a Minisztérium jogelődje, a
BMSK Zrt. beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőrzési feladatokat látott
el.

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy az állami magasépítési beruházások
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény hatálybalépését
követően az építtetői szerepet az újonnan induló beruházásokban a
Minisztérium jogelődje, a BMSK Zrt. látta el, azonban a műszaki
átadás-átvétel lezárásával a Minisztérium, illetve jogelődje a beruházást
birtokba adta az üzemeltetőnek, illetve jogelődjének. A Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése értelmében, az ott megjelölt beruházások esetében
2023.01.01-től a Minisztérium - jogelődjéhez hasonlóan - a már említett
beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőrzési feladatokat látja el,
kizárólagos joggal.

 

Tisztelettel tájékoztatom továbbá, hogy a megvalósult tanuszodák
elnevezései tekintetében tárcánk nem rendelkezik hiteles adatokkal, a
tanuszodák ingatlanainak a házszám kiosztása, illetve a tanuszodákhoz
vezető közterületek elnevezése a beruházások megvalósításakor még nem
került meghatározásra. A Minisztérium kizárólag a tanuszodáknak a
megvalósítás időszakában hatályos helyrajzi számaival rendelkezik, melyek
a [1]https://njt.hu/jogszabaly/2014-141-20-22 linken keresztül elérhetők a
Korm. rendelet I-III. számú mellékleteiben.

 

A fentiek alapján szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 2014.01.01. és
2024.04.01. megvalósult tanuszodák elnevezése és címe tekintetében az Ön
által kért adatokkal tárcánk nem rendelkezik.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16.
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2024. június 18.

 

Tisztelettel:

 

Építési és Közlekedési Minisztérium

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. https://njt.hu/jogszabaly/2014-141-20-22

Tisztelt Építési és Közlekedési Minisztérium!

Köszönöm szépen a részletes választ. Az abban foglaltakra tekintettel az alábbi adatigénylést fogalmazom meg:

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban elküldeni részemre, hogy a "a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről" szóló 141/2014. (IV. 30.) Kormányrendelet I-III. számú mellékleteiben megjelölt tanuszoda-fejlesztések közül melyek valósultak meg 2024.06.30-ig.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin