Tisztelt Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre évenkénti bontásban a 2008.03.01. és 2013.09.25. között kötött nettó ötmillió forintot elérő szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződött partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gulyás Tibor, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Tekintettel arra, hogy a Timpanon Kft a múltban sem rendelkezett szabad élőmunka kapacitással és jelenlegi munkaleterheltsége is jelentős fokú ( városi felújítások, fűtési idényre felkészülés, városközpont rehabilitáció, árváltozásra felkészülés, kintlévőség kezelés, költségosztók elszámolása, jövő évi üzleti tervek összeállítása, stb-stb ), valamint jelzett adatigénye adatmennyisége és annak befoglalt időtartama szerinti összeállítása olyan leterhelést indukál, amely a napi indokolt munkavégzést lehetetlenítené el, tisztelettel kezdeményezek Ön irányában egy személyes találkozást, ahol a részletes igényét kifejtve és konkretizálva egyeztethetnénk azok teljesítésének időbeni ütemezéséről is.
Én Gulyás Tibor ügyvezető vagyok, mobil számom 06-20-2145299. Kérem adja meg elérhetőségét és saját költségem terhére kezdeményezni fogom az Önnek megfelelő időpontra a személyes találkozást. Megtisztelő érdeklődését megköszönve várom szíves visszajelzését. Gulyás Tibor ügyvezető

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Gulyás Tibor!

Köszönöm visszajelzését.
Az Infotv. értelmében 15 napon belül meg kell válaszolniuk közadatigénylésemet, melyet az Ön által fentebb hivatkozott indokokra tekintettel úgy módosítok, hogy nem szükséges évenkénti bontásban elküldeniük a nettó 5 millió forintot elérő szerződések listáját, csupán a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződött partnerek nevét szíveskedjenek feltüntetni rajta.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gulyás Tibor, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

Kérem válaszoljon, fontos-e Önnek amit kér és igényli-e a teljesítést elősegítő személyes találkozást?
Elég ha mobil számot ad, keresni fogom. Bízom benne Ön létező, gondolkodó és érzékeny magyar polgár!
Hálásan köszönöm érdeklődését, segítő szándékát. GT.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Gulyás Tibor!

Mindenekelőtt szeretném megnyugtatni: létező és gondolkodó magyar állampolgár vagyok.

Biztosíthatom róla, hogy fontos nekem, amit közadatigénylésemben kértem. Amire egyébként nem lett volna szükség, így Önöknek sem okozna most gondot és többletmunkát, ha eddig eleget tettek volna annak a kötelezettségnek, ami jogszabály alapján 2009 vége óta terheli Önöket.

"2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2. § (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a (3) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani."

Köszönöm megtisztelő ajánlatát, de úgy vélem a kért adatok így, email útján is könnyedén továbbíthatók, így nem tartom szükségesnek a személyes találkozót.
Illetve adatigénylésemet úgy is teljesíteni tudja, ha törvényi kötelezettségeinek eleget téve a szerződések adatait nyilvánosságra hozza a cég honlapján.

Segítő együttműködését előre is köszönve,

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

2 Melléklet

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Timpanon Kft. request email]>: host mail.timpanonkft.hu[195.228.254.21] said:
554 5.7.1 Mail (m-38020-95638) appears to be unsolicited - Totalscore(55)
over limit(50) - resend with 424242 appended to subject and contact
[email address] for resolution (in reply to end of DATA command)

Otrosinka Tiborné, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

5 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten megküldöm az Ön által két szerződések listáját, egyúttal
tájékoztatom, hogy a nettó 8 MFt feletti, közbeszerzési eljárás köteles
szerződések a cégek honlapjain megtalálhatóak.

 

Üdvözlettel:

 

Otrosinka Tiborné

Barcika Centrum Kft.