Népliget buszállomás parkolója

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Népliget buszállomás földalatti parkolója vonatkozásában:
- az összesen kiépített személygépkocsi parkolóhelyek számát
- ebből: a közforgalmi parkolás előtt - óránkénti fizetés ellenében - szabadon rendelkezésre álló parkolóhelyek számát
- ebből: a konkrét gépjármű számára fenntartott parkolóhelyek számát

A Népliget buszállomás földalatti parkolója vonatkozásában, a konkrét gépjárművek számára fenntartott parkolóhelyek tekintetében:
- a céges szerződő felek nevét tételesen, továbbá amennyiben a rendszámhoz tartozó gépjármű nem magánszemély tulajdonában áll, a gépjármű üzembentartójának nevét
- a megkötött szerződések tételes másolatát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 17.

Üdvözlettel:

Vajda Zoltán

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

Tisztelt Vajda Zoltán!

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.: 01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: Társaság) 2021. augusztus 17-én elektronikus úton érkezett, „Közérdekű adatigénylés - Népliget buszállomás parkolója - VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.” tárgyú közérdekű adatigénylését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint teljesítjük.
Tájékoztatjuk, hogy a Népliget autóbusz-állomás alagsori (mélygarázs) parkolójában összesen 52 darab személygépkocsi parkolására alkalmas férőhely áll rendelkezésre az alábbi bontásban:

Közforgalmú parkolóhelyek:
- 5 darab áll rendelkezésre a közforgalmi parkolás céljára,
- 1 darab motorkerékpár parkolóhely,
- 2 darab e-töltő (ingyenes parkolás, használata a töltés idejére lehetséges),
- 1 darab mozgássérült parkolóhely (ingyenes)

Konkrét gépjárművek részére fenntartott parkolóhelyek:
- 43 darab társasági (rendszámhoz illetve funkcióhoz kötött) használatra fenntartott parkolóhely.

A fentieken túl tájékoztatjuk továbbá, hogy a konkrét gépjárművek részére fenntartott parkolóhelyek mindegyike a VOLÁNBUSZ Zrt. (rendszámhoz illetve funkcióhoz kötött) használatára fenntartott parkolóhely, harmadik személlyel kötött parkolóhely bérleti szerződés nincs hatályban.

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat vitatja, úgy az Info tv. 31.§-ában foglaltak alapján jelen döntés kézhez vételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., +36-1-354-6000). Lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail cím: [email address], honlap: www.naih.hu) bejelentéssel élni a hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, ilyen esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken: https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

Üdvözlettel,

VOLÁNBUSZ Zrt.
Kommunikációs Igazgatóság
1091 Budapest, Üllői út 131.
[email address]
           

idézett részek megjelenítése