Nemzetközi jogsegély szélsőséges oldalak kapcsán

Az igénylést elutasította a(z) Legfőbb Ügyészség.

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2006 és 2014 között az ügyészség hány esetben fordult az 1997. évi LX. törvény alapján az Egyesült Államok hatóságaihoz az alábbi internetes oldalakon közzétett tartalom kapcsán a magyar hatóságok által folytatott büntetőeljárás keretében az Egyesült Államokban foganatosítandó nyomozati lépések megtétele érdekében. Kérem a megkeresések számát Btk. paragrafus szerinti bontásban szíveskedjenek feltüntetni, illetve jelezzék, hogy az adott paragrafushoz kapcsolódóan hány esetben került sor a jogsegélykérés teljesítésére, ill. megtagadására az Egyesült Államok hatóságai által.

Az érintett weboldalak: kuruc.info, deres.tv, szentkoronaradio.com

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 17.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Dombos Tamás hozzászólt ()

Emailben az alábbi választ kaptam:

Legfőbb Ügyészség
Kabinet
Adatvédelmi és Biztonsági Osztály
1055 Budapest, Markó utca 16. • 1372 Budapest, Pf. 438.
Telefon: (1) 354-5629, • Fax: (1) 354-5620 • E-mail: [email protected]

Ig. 71/2014. Legf. Ü. szám

DOMBOS TAMÁS úrnak

Háttér Társaság
[email protected]

B u d a p e s t

Tisztelt Dombos Tamás Úr!

A Legfőbb Ügyészségnek 2014. június 18. napján elektronikus úton, közérdekű adatigénylés tárgyában megküldött kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Kérelmében a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1997. évi LX. törvényre hivatkozva kérte a tájékoztatást a tekintetben, hogy az ügyészség – az Ön által megjelölt weboldalakon található írásos anyagokkal kapcsolatban – hány alkalommal fordult az Amerikai Egyesült Államok hatóságaihoz bűnügyi jogsegélyért az általa folytatott büntetőeljárások keretében.

A hivatkozott Szerződés 1. Cikke rendelkezik a jogsegélynyújtási kötelezettség terjedelméről, mely szerint a Szerződő Felek a szerződés rendelkezéseinek megfelelően kölcsönösen jogsegélyt nyújtanak egymásnak a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával kapcsolatban és a büntető ügyekkel kapcsolatos ügyészi és bírósági eljárásokban.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5. pontja az alábbi módon határozza meg a közérdekű adatok körét:
„közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.”

A fentiekre és arra figyelemmel, hogy büntetőeljárás körébe tartozó adatok kiadását kéri, a megkeresés – a rendelkezésre álló adatok alapján – a kért formában nem teljesíthető, mint közérdekű adatigénylés. A kérelemben megjelölt adatok nem tartoznak a közérdekű adatok körébe, azok megismerhetőségére a Be. szabályai az irányadók. Amennyiben Be. vonatkozó rendelkezései alapján jogosult megismerni a kért adatokat, akkor kérelmének pontosításával, a konkrét büntetőeljárásnak, a megismerhetőség jogcímének és a kért adatok körének egyértelmű megjelölésével teheti ezt meg.

Amennyiben további kérdése lenne a benyújtott kérelmével, illetve annak pontosításával kapcsolatban kérem, a fenti elérhetőségeken szíveskedjék megkeresni.

Budapest, 2014. június 26.

Tisztelettel:

dr. Katona Attila s.k.
osztályvezető ügyész