"Nem várt környezetvédelmi kötelezettség teljesítése"

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2021. évben kötött szerződéseik listájában szereplő, "Nem várt környezetvédelmi kötelezettség teljesítése" tárgyú, AGRUNIVER HOLDING Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződést és annak valamennyi mellékletét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 8.

Üdvözlettel:

Ács János

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésére, - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") 29. § (1) bekezdése alapján - szíves tájékoztatására mellékelten küldjük az igényelt vállalkozási keretszerződést és annak mellékleteit, a 2. sz. melléklet kivételével.

A vállalkozási keretszerződés 2. sz. mellékletével kapcsolatban szíves tájékoztatására jelezzük, hogy annak tartalma üzleti titok, különös figyelemmel arra, hogy az Agruniver Holding Kft. üzleti működésével kapcsolatos olyan adatokat tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetve harmadik féllel való megosztása az Agruniver Holding Kft-nek aránytalan gazdasági, üzleti sérelmet okozna, így ezen adatok kiadására a MÁV Zrt. nem jogosult.

A 2. sz. melléklet az Agruniver Holding Kft. csaknem valamennyi olyan résztevékenységre kiterjed, amit a Társaság környezetvédelmi szolgáltatásnyújtás keretében megvalósít. Ezen részfeladatokra vonatkozó egységárak ismeretében a Társaság versenytársai nem csak egy adott szerződésre, hanem valamennyi olyan közbeszerzési és beszerzési eljárás tárgyát képező szerződéses feladatra vonhatnak le következtetést, amelyek részben vagy egészben ezekre a feladatokra épülnek. Abban az esetben, ha ezen információk az Agruniver Holding Kft. versenytársainak a tudomására jutna, az hosszú időre hátrányosan befolyásolná a Társaság szereplését a beszerzési és közbeszerzési eljárásokban, továbbá jelentős versenyhátrányt eredményezne a számára.

Szíves tájékoztatására jelezzük, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.

A fentieken túlmenően szíves tájékoztatására jelezzük azt is, hogy az Infotv. rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése