Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön B. Klaudia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány ív érkezett vissza, hány volt érvénytelenül kitöltve vagy üresen hagyva, hiszen ezek az adatok nem egyeznek meg a ténytanúsítvány jegyzőkönyvében közzétett számok a hivatalos honlapra feltöltött számokkal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 11.

Üdvözlettel:
Burinda Klaudia

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/37/4 (2024)

 

 

 

Burinda Klaudia

[FOI #24873 email]

 

Tisztelt Címzett!

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda részére 2024.05.11-én 15:46 perckor,
2024.05.11-én 15:50 perckor és 2024.05.11-én 16:11 perckor küldött
adatigényléseivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Adatigényléseit a következők szerint fogalmazta meg: 

 

15:46 és 15:50 perckor:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
hány ív érkezett vissza, hány volt érvénytelenül kitöltve vagy üresen
hagyva, hiszen ezek az adatok nem egyeznek meg a ténytanúsítvány
jegyzőkönyvében közzétett számok a hivatalos honlapra feltöltött
számokkal.”

 

16:11 perckor:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
2024-es évi nemzeti konzultációra visszaérkezett ívek közül hány volt
érvénytelenül kitöltve vagy üresen hagyva, hiszen a ténytanúsítvány
jegyzőkönyvében közzétett számok nem egyeznek meg a hivatalos honlapra
feltöltött számokkal.”

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a
[1]https://kormany.hu/a-szuverenitasunk-ved...
honlapon (a továbbiakban: honlap) feltöltésre került közjegyzői
ténytanúsítványok alapján az online kitöltött kérdőívek (238.650 db) és
papír alapon kitöltött kérdőívek (1.306.978 db) száma mindösszesen
1.545.628 db volt, mely szám egyezik a honlapon közzétett információval,
így az Ön által jelzett ellentmondás nem áll fenn.

 

Jelezzük, hogy a papír alapú kérdőívekre vonatkozó közjegyzői
ténytanúsítványban szereplő 1.306.978 db kérdőívből 67 db kiértékelésre
alkalmatlan volt.

 

Ezt meghaladóan az adatigényléseiben kért további adatok a honlap, és az
ott feltöltésre került közjegyzői ténytanúsítványok adatai alapján
meghatározhatóak.  

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük el.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön B. Klaudia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.