Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön illes barbara piroska, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
illes barbara piroska

Tisztelt Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1)

34/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy megvásárolja a Nagytarcsa 444 hrsz.-ú ingatlant a kialkudott 82 000 000 Ft, azaz nyolcvankétmillió forint vételáron.

Az ingatlan vételárát a költségvetésben tervezni kell.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, valamint a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 1.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

határozathoz kapcsolódó szerződéseket, előterjesztést és értékbecslést

2)

2022-2023 évben , Nagytarcsa Község Önkormányzata és Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal által kötött ügyvédi szerződéseket és kapcsolódó kifizetési összegeket tételenkénti bontásban

3)

2022 július 10 - 2023. június 30 közötti, Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-nek átutalt összegeket és jogcímeit - tételenkénti bontásban

4)

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal összesített létszám és teljes, összesített személyi juttatások adatait 2023 első félévére - havi bontásban

5)

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzőének pontos nevét, elérhetőségeit és a hivatalba lépésének dátumát

6)

minden olyan pályázati szerződést és azokhoz kapcsolódó összes dokumentációt és pályázati elszámolást, melyekre 2022.07.10 után kifizetés történt függetlenül annak alap dátumától

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 29.

Üdvözlettel:

Illés Barbara Piroska

Jegyző, Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Illés Barbara Piroska!

Lenti közérdekű adatigénylése tárgyában, jelen levelemhez mellékletként csatolva megküldöm tájékoztatásomat az adatszolgáltatás teljesítési határidejének meghosszabbítása tárgyában.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Tisztelettel:

dr. Kuji Eszter
jegyző

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
+36 70 387 4575

idézett részek megjelenítése

Pataki Ágnes, Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Illés Barbara Piroska!

 

Lenti közérdekű adatigénylése tárgyában, jelen levelemhez mellékletként
csatolva megküldöm adatszolgáltatásunkat.

Tekintettel arra, hogy több, nagy terjedelmű fájlt kell Önnek megküldenem,
egy e-mail mellékleteként ezt nem tudom megtenni, mivel a csatolható
adatmennyiség méretkorlátos. Ezért jelen küldeményemet követően több,
sorszámozott e-mailben, azok mellékleteiként bocsátom rendelkezésére a
kért közérdekű adatokat.

 

Kérem tájékoztatásom és adatszolgáltatásom szíves elfogadását!

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kuji Eszter

jegyző

 

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

+36 70 387 4575

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Pataki Ágnes, Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

Tisztelt Illés Barbara Piroska!

 

Közérdekű adatigénylése tárgyában, jelen levelemhez mellékletként csatolva
megküldöm 2. témakörhöz kapcsolódó adatszolgáltatásunkat.

 

 

Kérem tájékoztatásom és adatszolgáltatásom szíves elfogadását!

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kuji Eszter

jegyző

 

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

+36 70 387 4575

 

 

Pataki Ágnes, Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Illés Barbara Piroska!

 

Közérdekű adatigénylése tárgyában, jelen levelemhez mellékletként csatolva
megküldöm 3. és 4. témakörhöz kapcsolódó adatszolgáltatásunkat.

 

 

Kérem tájékoztatásom és adatszolgáltatásom szíves elfogadását!

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kuji Eszter

jegyző

 

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

+36 70 387 4575

 

 

Pataki Ágnes, Nagytarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

Tisztelt Illés Barbara Piroska!

 

Közérdekű adatigénylése tárgyában, jelen levelemhez mellékletként csatolva
megküldöm 6.  témakörhöz kapcsolódó adatszolgáltatásunkat.

 

 

Kérem tájékoztatásom és adatszolgáltatásom szíves elfogadását!

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kuji Eszter

jegyző

 

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

+36 70 387 4575

 

 

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön illes barbara piroska, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.