Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az 1550/2017. (VIII. 18.) Kormányhatározat a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről 1. mellékletének táblázatában a 15. sorban , A,B,C,D és E oszlopokban

"Dunakanyar kiemelt fejlesztési térség(Térség),
Nagymaros (Helyszín),
Nagymaros turisztikai attraktivitásának fejlesztése
(Fejlesztés típusa),
a nagymarosi Duna-part környezetének fejlesztése
(Fejlesztési téma),
1 (Támogatási igény (Mrd Ft))"

meghatározott fejlesztésre
a Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által benyújtott
előzetes megvalósíthatósági tanulmányt."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 12.

Üdvözlettel:
Zsendovits Ábel

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Zsendovits Ábel Úr!

 

2019. július 12. napján érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A közérdekű adatigénylés tárgya a Dunakanyar kiemelt turisztikai
fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó
egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1.
számú melléklet 15. sorában meghatározott "Dunakanyar kiemelt fejlesztési
térség (Térség), Nagymaros (Helyszín), Nagymaros turisztikai
attraktivitásának fejlesztése (Fejlesztés típusa), a nagymarosi Duna-part
környezetének fejlesztése (Fejlesztési téma), 1 (Támogatási igény (Mrd
Ft))" fejlesztéssel kapcsolatban Nagymaros Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala által benyújtott előzetes megvalósíthatósági
tanulmány.

A nagymarosi Duna-part környezetének fejlesztése projekttel összefüggésben
Nagymaros Város Önkormányzata a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt.-vel (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23) áll támogatási
jogviszonyban, erre tekintettel kérem, hogy a közérdekű adatigényléssel
kapcsolatban szíveskedjen a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zrt.-hez fordulni.

 

Tisztelettel:

 

  
   [2]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG 
[1]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia...    Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23. 
   E-mail: 
[3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

References

Visible links
2. https://mtu.gov.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]