Műszaki meghibásodások listája

Az igénylés sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2020. június 1-jéig visszamenőleg az összes, BKK által megrendelt, közösségi közlekedési szolgáltatást teljesítő (kivéve a metróvonalakon közlekedő) járművek műszaki hibájából eredő, MJZ és MJN zavarkódú zavar ForTe rendszerben tárolt…
– sorszámát
– zavarkódját (MJZ vagy MJN)
– bekövetkezésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
– bekövetkezésének pontos helyszínét (pl.: Mártírok útja / Határ út)
– által érintett jármű forgalmi számát (pl.: 32)
– által érintett viszonylat ForTe-azonosítóját (pl.: 4750),
– által érintett jármű rendszámát vagy pályaszámát (pl.: T0226),
– által érintett jármű telephelyének azonosítóját (pl.: AVTA),
– a műszaki hiba jellegét (pl. ajtó),
– ’megjegyzés’ rovatának teljes tartalmát, mely általában tartalmazza a forgalmi zavar…
a) pontos, részletes okát (pl.: a motor letilt / maximum 15-tel tud menni / a sínfék gyakran magától befog / fűtéshiba / nincs ajtójelzés / leszakadt a plafon / nincs levegő)
b) miatt hozott forgalomszervezési döntés(eke)t, intézkedés(eke)t (pl.: operatív indítás / üresen átküldve)
c) miatt forgalomba álló cserejárművet biztosító egység megnevezését; a cserejármű azonosítóját, illetve forgalomba állásának pontos helyszínét (pl.: a telephely cserekocsit küld Kőbánya-Kispest M-hez: MUM645 / Kőbánya-Kispest KT (NAY-271) pótolta a Vas Gereben utcától)
d) miatt hozott járművezetői döntés(eke)t, intézkedés(eke)t (pl.: utasokat leszállította / szükségmenet üzemmódban kocsiszínbe megy)
e) által képzett akadály kezdetének és befejezésének pontos időpontját, amennyiben akadályt képzett (pl.: akadályt képzett 12:33–13:41-ig)
f) egyéb megjegyzéseit (pl.: az áramtalanítást követően megszűnt a hiba / végállomáson javítva / szerelő javította).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 28.

Üdvözlettel:

Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0019259/2020 

Közlekedő Tömeg Egyesület

Szalay Áron

[1][FOI #15391 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Szalay Áron!

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a BKK Zrt.-hez 2020. július 28-án
érkezett, a műszaki meghibásodásokat érintő kérdéseket tartalmazó
elektronikus levelére adandó válaszunk megküldésének határidejét 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

A válaszadásig kérjük további szíves türelmét, valamint tájékoztatásunk
tudomásul vételét!

 

Budapest, 2020. augusztus 12.

                                   

Tisztelettel:

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #15391 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0019259/2020

Közlekedő Tömeg Egyesület

Szalay Áron

[1][FOI #15391 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Szalay Áron!

 

Társaságunkhoz 2020. július 28-án érkezett „Műszaki meghibásodások
listája” tárgyú adatigénylésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy a
levelünkhöz csatolt táblázat tartalmazza a jelenleg rendelkezésünkre álló
adatokat.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-4205-2/2012/V.
számú határozata értelmében „tekintettel arra, hogy az adat megismerésére
vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi, az adatkezelő
nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért
adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok
tekintetében kell a törvény szabályi szerint biztosítania. Ha egy adat,
információ nincs az adatkezelő kezelésében, illetve a kért adatot nem
állították elő, akkor az adatkezelő az adatkérés teljesítésére nem
kötelezhető”.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2020. augusztus 18.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #15391 email]
2. https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Füzesi Krisztina!

A csatolt fájl hibás, az adatok nem jeleníthetőek meg. Hibaüzenet: "Szabálytalan karakter a minősített névben. 2. sor, 494458 oszlop." Legyenek szívesek a táblázatot ismét feltölteni.

Köszönettel:

Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0019259/2020 

Közlekedő Tömeg Egyesület

Szalay Áron

[1][FOI #15391 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Szalay Áron!

 

Társaságunkhoz 2020. augusztus 18-án érkezett elektronikus levelére
hivatkozva jelen levelünk csatolmányaként megküldjük Önnek a javított
excel fájlt. 

 

A kellemetlenségért szíves elnézését kérjük.

 

Budapest, 2020. augusztus 28.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #15391 email]
2. https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/