Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Beke Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Szegedi Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy mint munkáltatói jogkör gyakorló szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

hogy dr. Csala Ildikó (jelenben ügyvéd [KASZ: 36072293], a Szegedi Járásbíróság előtt folyamatban volt 15.B.541/2022. számú ügyben a vádlott meghatalmazott képviselőjével azonos személy) a Tisztelt Törvényszéken és/vagy járásbíróságain, így különösen a Szegedi Járásbíróságon munkavégzést vagy azzal egy tekintet alá eső tevékenységet a múltban mely kezdő és záró időpontok között, milyen beosztásban fejtett ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 6.

Üdvözlettel:

Beke Miklós

Szegedi Törvényszék Elnökhelyettese,

1 Melléklet

Tisztelt Beke Miklós!

 

Mellékelten megküldöm a 2024.El.IV.H.18/4. számú levelem.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kőrösi Gábor

a törvényszék elnökhelyettese

Szegedi Törvényszék Elnökhelyettese,

1 Melléklet

Tisztelt Beke Miklós!

 

Mellékelten megküldöm a 2024.El.IV.H.20/2. számú levelem.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kőrösi Gábor

a törvényszék elnökhelyettese

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Beke Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.