Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetőjének és helyettesének 2013. december havi illetménye

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Budapest Főváros Kormányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetőjének és vezető-helyettesének
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 136.
§ (3) bekezdése szerinti 2013. év december havi
illetmény összegéről szóló tájékoztatást, mely adatok ugyanezen tv.
179. § i.) pontja alapján közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 6.

Üdvözlettel:

Molnár János

Kiss Anikó, dr.,

Tisztelt Molnár János Úr!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 136. § (3) bekezdésének értelmében

"A regionális államigazgatási szerv, valamint a megyei, fővárosi kormányhivatal szakigazgatási szerve
a) vezetőjének illetményét az államigazgatási szervet közvetlenül irányító vagy felügyelő miniszter, ennek hiányában a kinevezési jogkör gyakorlója - a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter egyetértésével - legfeljebb az illetményalap huszonkétszeresében,
b) vezető-helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója legfeljebb az illetményalap tizenhétszeresében,
a szervezet feladat- és hatásköreinek, létszámának, valamint az általa vezetett szervezeti egységek számának figyelembevételével állapítja meg."

A fenti törvényi keretek alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv vezetőjének illetménye, a költségvetési törvényben megállapított illetményalap (38.650.-Ft) és 15,523 szorzó figyelembevételével 600.000.-Ft.
A Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv munkavédelmi igazgató-helyettesének illetménye 12,419 szorzó figyelembe vételével 480.000.-Ft, a munkaügyi igazgató-helyettes illetménye 12,936 szorzó figyelembe vételével 500.000.-Ft.

Tisztelettel:

Dr. Kiss Anikó
Budapest Főváros Kormányhivatala
Humánpolitikai Főosztály
főosztályvezető
tel: 288-5373

idézett részek megjelenítése