Munkáltató számára küldött hamis és elkésett Szochó igazolások száma

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket:

A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
a NAV igazolásűnak birtokában érvényesítheti a kifizető (munkáltató). Arra azonban a jogalkotó nem gondolt, hogy a NAV hamis igazolásokat fog kiküldeni, valamikor pedig még azt is késve, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjához képest (Szochó tv. 13.§ (5)). Az adóhatóság az agyonbonyolított és adattartalmában zavaros T1041-es nyomtatványok beküldött adatai mellett természetesen minden eszközzel rendelkezik, hogy fellépjen a foglalkoztató ellen, szűrje és javíttassa a hibás adatokat, de jól láthatóan erre az adóhatóság csak elvétve hajlandó. Kérem, hogy a válaszukban mellőzzék az ezzel kapcsolatos magyarázkodást, vagy a mundér becsületének hamis védelmét, mert az adatiénylés nem a vita helye. Mindezekért kérem, hogy az állami adóhatóság szolgáltassan adatot arra vonatkozóan, hogy a munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezményről

- hány igazolás késett 2018-ban
- hány igazolás késett 2019-ben
- hány igazolás késett 2020-ban, illetve
- hány igazolás volt hamis 2018-ban
- hány igazolás volt hamis 2019-ben
- hány igazolás volt hamis 2020-ban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 10.

Üdvözlettel:

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ruszin Zsolt részére

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban. NAV), mellyel kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

• Késett és hamis igazolások száma 2018-ban – a) és d) pontok

A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény jogintézményét a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. tv. (Szoho tv.) vezette be, amely 2019. január 1-jén lépett hatályba. Ezért az adatigénylésének a), illetve d) pontjában foglaltak nem értelmezhetők, tekintettel arra, hogy a NAV ilyen igazolásokat 2018-ban nem állított ki.

• Hamis igazolások száma 2019. és 2020. évben – e) és f) pontok

A Szocho tv. 11. § (2) bekezdése alapján munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a Tbj. szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonnyal.

A NAV az igazolásokat a nyilvántartásaiban rendelkezésére álló adatok alapján, a jogszabályban meghatározott hatáskör gyakorlása során adja ki, hamis igazolásokat nem készít, így értelemszerűen ilyen adatok nem állnak rendelkezésre.

Ha az ügyfélnek meghamisított igazolás felhasználásáról van tudomása, illetve véleménye szerint egyes munkáltatók hamis igazolások alapján vettek igénybe adókedvezményt, akkor – konkrét adatok megadásával – részletes vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti a NAV-nál.

• Késett igazolások száma 2019. és 2020. évben – b) és c) pontok

A közérdekű adatok megismeréséhez való jog alapvető szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza.

Az Infotv. 3. § 5. pontja alapján közérdekű adat: „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”.

Az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A 13/2019. (IV.8.) AB határozat alapján akkor van az adat a közfeladatot ellátó szerv kezelésében, ha az rögzített formában azonnal rendelkezésre áll.

"Az egyébként kezelt (például tárolt) adatok kikeresésétől elkülönítendő az az eset, amikor az adatigénylés már nem egy konkrét, egyszerűen vagy többletmunkával kikereshető, a közfeladathoz kapcsolódó adatra vagy adatsorra irányul, hanem arra, hogy az adatkezelő a rögzítetteken kívül új adatokat szerezzen be, gyűjtsön, vagy az általa egyébként kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adatot (statisztikát, kimutatást), esetleg az adatokat magyarázó anyagokat állítson elő, vagy az adatokból következtetéseket vonjon le .... Ehhez hasonlóan az egyébként megismerhető, hozzáférhető vagy közzétett adatokból történő, meghatározott szempont vagy szempontok szerint szűrt, új adatsor létrehozására sem köteles az adatkezelő."
"Ez azt jelenti, hogy az adatkezelő kizárólag a létező, bármilyen módon rögzített és ténylegesen a kezelésében lévő közérdekű/közérdekből nyilvános adato(ka)t köteles kiadni. Adat-előállítási kötelezettség azonban nem következik az Alaptörvényből."

"... ismét hangsúlyozza az Alkotmánybíróság azt is, hogy az adatkezelő nem köteles adatgyűjtésre, illetve az általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására."

Arra vonatkozó adat, hogy a 2019. év 2020. évben hány darab Szocho tv. szerinti munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás késett, jelenleg nem áll a NAV rendelkezésére.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2021. április 26.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal