Munkabeszüntetések száma a tankerületben?

Az igénylést elutasította a(z) Debreceni Tankerületi Központ.

Tisztelt Debreceni Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azon egységek (nap, munkanap, tanítási nap, óra, munkaóra, tanóra, foglalkozás vagy egyéb mértékegység) számát, amikor mukkáltatottja saját akaratából nem vette fel a munkát, távol maradt a munkából, a munkafelvételt megtagadta, a munkát beszüntette, és amelyeket a munkáltató tudomásul vett a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig, intézményenként és munkabeszüntetőnként, munkamegtagadónként személyes adatok nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 28.

Üdvözlettel:

Kiss László

Makai Krisztina Dr., Debreceni Tankerületi Központ

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm a Debreceni Tankerületi Központ részére 2023. március
28. napján elektronikus levélben küldött megkeresésére a Debreceni
Tankerületi Központ válaszát.

 

Tisztelettel: Dr. Vántus András Istvánné szakmai vezető, tankerületi
igazgató h. megbízásából

 

[1]email_alairas_emblema Dr. Makai Krisztina
jogi referens

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
Debreceni Tankerületi Központ
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

[2][email address]

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

A közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, a Klebelsberg Központ által ellenőrzött és jóváhagyott, hatályos szabályzata 16. § (5) alapján ha a kérelmezett adatot nem a TK kezeli, az adatközlő haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül megküldi a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet
az illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-d,
erről az adatigénylőt egyidejűleg értesíti. Itt a KIMitTudon.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az
azon egységek (nap, munkanap, tanítási nap, óra, munkaóra, tanóra, foglalkozás vagy egyéb mértékegység) számát, amikor az az illetékes szervekben: https://kk.gov.hu/intezmenyeink-d foglalkoztatott személy saját akaratából nem vette fel a munkát, távol maradt a munkából, a munkafelvételt megtagadta, a munkát beszüntette, és amely adatokat a Debreceni TK nem tart nyilván, nem kezel, nem tud egyszerű művelettel sem előállítani, a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig, intézményenként és munkabeszüntetőnként, munkamegtagadónként, személyes adatok nélkül,

közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmem haladékalan megküldéséről szóló
1.) értesítését,
2.) vagy azt a tényt, hogy közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmemet illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-d nem küldte meg,
továbbá a
3.) szabályzatában
a) adatközlőnek,
b) adatfelelősnek (szervezeti egység vezetője),
c) adatfeldolgozónak (akit a tankerületi igazgató jelöl ki a 6.§ (3) szerint),
d) a honlap üzemeltetőnek meghatározott
személy (jogi, természetes személy, vagy jogi személy egysége, annak természetes személy felelőse, vezetője, vagy képviselője) nevét,
ha azt a Tankerületi Központ Igazgatója ismeri, kezeli.

Üdvözlettel:

Kiss László

Asztalos Zsuzsa dr., Debreceni Tankerületi Központ

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a Debreceni Tankerületi Központhoz (a továbbiakban:
Tankerületi Központ) 2023. május 5. napján benyújtott „Válasz közérdekű
adatigénylésre - Debreceni Tankerületi Központ” tárgyú elektronikus
levélben küldött megkeresésével összefüggésben az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28-31. §-a alapján az alábbiakról
tájékoztatom:

 

Az 1.) és 2.) pontban megjelölt adatok nem tartoznak az Infotv. 3. § 5.
pontjában meghatározott közérdekű adat fogalmi körébe.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a Tankerületi Központnak az Infotv.
rendelkezései alapján más szervhez történő áttételi kötelezettsége
nincsen.

 

A 3.) pontban megjelölt adatkörrel összefüggésben tájékoztatom, hogy a
Tankerületi Központ vonatkozásában a közérdekű adatok és a közérdekből
nyilvános adatok a Tankerületi Központ honlapján
(http://kk.gov.hu/debrecen) megismerhetőek.

 

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.) fordulhat.

 

Az Infotv. 31. § (1), (3) és (5) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló,
vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint
meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A per a járásbíróság
hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság
illetékes.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel: Dr. Vántus András Istvánné szakmai vezető, tankerületi
igazgató h. megbízásából

 

[1]email_alairas_emblema dr. Asztalos Zsuzsa
jogi osztályvezető

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
Debreceni Tankerületi Központ
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Telefon: +36 52 550 283
[2][email address]

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Adatfelelős!

Dr. Vántus András Istvánné szakmai vezető, tankerületi igazgató h. megbízásából dr. Asztalos Zsuzsa jogi osztályvezető válaszából köszönettel tudomásul vettem a tankerületi központ szabálysértése tényét.

Továbbá, válasza és szabályszegése az alábbi, közérdekből nyilvános adatigénylésre, pontosított adatigénylésre kényszerít:

Kérem, a TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT lehető legrövidebb időn belül küldje meg a válaszban hivatkozott törvény vonatkozó előírásainak megfelelően, azaz például
részleteiben kimásolhatóan elektronikusan közzétett
1.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzatát, és
2.) Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatát

RÉSZLETEIBEN IS KIMÁSOLHATÓ, ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Üdvözlettel:
Kiss László

Makai Krisztina Dr., Debreceni Tankerületi Központ

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm a Debreceni Tankerületi Központ részére 2023. május 24.
napján elektronikus levélben küldött megkeresésére a Debreceni Tankerületi
Központ válaszát.

 

Tisztelettel: Dr. Vántus András Istvánné szakmai vezető, tankerületi
igazgató h. megbízásából

 

[1]email_alairas_emblema Dr. Makai Krisztina
jogi referens

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
Debreceni Tankerületi Központ
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

[2][email address]

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Közzétevő!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a joggal való visszaélést törvény tiltja. Ha direkt vagy indirekt utasításra / elvárásra tette - amit Önnek tudnia kell, az utasító és Ön is felelősségre vonható.
Önnek jogában áll, amit tett, (a joga: teljesítheti forrás megjelölésével a közzétett adat igénylését). Ezzel a jogával él vissza.

Kötelessége is volt és van a törvényben: köteles úgy közzétenni, hogy részleteiben másolható a közadat, és köteles az adatigénylést úgy teljesíteni, ahogy az adatigénylő kívánja, ha az Önnek nem ütközik nagy nehézségbe. Vitathatatlanul nem ütközhet nehézségbe az, ha a kötelezően másolható formában közzétett dokumentumot ugyanígy küldi meg az adatigénylőnek.

Várom a belső vizsgálatot és a törvény tudomásulvétele esetén a törvénysértés megszüntetését, a másolatok megküldését vagy feltöltését.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a törvényben meghatározott, a köznevelési intézményeket érintő SZTRÁJK vonatkozásában KÖZZÉTETT ÉS NEM KÖZZÉTETT minden INFORMÁCIÓT, ADATOT ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN a
2021 - 2023. év időszakra vonatkozóan az adatigénylés teljesítéséig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Üdvözlettel:

Kiss László

Makai Krisztina Dr., Debreceni Tankerületi Központ

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm a Debreceni Tankerületi Központ részére 2023. június
10. napján elektronikus levélben küldött megkeresésére a Debreceni
Tankerületi Központ válaszát.

 

Tisztelettel: Dr. Vántus András Istvánné szakmai vezető, tankerületi
igazgató h. megbízásából

 

[1]email_alairas_emblema Dr. Makai Krisztina
jogi referens

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
Debreceni Tankerületi Központ
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

[2][email address]

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Tankerületi Központ!

A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
A közzétételre kötelezett szerv tevékenységéhez kapcsolódóan a törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik. Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adatokon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is.
Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről. A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja meg. Az elektronikusan közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli. A meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is. A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól. A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek (a továbbiakban: a felületen közzétételre kötelezettek) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és a 33. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető – a gépi olvashatóságot, a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé tevő – Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: felület) kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik. (2) A felületen közzétételre kötelezettek a felületen az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósulóan a) nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások – kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond –,
b) árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések – kivéve a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések –, c) nem alapfeladataik ellátására – így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre – fordított kifizetések adatait teszik közzé. (3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a felületen közzétételre kötelezettek – a felhasznált hazai és európai uniós forrás arányának feltüntetése mellett – az alábbi bontásban teszik közzé:
a) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben
aa) a szerződés megnevezése (típusa), a kedvezményezett neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a támogatás tárgya, és a támogatási program megvalósítási helye, kezdő és záró, illetve – amennyiben megtörtént – a kifizetés időpontja, a támogatás összege és pénzneme, valamint
ab) a 2. mellékletben meghatározott, az Európai Unió kötelező jogi aktusa hatálya alá tartozó állami támogatás esetén – az aa) alponton túlmenően – a kedvezményezett besorolása, a támogatás felhasználásával érintett tevékenység szakágazati besorolása (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása), a támogatás formájának megjelölése, odaítélésének napja, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti támogatási kategória megjelölése, a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben
ba) a szerződés megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő fél vagy felek neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a szerződés tárgya és értéke, a szerződés teljesítésének helye, kezdő időpontja, határozott időtartam esetében annak záró időpontja, valamint
bb) közbeszerzés vagy beszerzési eljárás esetén – a ba) alponton túlmenően – az ajánlattevő (ajánlattevők) neve, a Kbt. szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben rögzített, az eljárás egyedi azonosítója (EKR azonosító) az arra mutató hivatkozással együtt, a nevesített alvállalkozó (alvállalkozók) neve, illetve – amennyiben annak díja meghatározott – annak összege (összegei), valamint annak megjelölése, ha a közbeszerzés vagy beszerzés – beleértve a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzéseket is – részben vagy egészben európai uniós forrás felhasználásával valósul meg.
(4) A (2) bekezdés b) pontja tekintetében a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján a közzétételre kötelezett a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. A rendelet hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervekre (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szervek) terjed ki, kivéve azon országos vagy térségi feladatot ellátó közoktatási intézményeket, amelyek az Infotv. szerinti közzétételi kötelezettségüknek az Infotv. 33. §-ának (4) bekezdésében foglalt módon tesznek eleget.
A rendelet meghatározza a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre (a továbbiakban: közzétételi egység) vonatkozó előírásokat. A közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is. Az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. Amennyiben az adatközlő más adatfelelőstől származó adatot tesz közzé, a jegyzéket adatfelelősönkénti tagolásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során legalább a 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni, és nem lehet a 2. melléklet szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni. A (2) bekezdésben és a közzétételi lista által meghatározott keretek között a közzétételi egységet előállító adatfelelős vagy - az egymás közti feladatmegosztástól függően - adatközlő az áttekinthetőség szempontját figyelembe véve maga határozza meg, hogy az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatokat hány önálló adatállományban jeleníti meg. A közzétételi egységekben fel kell tüntetni: a) a legutóbbi módosítás idejét, b) ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást, c) archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat. Ha az adatközlő a közzétételi listák szerinti adatokat az e rendeletben meghatározottaktól eltérő módon is közzéteszi, biztosítania kell az e rendelet szerinti és az eltérő módon közzétett adatok teljes egyezőségét.

A jegyzék 2. § (2) bekezdése szerinti tagolása
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.7 Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.3 Működés
A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Hivatalos név (teljes név)
2. Székhely
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcím A közvetlen elérés biztosításával.
7. A honlap URL-je
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
10. Az ügyfélfogadás rendje Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A szerv által alapított költségvetési szerv adatait külön közzétételi egységben kell közzétenni.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A honlap közvetlen elérésének biztosításával.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Ülésenkénti bontásban.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A döntések elérhetőségének biztosításával.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Döntésenkénti bontásban.
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben.
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Évenkénti bontásban.
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolónként.
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Beszámolónként.
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Adatigénylés

Kérem, szíveskedjen megismerhetővé tenni a kötelezően közzéteendő közérdekű adatait, melyeket internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen tesz hozzáférhetővé jelen, 2023. július 31-i közadatigénylésre 2023. augusztus 1-én vagy azt követően, a legutóbbi módosítás 2023. augusztus 1-i vagy azt követő dátumával együtt, a
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján úgy, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra, és az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó, legalább a 2. melléklet szerinti közadatokat.

Segítő együttműködését előre köszönöm.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Debreceni Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023. július 31-én hozzáférhető közzétett adatai közül azokat, amelyeket az alábbi "Közérdekű adatok" nem tartalmazza, részleteiben is kimásolható elektronikus másolatban.

"Közérdekű adatok" 2023. július 31-én itt: https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-d

Közérdekű adatok

Költségvetési szerv
Hivatalos neve: Debreceni Tankerületi Központ
Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Postai címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Telefonszáma: +36 52 550 205
Mobiltelefonszáma: +36 30 626 5998
Elektronikus levélcíme: [email address]
Ügyfélfogadás
Dr. Sári Enikő Petra, főosztályvezető
Telefon: +36 52 550 212
E-mail: [email address]

Ügyfélfogadási idő:
Szerda: 09:00-16:00
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fsz. 16., 17. kormányablak)
Dokumentumok
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató a Debreceni Tankerületi Központ kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének kezdeményezéséhez
Törzskönyvi alapadatok
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat 2017
Szervezeti és Működési Szabályzat 2020
A Debreceni Tankerületi Központ szervezeti felépítése
Állami Számvevőszék jelentés
Szabályzatok
A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzat
Beszerzési szabályzat
Bizonylati rend
A Debreceni Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve
Egyedi iratkezelési szabályzat
Eljárásrend az érettségi és szakmai vizsgák pénzügyi elszámolására vonatkozóan 2022.
Eszközök és források értékelési szabályzata
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat
Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat
Informatikai biztonsági szabályzat
Informatikai szabályzat
Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabalyzat
Intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat 2017
Közbeszerzési szabályzat 2022
Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabalyzat
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
Közszolgálati szabályzat
Külső és belső ellenőrzések nyilvántartásáról szóló szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzat
Önkötségszámítási szabályzat
Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat
Reprezentációs szabályzat
Számlarend
Szamviteli politika 2017
Szamviteli politika 2021
A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló szabályzat
Telekommunikációs eszközök használati rendjéről szóló szabályzat
Térítési és tandíjszámítási szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Útmutató a kollégiumi felvételi eljárásban a másodfokú határozatok elbírálásánál irányadó szempontokról és a Bíráló Bizottságról
Útmutató a középfokú felvételi eljárásban a másodfokú határozatok elbírálásánál irányadó szempontokról és a Bíráló Bizottságról
Útmutató az általános iskolai felvételi eljárásban a másodfokú határozatok elbírálásánál irányadó szempontokról és a Bíráló Bizottságról
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat
Kiadványok
Cím A debreceni példa tíz éve
Téma „A debreceni példa tíz éve” című kötet jubileumi kiadvány, mely „a debreceni példa” komplex tehetséggondozó program elindításának 10. évfordulójára készült 2019-ben. A könyv a tehetséggondozó program eddigi munkáját mutatja be a szakmai irányítók és a megvalósítást végzők szemszögéből.
Hozzáférés módja papír alapon
Kiadvány ingyenessége nem ingyenes
Költségtérítés mértéke nem releváns
Létszámadatok október 1-jei statisztika alapján
2016. 2017. 2018.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
2019. I-II. negyedév III-IV. negyedév
2020. I-II. negyedév III-IV. negyedév
2021. I-II. negyedév III-IV. negyedév
2022. I-II. negyedév III-IV. negyedév
Évenkénti gazdálkodási adatok
Elemi költségvetés évenként 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Költségvetési beszámolók 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Közbeszerzési terv évenként 2017 2018
1. módosítás
2. módosítás
3. módosítás 2019
1. módosítás
2. módosítás 2020
1. módosítás
2. módosítás 2021 2022
1. módosítás 2023
1. módosítás
Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2019. év):
Bútorbeszerzés_EFOP-4.1.2
EFOP - bútorbeszerzés
EFOP - fejlesztő eszközök beszerzése
EFOP - oktatási és sporteszközök beszerzése
Eszközbeszerzés_EFOP-4.1.2
Földgáz beszerzés TK központoknak (1222)
Gáz energia beszerzése
Informatikai eszközök - EFOP
Oktatási, képzési szolgáltatások
Vámospércsi Mátyás Király Ált. Isk. fejlesztése
Villamosenergia beszerzés 2019 (1015)
Zenede épületének belső felújítása
Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2020. év):
Informatikai eszközök - EFOP
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola fejlesztése
Oktatási, képzési szolgáltatások - EFOP
Villamos energia - KK 1332
Földgáz beszerzés TK-k részére 2021 (1333)
Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola átalakítása, bővítése
Bútorbeszerzés 2 - EFOP-4.1.2
Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2021. év):
Eszközbeszerzés 2 - EFOP-4.1.2
További oktatási eszközök szállítása
Projektek
2020. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2021. év II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2022. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2023. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Adatvédelem
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Gajdos Martina
Levelezési címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Telefonszáma: +36 52 550 224
Elektronikus levélcíme: [email address]
Beérkezett közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, elutasított adatigénylések
2020 2021
Jogszabályi háttér
Törvények Kormányrendeletek
Magyarország Alaptörvénye a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm rendelet
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. CXXV. törvény a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény EMMI/OM rendeletek, utasítások
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény Egyéb jogszabályok, szabályozók
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
Elérhetőségek
Szakmai helyettes Dr. Vántus András Istvánné andrasne.vantus
@kk.gov.hu +36 52 550 233
Gazdasági vezető Máté Gábor gabor.mate
@kk.gov.hu +36 52 550 218
Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály Tóthné Dr. Szalatyán Zsuzsa, főosztályvezető zsuzsa.szalatyan.tothne
@kk.gov.hu +36 52 550 374
Köznevelési Osztály Leiterné dr. Tóth Katalin, osztályvezető katalin.toth.leiterne
@kk.gov.hu +36 52 550 225
Jogi Osztály Dr. Asztalos Zsuzsa, osztályvezető zsuzsa.asztalos
@kk.gov.hu +36 52 550 283
Humánpolitikai Osztály Zoványi Erika, osztályvezető erika.zovanyi
@kk.gov.hu +36 52 550 222
Igazgatói Titkárság Dr. Sári Enikő Petra, főosztályvezető petra.eniko.sari
@kk.gov.hu +36 52 550 212
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály Buti Attila, főosztályvezető attila.buti
@kk.gov.hu +36 52 550 269
Pénzügyi és Számviteli Osztály Káté-Hegedüs Rita, osztályvezető rita.hegedus
@kk.gov.hu +36 52 550 404
Beszerzési, Üzemeltetési és Pályázati Osztály Dr. Csehi Roland, osztályvezető roland.csehi
@kk.gov.hu +36 20 257 7788
Ügyfélszolgálat Dr. Sári Enikő Petra, főosztályvezető petra.eniko.sari
@kk.gov.hu +36 52 550 212
Belső ellenőr; belső ellenőrzés Nagyné Császár Judit, belső ellenőr judit.csaszar.nagyne
@kk.gov.hu +36 52 550 213
Adatvédelmi tisztviselő Dr. Gajdos Martina, adatvédelmi tisztviselő martina.gajdos
@kk.gov.hu +36 52 550 224
Információbiztonsági felelős Fábián Márton, információbiztonsági felelős marton.fabian
@kk.gov.hu +36 30 933 3553
Integritás tanácsadó integritas.debrecen
@kk.gov.hu
Esélyegyenlőségi referens Dr. Csoba Eszter, esélyegyenlőségi referens eszter.csoba
@kk.gov.hu +36 52 550 284

"Közérdekű adatok" oldal vége

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 31.

Üdvözlettel:

Kiss László

Makai Krisztina Dr., Debreceni Tankerületi Központ

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm a Debreceni Tankerületi Központ részére 2023. augusztus
1. napján elektronikus levélben küldött megkeresésére a Debreceni
Tankerületi Központ válaszát.

 

Tisztelettel: Dr. Vántus András Istvánné szakmai vezető, tankerületi
igazgató h. megbízásából

 

[1]email_alairas_emblema Dr. Makai Krisztina
jogi referens

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály
Debreceni Tankerületi Központ
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

[2][email address]

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]