Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Imre András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Munkabéren felüli juttatások

Imre András made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Imre András to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megadni részemre a polgármesteri hivatal nem vezető beosztású munkatársait tekintve a következő számadatokat:
- a 2021-ben kifizetett kifizetett jutalmak vagy jutalomjellegű juttatások (prémium, szabadságmegváltás stb.) végösszegét
- a fentiekből részesült, nem vezető beosztású munkatársak számát
- a fentiekből nem részesült, nem vezető beosztású munkatársak számát

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a polgármesteri hivatal vezető beosztású munkatársait tekintve személyek szerinti bontásban a 2021-ben adott munkabéren felüli juttatások (nem csak pénzbeli, hanem az összes) kapcsán a következő adatokat:
- név
- beosztás
- vezetői kinevezés időpontja
- kapott-e bármilyen juttatást, vagy sem

A juttatás(oka)t kapott minden egyes vezető beosztású munkatárs esetében az általa kapott juttatásokat is kérem kapcsoltan megadni, juttatásonként az alábbi bontás szerint listázva:
- juttatás pontos megnevezése
- juttatás pénzbeli értéke (ha ez értelmezhető)
- juttatás megítélésének indoklása
- a juttatást megítélő személy vagy szerv megnevezése
- a juttatás folyósításának vagy átadásának dátuma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 31.

Üdvözlettel:

Imre András

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mail-író!

Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megkapta, 2021. december 27. – 2021. december 31 között igazgatási szünetet rendelt el a Képviselő –testület, így 2022.január 3-án. továbbítja az illetékeshez ügyintézésre. A válaszadásig szíves türelmét kérem.

Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket Hivatalunk tartalmuknak megfelelően kezel, indokolt esetben pedig a szükséges hatósági intézkedés megtételére kerül sor.

Ez az üzenet automatikusan került megküldésre.

Dr. Dallos Andrea
Jegyző
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1041 Budapest, István út 14.

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. december 31. napján elektronikus úton benyújtott, a
Hivatal munkatársainak munkabéren felüli  juttatásával kapcsolatos
adatigénylésére vonatkozóan a csatolt tájékoztatást adjuk.

 

Tisztelettel:

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Ha csak a kimittud.hu-n megnézzük a juttatások témájában az önkormányzatoknak benyújtott adatigényléseket, akkor nyilvánvalóan látszik, hogy ezeket többnyire érdemben megválaszolták. Mégis mi alapján gondolják, hogy ezeket mind el kellett volna utasítani?

Az adatigénylést elutasító válaszukban hivatkozott indok értelmezhetetlen. Ezt az okfejtést követve egyetlen közérdekűadat-igénylés sem lenne jogos, és a törvényben sorolt kategóriák kiüresednének.

Az adatigénylésemben a nem vezető beosztású munkatársakra (Ön által Kormányhivatali munkavállalóknak nevezett) vonatkozóan nem egyénre lebontott, hanem rájuk vonatkozóan összesített statisztikai adatokat kértem (végösszeg, létszám...). Ezek az egyénre vonatkozó adatokkal szemben már közérdekű adatoknak minősülnek, mivel nem bírnak az egyes egyénekre visszavezethető információtartalommal.

A vezető beosztású munkatársak esetén pedig már az egyén szintű adatok is közérdekű adatoknak minősülnek.

Jelenlegi válaszuk fenti okok miatt elfogadhatatlan.

Kérem, szíveskedjen az adatigénylést haladéktalanul, az ott leírt szempontok figyelembe vételével maradéktalanul teljesíteni.

Ennek hiányában kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, a teljesítésre kötelezés céljából.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/munkaberen_fe...

Kelt: 2022. december 30.

Üdvözlettel:
Imre András

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mail-író!

Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megkapta, és ügyintézésre továbbítja az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.

Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket Hivatalunk tartalmuknak megfelelően kezel, indokolt esetben pedig a szükséges hatósági intézkedés megtételére kerül sor.

Amennyiben konkrét, folyamatban lévő közigazgatási üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintézésre vonatkozó információk (kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel stb.) megtalálhatók Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata hivatalos honlapján a https://ujpest.hu elérhetőségen, az "Ügyintézés" fülön.

Ez az üzenet automatikusan került megküldésre.

Dr. Dallos Andrea
Jegyző
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1041 Budapest, István út 14.

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2022. december 30. napján elektronikus úton benyújtott
adatigénylésére, Dr. Dallos Andrea jegyző asszony megbízásából a csatolt
tájékoztatást adjuk.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Ferencné

titkárságvezető

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

e-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Imre András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.