Működtetik és mennyiből a közadatkeresőt?

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszerrel kapcsolatos tevékenység és ezen tevékenység költségei adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 23.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/24/2 (2023)

 

 

Kiss László

[1][FOI #21909 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. február 23-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának
biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső
rendszerrel kapcsolatos tevékenység és ezen tevékenység költségei
adatokat.”

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv-ben előírt közzétételi kötelezettség
teljesítésének biztosítása érdekében létrehozott központi honlap, a
közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes
közadatkereső rendszer informatikai működtetéséről a közérdekű adatok
elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint
a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság gondoskodik. Az üzemeltetési feladatok költsége
2022. évben 1.010.862,- Ft + ÁFA volt.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt ......................... (MK)!

Pontosítás:
Nem érthető, két alanya van a hosszú mondatának.
Ki gondoskodik? A honlap? Vagy a NISZ?
Ki fizette ki azt a közpénzt a NISZ-nek?
A NISZ adatfeldolgozó?
Vannak szerződések?
Ha igen, igényelem a a NISZ-szel kötött szerződések szerződő feleinek nevét, és a szerződések bármely és minden közérdekű adatát.

Üdvözlettel:

Kiss László

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/24/4 (2023)

 

 

Kiss László

[1][FOI #21909 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. március 18-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Pontosítás:

Nem érthető, két alanya van a hosszú mondatának.

Ki gondoskodik? A honlap? Vagy a NISZ?

Ki fizette ki azt a közpénzt a NISZ-nek?

A NISZ adatfeldolgozó?

Vannak szerződések?

Ha igen, igényelem a a NISZ-szel kötött szerződések szerződő feleinek
nevét, és a szerződések bármely és minden közérdekű adatát.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
működteti a központi honlapot, a közérdekű adatok központi elektronikus
jegyzékét és az egységes közadatkereső rendszert. A feladatot 2022-ben a
Belügyminisztériummal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak
szerint, a 2013. évi L. törvényben meghatározott fogalmak alapján,
adatfeldolgozóként látta el.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése