Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
- a Caparetto blog (caparettoblog.hu)
- a Gazda blog (gazdablog.hu)
- a Mozgástér blog (mozgasterblog.hu)
- a Kötelék blog (kotelekblog.hu)
- a Látószög blog (latoszogblog.hu)
- az Urbánus blog (urbanosblog.hu)
- a Médiahorizont blog (mediahorizontblog.hu)
- a Messzelátó blog (messzelatoblog.hu)
- a Családban marad! blog (ficsakblog.hu)
- az Alaptörvény blog (alaptorvenyblog.hu)

szerzőinek 2015.03.01. és 2019.02.28. között kifizetett összegek listáját havi bontásban (blog neve, szerző, összeg/hó).

Kérem továbbá, szíveskedjenek megküldeni azt is, hogy a blogok üzemeltetését ki végzi, és mekkora ennek a költsége.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MTVA Sajtó Osztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.!

Hivatkozással 2019. február 28. napján küldött adatigénylésükre
tájékoztatjuk Önöket, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt
adatok nagy számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy az
adatigénylés teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

Tekintettel arra, hogy az Önök adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége:
49.312,- Ft, melyet 14 munkaóra figyelembevételével és ebből 4.272,-
forint × 4 munkaóra, továbbá 2.928,- forint x 8 munkaóra, 4.400,- forint x
1  munkaóra, valamint 4.400,- Ft × 1  munkaóra költséggel határoztunk meg.
Ezen összegből az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 29.§ (5) bekezdésének c) pontja alapján levonásba helyeztünk
14.089,- Ft -ot, valamint az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján további
5.000,- Ft-ot, ekként az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos – Ön
által megfizetendő – költségtérítés összege 30.223,- Ft, azaz
harmincezer-kettőszázhuszonhárom forint.

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartják-e.
Kérjük nyilatkozatukban szíveskedjenek megadni székhelyüket és
adószámukat, hogy  postafordultával díjbekérőt küldhessünk az Önök
részére.

A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesíthetik. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjenek
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2019.II.28.) költségtérítés”.

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

Kérjük szíves visszajelzésüket arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapták.

 

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt MTVA Sajtó Osztály!

Fenntartjuk az adatigénylésünket, a kért költségtérítést kifizetjük.
A díjbekérőt az alábbi adatokkal szíveskedjenek kiállítani:
atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
4. em. 9. ajtó
adószám: 23399538-1-42
postacím: 1531 Budapest, Pf. 54.

Kérjük, a díbekérőt a fenti postacímre szíveskedjenek elküldeni.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MTVA Sajtó Osztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

3 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az Önök által 2019. február 28. napján a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) részére megküldött
megkeresésükkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Megkeresésükben az alábbiakat kérték:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

- a Caparetto blog (caparettoblog.hu)

- a Gazda blog (gazdablog.hu)

- a Mozgástér blog (mozgasterblog.hu)

- a Kötelék blog (kotelekblog.hu)

- a Látószög blog (latoszogblog.hu)

- az Urbánus blog (urbanosblog.hu)

- a Médiahorizont blog (mediahorizontblog.hu)

- a Messzelátó blog (messzelatoblog.hu)

- a Családban marad! blog (ficsakblog.hu)

- az Alaptörvény blog (alaptorvenyblog.hu)

szerzőinek 2015.03.01. és 2019.02.28. között kifizetett összegek listáját
havi bontásban (blog neve, szerző, összeg/hó).

Kérem továbbá, szíveskedjenek megküldeni azt is, hogy a blogok
üzemeltetését ki végzi, és mekkora ennek a költsége.”

A fentiekben foglalt adatigénylésük kapcsán az MTVA a rendelkezésére álló
adatokat a jelen levélhez csatolt táblázatban adja meg.

A blogok üzemeltetésének költségeire, illetve az üzemeltető kilétére
vonatkozó kérdésük kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen adatokat az
Önök által kért módon megjelölni nem lehetséges, az Önök által kiadni kért
formában az MTVA-nak nem áll rendelkezésére adat. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentést tehetnek a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igényük elutasítása miatt bírósághoz fordulhatnak. A pert igényük
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi
Törvényszéken megindítaniuk a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatás
átvételéről szóló visszajelzésüket.

Tisztelettel:

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése